Ny Teninao no Fahamarinana

Alarobia 19 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 19.23-41

Tsarovy ireto :

1-Tsy afa-misaraka ny finoana kristiana sy ny sampy

Ady mangotraka no nisy teto . Rehefa nitory ny fivavahana marina ry i Paoly dia mba nitsangana niaro ny azy koa ireo mpanompo sampy . I Jesoa dia efa niteny mazava hoe : »Tsy misy mahay manompo tompo roa (Mat 6.24). Ny mampalahelo dia ny mahita olona mitonona nho kristiana nefa mbola manompo sampy ihany .

2-Mafana fo fatratra hiaro ny azy ny mpanompo sampy

Mariho ny fientanan’izy ireo , noantysoantso efa ho adiny roa be izao hoe: lehibe ny dianan’ny Efesiana (and34) . Marina fa hafanampo anjambany no hita eto . Anjambany satria tsy fantany akory izay ataony (and32), kanefa dia hafanampo ihany . Mba ahoana ny hafanamponao kristiana raha mitaha amin’izany ? Fa indraindray toa ambakan’ny mpanompo sampy isika .

3-Sarobidy amin’ny olona noho ny fanahy ny vola

Rehefa tena halalinina ny anton’ny hetsika rehetra notarihan’i Demetrio teto dia izao ihany : tahotra ny ho very tombotsoa . teo tokoa ny fitiavany sy ny fifikirany tamin’ny sampiny , dia ilay dianan’ny Efesiana , fa teo indrindra koa ny harena azony vokatr’izany . Io no natahorany mafy ho very raha tonga kristiana ny olona maro . Ary moa tsy mampahatsiaro antsika ilay tantaran’ny nanafahan’i Jesoa ilay demoniaka tao Gadarena va izany , ka nahatezitra ny tompon’ireo kisoa nidiran’ny fanahy ratsy ka nirifatra tany amin’ny hantsana ka maty tany ? Tsy ilay lehilahy velona no lehibe taminy fa ny kisoany maty . Fieritreritra izany !

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 8

Hafatry ny Filoha

HAFATRA PENTEKOSTA 2019.

     Ry Kristianina havana sy isika Malagasy Mpiray tanindrazana,

 Migadona indray ity ny Andro Firavoravoan’ny Pentekosta. Koa miarahaba antsika isam-batan’olona sy isam-baravarana ary isam-piangonana: ho aminareo anie ny fiadanana!

Ao anatin’ny rivotra misafotofoton’ny fiandrasana ny valim-pifidianana sy ny fivaivain’ny endriky ny tsy fandriampahalemana mampandry andriran’antsy ny mpiara-monina ary ny onja manao sangy ratsy te handentika ny sambokelin’ny Fiangonana no amangian’Andriamanitra antsika indray hampahatsiaro antsika ireto lafy telon’ny Andro Pentekosta ireto:

        -Voalohany: ny Pentekosta dia andron’ny firaisana ao anatin’ny fahasamihafana.

Tenim-pirenena maro no nampitenenan’ny Fanahy Masina ireo Apostoly, fa hafatra tokana kosa no nampitain’izy ireo dia ny zava-mahagaga nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy, maty sy nitsangana tamin’ny maty hamonjy antsika! Koa hiasa manan-kery amintsika anie ny Fanahy Masina hampiray antsika ao amin’i Kristy, na toa inona na toa inona fahasamihafantsika eo amin’ny fiaviana, ny antoko, ny faharesen-dahatra, ny fomba fijery, sy ny hafa koa.

         -Faharoa: ny Pentekosta dia andron’ny tafika masina.

Ny mpianatr’i Kristy rehetra dia samy nipetrahan’ny lela mitarehin’afo ka niteny avokoa. Ary ny toritenin’i Petera no namehy izay nambaran’izy rehetra ka namaboan’ny Fanahy Masina olona tsy latsaky ny 3000 tamin’iny Pentekosta voalohany iny handray an’i Kristy! Koa hiasa manan-kery amintsika anie ny Fanahy Masina mba hampiredareda ny fahasahiana masina hitaona olon-kafa ho an’i Kristy amin’izao miara-belona amintsika izao!

        – Fahatelo: ny Pentekosta dia andron’ny fanavaozan’Andriamanitra.

Fa tany Babela fahizay, dia niparitaka ny olombelona izay nentanin’ny firaisan-kina ratsy hihaika an’Andriamanitra velona. Hambom-po adalan’ny mpanota feno avonavona no tao amin’izy ireo. Fa tamin’ny andron’ny Pentekosta kosa, nampiraisin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Fanahiny Masina isika olombelona, ka na samy hafa fiteny aza, tafaray tao amin’ny Filazantsaran’i Kristy. Koa hiasa mana-kery amintsika anie ny Fanahy Masina ka hanavao antsika ho mpiara-manangana amin’Andriamanitra ny tempolin’ny fitiavana sy ny finoana marina, tsy hanorenantsika indray ny tilikambon’ny fiavonavonana mampidi-doza!

         Dia mirary Pentekosta sambatra ho antsika rehetra, ry havana! “Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina!” (2 Kor 12:14)

        ARY HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY NY VONINAHITRA!

Faravohitra, Pentekosta 2019

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

FANDAHARANA IOMBONANA Alahady 23 Jiona 2019. *Feon-javamaneno fidirana *  Fiarahabana apostolika : II Kor. 14: 13  Fiderana an’Andriamanitra :…..

Fampahafantarana sy fiantsoana

Nanamarika ny faha-188 taona nandraisana ny fanasan’ny Tompo teto Antananarivo.  188 taona izao no nandraisana ny fanasan’ny Tompo voalohany ho…..

Fisaorana noho ny fankalazana an’Andriamanitra FJKM ZIONA VAOVAO PARIS Andriamatoa Filoha mivady sy ny Mpikambana ao amin’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe…..

Synodamparitany Iarivo Avaradrano (19) Fahafolo taona niaraha-niasa tamin’ny P. S mianakavy  Fotoan-dehibe  roa sosona no natao tamin’ny Sabotsy 26 Mey…..

Ny Hafatr’Andriamanitra Fanapahan-kevitra lehibe eo amin’ny fiainanao Ny Toriteny nentin’ny Filohan’ny FJKM, ny Mpitandrina IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, teny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina…..

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 23. Alah I man Trin / SVM Foibe
Mik 3.6-8 / Lio 1.8-17 / Jak 4.1-10

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11