MIAINA NY PASKA

Andro lehibe manantantara eo amin’ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra ny Paska. Ankalazaina sy tsarovana isan-taona izany mba ho fanehoana am-pahibemaso sy ilo miampita ho an’ny taranaka fa ANDRIAMANITRA MPAMONJY NY TOMPO, ary VAVOLOMBELON’IZANY NY OLOM-BONJENY na ny VAHOAKANY.

1- TAO AMIN’NY TESTAMENTA TALOHA

1.1. Faratampony amin’ny fanehoan’Andriamanitra ny HERINY

« Ny Paska, sy ny loza fahafolo, izay nahafaty ny lahimatoa rehetra teo Egypta (Eks.12:1)

Na dia niezaka nampiseho ny heriny aza i Farao, dia nihoatra lavitra noho izany kosa ny an’Andriamanitra ; maty ny lahimatoa rehetra tao Egypta ary anisany tamin’izany ny zanaky i Farao lahitokana ; Ny zanak’Israely kosa tetsy ankilany avotra noho ny RAn’ny Zanak’ondry tsy misy kilema.

—- Nandrodanana ny herin’ny Farao (Eks.12) —- Mosesy

—- Nandrodanana ny mandan’i Jeriko (Jos.5) —- Josoa

—- Nandrodanana ny herin’ny Sankeriba (IItan.30-32) —- Hezekia

—- Nandrodana ny fanompoana sampy (IItan.35) —- Josia

1.2. Nodidin’ny Tompo hotandremana

« Aoka hotandreman’ny Zanak’Isiraely ny Paska amin’ny fotoany. » (Nom. 9:2). Tandremana, tsarovana ny Paska dia ny famonjena sy fanafahana ny vahoakany. « Dia nitandrina ny Paska tany an-efitr’i Sinay izy tamin’ny harivan’ny andro fahefatra ambin’ny folo tamin’ny volana voalohany; araka izay rehetra efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy no nataon’ny Zanak’Isiraely. » (Nom. 9:5). « Ary Mosesy niteny tamin’ny Zanak’Isiraely mba hitandrina ny Paska. » (Nom. 9:4)

1.3. Mitaky fahadiovana ho an’ny olona

« Aza manatitra ny ran’ny zavatra vonoina hatao fanatitra ho Ahy ianao, raha mbola misy masirasira ao aminao; ary aza avela ho tra-maraina ny zavatra vonoina hatao fanatitra ho Ahy amin’ny andro firavoravoana amin’ny Paska. » (Eks. 34:25). Mitaky fahadiovana feno ao anatin’ny olona ny fanatonana ny Paska. Tsy misy masirasira ao anaty noho izany dia fahadiovam-po, fahamarinana tanteraka, tsy misy fiavonavonana amin’ny hafa, tsy misy fanompoan-tsampy. « Dia vonoy ny Paska, sady hamasino ny tenanareo, ka manamboara ho an’ny rahalahinareo, hanaovana araka ny tenin’i Jehovah izay nampilazainy an’i Mosesy. » (2 Tant. 35:6)

1.4. Fanaterana fanatitra ho an’ny Tompo

« Ary dia vonona androtrizay avokoa ny hatao fanompoana an’i Jehovah amin’ny hitandremana ny Paska sy ny hanaterana ny fanatitra dorana eo ambonin’ny alitaran’i Jehovah araka ny tenin’i Josia mpanjaka. » (2 Tan.35:16). Zava-dehibe tamin’izany ny fitondrana fanatitra ho an’ny Paska. « Fa ny olona izay madio sady tsy lasan-davitra, nefa tsy mety mitandrina ny Paska, dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny, satria tsy nanatitra ny fanatitra ho an’i Jehovah tamin’ny fotoany izy; ho meloka izany olona izany. » (Nom. 9:13).

( Hotohizana)

(Randriamanantena Solo Jean Jacques Séraphin, Mpitandrina. Tonia SAMPATI)

Perikopa

Desambra: Iaino ny fiadanan'ny Tompo

| | 08. AdventoII S. Sekoly Alahady
Joba 36.5-15/ Lio 11.27-28/ 2Tes 3.6-16

| | 15. Advento III
2 Tant 14.1-6 / Lio 10.1-7 / Rom 14.19-23

| | 22. Advento IV
Mal 2.5,6/Lio 1.26-38/Rom 15.7-13

| | 29. Alahadin'ny Fiantsoana ,SEFALA
Isa 2.1-4/Lio 2.8-14/Efes 2.14-18

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17