Ny Teninao no Fahamarinana

Alatsinainy 17 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 18.12-28

Mpandray anjara 3 no andeha hosinganintsika eto :

1-I Paoly

Paoly mivezivezy , mandeha tsy mahalala reraka no hitantsika eto , mifindrafindra tanana mitory ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy . Ny fanontaniana mby ao an-tsaina rehefa mamaky izany tantarany izany dia izao : mbola misy i Paoly toy izany ve ankehitriny sa tsy ilaintsika intsony ny fisian’ny mpitory ny Filazantsara mandehandeha toy izany , ka tsy mijanona ela loatra eo amin’ny toerana iray toy ny Mpitandrina fahitantsika ankehitriny ?

2-I Apolosy

Fatratra filazana momba azy eto : lehilahy nahay nadahan-teny sady nahery tamin’ny Soratra Masina (and24) . Nafana fo niteny sy nampianatra izy (and25). Niteny tamin’ny fahasahiana izy (and26) . Araa izany dia tena lehilahy manam-pahaizana tokoa i Apolosy . Tsy anisaraka tamin’ny faharanitan-tsainy anefa ny hafnam-pony sy ny hamafin’ny finoany . Izany mantsy no niseho indraindray : rehefa lasa ambony amin’ny fahalalana dia maimaina ny fo ary mihozongozona aza ny finoana . Mivavaha mba hitombo ny « Apolosintsika ».

3-Prisila sy Akoila

Marihantsika manokana izy mivady fa nanana fahasahiana masina « nampianatra » an’i Apolosy avara-pianarana (and 25-26) . Enga anie ka ho maro ny kristiana « tsotra » ho toa azy mivady . Ary enga anie ho maro ny hanana ny fanetretenan’i Apolosy ka hanaiky hampianarin’ny olon-tsotra .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Hafatry ny Filoha

HAFATRA PENTEKOSTA 2019.

     Ry Kristianina havana sy isika Malagasy Mpiray tanindrazana,

 Migadona indray ity ny Andro Firavoravoan’ny Pentekosta. Koa miarahaba antsika isam-batan’olona sy isam-baravarana ary isam-piangonana: ho aminareo anie ny fiadanana!

Ao anatin’ny rivotra misafotofoton’ny fiandrasana ny valim-pifidianana sy ny fivaivain’ny endriky ny tsy fandriampahalemana mampandry andriran’antsy ny mpiara-monina ary ny onja manao sangy ratsy te handentika ny sambokelin’ny Fiangonana no amangian’Andriamanitra antsika indray hampahatsiaro antsika ireto lafy telon’ny Andro Pentekosta ireto:

        -Voalohany: ny Pentekosta dia andron’ny firaisana ao anatin’ny fahasamihafana.

Tenim-pirenena maro no nampitenenan’ny Fanahy Masina ireo Apostoly, fa hafatra tokana kosa no nampitain’izy ireo dia ny zava-mahagaga nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy, maty sy nitsangana tamin’ny maty hamonjy antsika! Koa hiasa manan-kery amintsika anie ny Fanahy Masina hampiray antsika ao amin’i Kristy, na toa inona na toa inona fahasamihafantsika eo amin’ny fiaviana, ny antoko, ny faharesen-dahatra, ny fomba fijery, sy ny hafa koa.

         -Faharoa: ny Pentekosta dia andron’ny tafika masina.

Ny mpianatr’i Kristy rehetra dia samy nipetrahan’ny lela mitarehin’afo ka niteny avokoa. Ary ny toritenin’i Petera no namehy izay nambaran’izy rehetra ka namaboan’ny Fanahy Masina olona tsy latsaky ny 3000 tamin’iny Pentekosta voalohany iny handray an’i Kristy! Koa hiasa manan-kery amintsika anie ny Fanahy Masina mba hampiredareda ny fahasahiana masina hitaona olon-kafa ho an’i Kristy amin’izao miara-belona amintsika izao!

        – Fahatelo: ny Pentekosta dia andron’ny fanavaozan’Andriamanitra.

Fa tany Babela fahizay, dia niparitaka ny olombelona izay nentanin’ny firaisan-kina ratsy hihaika an’Andriamanitra velona. Hambom-po adalan’ny mpanota feno avonavona no tao amin’izy ireo. Fa tamin’ny andron’ny Pentekosta kosa, nampiraisin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Fanahiny Masina isika olombelona, ka na samy hafa fiteny aza, tafaray tao amin’ny Filazantsaran’i Kristy. Koa hiasa mana-kery amintsika anie ny Fanahy Masina ka hanavao antsika ho mpiara-manangana amin’Andriamanitra ny tempolin’ny fitiavana sy ny finoana marina, tsy hanorenantsika indray ny tilikambon’ny fiavonavonana mampidi-doza!

         Dia mirary Pentekosta sambatra ho antsika rehetra, ry havana! “Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina!” (2 Kor 12:14)

        ARY HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY NY VONINAHITRA!

Faravohitra, Pentekosta 2019

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

Nanamarika ny faha-188 taona nandraisana ny fanasan’ny Tompo teto Antananarivo.  188 taona izao no nandraisana ny fanasan’ny Tompo voalohany ho…..

Fisaorana noho ny fankalazana an’Andriamanitra FJKM ZIONA VAOVAO PARIS Andriamatoa Filoha mivady sy ny Mpikambana ao amin’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe…..

Synodamparitany Vato fehizoro Ampitandranomasina

Synodamparitany Iarivo Avaradrano (19) Fahafolo taona niaraha-niasa tamin’ny P. S mianakavy  Fotoan-dehibe  roa sosona no natao tamin’ny Sabotsy 26 Mey…..

Ny Hafatr’Andriamanitra Fanapahan-kevitra lehibe eo amin’ny fiainanao Ny Toriteny nentin’ny Filohan’ny FJKM, ny Mpitandrina IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, teny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina…..

NANATANTERAKA NY FIVORIAM-BE VOALOHANY Notanterahina tao Mahajanga ny fivoriam-be I ny Synodamparitany Boina Vaovao ny 17-18-19 May 2019 izay notanterahina…..

Perikopa

Jona: Meteza hofenoina ny Fanahy Masina

| | 23. Alah I man Trin / SVM Foibe
Mik 3.6-8 / Lio 1.8-17 / Jak 4.1-10

| | 30. Alah II man Trinite
Isa 59.17-21/ Mar 13. 1-11 / Rom 8.5-11