Mofonaina

Alakamisy 24 Mey 2018.

Maneke hohavaozin’ny Fanahy masina 

2 Petera 1.16-21

Hamafiso orina ny finoana 

1-Aoreno amin’ny Tenin’ Andriamanitra .

Marobe ny fampianarana feno hafetsifetsena notorin’ny sasany  tamin’ny andron’ny Apostoly , ka  nanimba  ny fiainan’ny  fiangonana . Mitovy  amin’ny ankehitriny ihany  izany. Izany  indrindra  no ijoroan’i Petera ho  vavolombelona  eo  amin’ny and 18, tamin’ny nandrenesany mivantana an’ Andriamanitra  niteny , nandritra  ny fiovan-tarehy  tao  an-tendrombohitra  (Mar 9.1) . Izany  no ilazany  hoe: « manana teny  mafy  orina kokoa isika » (and19). Voarakitra  ao amin’ny Soratra  masina  izany ankehitriny. Ao  no anovozy ny Tenin’ Andriamanitra  hanamafy  orina finoana. Izany  no  mahatonga  ny Protestanta  hanamafy  hoe: Ny  Soratra  masina  irery ihany  . Ivelan’ny Soratra masina  dia anganongano  foronina.

2-Aoreno  amin’ny famoahan-kevitry ny  Soratra  masina 

Ny andininy  roa  , ny faha- 20  sy  21 dia milaza   ny famoahan-kevitry ny  Soratra masina , misy  anjaran’ny  olona  izany  eo andaniny  ary  ny fanahy masina ankilany , tsy  fisainan’ny olona fotsiny  amin’ny fianarana  sy famakafakana  ary  fandalinana fa  tsy  maintsy  eo  ambany  fitarihan’ny Fanahy masina . Samy hadisoana  ny filazana  na ny hoe: asan’ny Fanahy fotsiny  ny famoahan-kevitry ny  Soratra masina  , na ny  hoe:  vitan’ny  asa sain’ny  olombelona  izany. Ny  tena finoana dia ny Tenin’ Andriamanitra  ampitainy  avy amin’ny Soratra masina , ka hazavain’ny  olona araka  izay  hitondran’ny  Fanahy   masina  azy  (vakio  and 21b). Izany  no re  ao am-piangonana . Koa  aoreno  amin’izany  ny finoantsika .

Fanontaniana:

Ahoana ny hevintsika  :momba  ny filazana  fa tsy ilaina  ny  mianatra  sy mandalina  fa asan’ny Fanahy  irery  izany  ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Fehin-kevitra/ Synodampinoana 2018.

 

SYNODAMPINOANA VOALOHANY

(15-18 May 2018)

FJKM ANDRAINARIVO FAHASOAVANA

Araka ny Fanambaram-pinoana nataon’ny Synoda Lehibe faha 17 tany Manakara (Aogositra 2012), dia « tsy afaka miaraka ny maha Kristiana sy ny Framasaonery ; tsy afaka miaraka ny maha Kristiana sy ny Homosexualité ». (araka ny FD and-22 andalana 1).

 1-MOMBA NY FRAMASAONERY

1.1- Fanazavana ara-potopinoana

Ny Fivavahana Kristiana dia maneho ny fahatsarana indrindra :

° mampivelatra ny maha-olona ao amin’i Jesoa Kristy ny finoana kristiana. °miorina sy miaina ary mifikitra amin’ny Tenin’Andriamanitra izay milaza ny finoana mahavonjy ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany

– Hamafisina ny fampianarana ny Soratra Masina sy ny maha protestanta reforme ka ialana ny marimaritra iraisana izay manohitra na manalavitra ny Soratra Masina.

– Fanamafisana ny fampianaram-pinoana hiatrehana ny Framasaonery : batisa , Fanasan’ny Tompo, Firahalahiana kristiana, Fanekena, Asa sosialy, fahaizana manome voninahitra an’Andriamanitra, fihariankarena, fahaiza-miaina, fitondrantena, fitiavana, famatsiam-bola, fanolorana na fahafoizana, fandraisana andraikitra, fanomezam-pahasoavana

– fivavahana hafa noho ny Kristianisma ny Framasaonery :

° mivavaka amin’i Losifera ataony hoe Grand Architecte de l’Univers

° mandà ny Trinité, ary hita fa te hihoatra an’Andriamanitra mihitsy

° tsy mino ny famonjen’i Kristy sy ny maha Tompo Azy

° manao Fanekena mifanohitra amin’ny Soratra Masina

° manana litorjia sy fomba, manana trano fiangonana, manana mpitondra fivavahana

° manao ny olona ho ivon’ny fivavahany (fivoizana ny fahasambaran’ny olona mpanaraka azy, ny fahafinaretany, …).

° firahalahiana tsy ao amin’i Jesoa Kristy no misy any amin’ny Framasao

1.2-Fanapahankevitra  

Ampidirina ao anatin’ny katekisma sy ny fampianarampinoana ataon’ny FJKM ny momba ny fiatrehana ny Framasao

– omena tari-dàlana ny Mpitandrina sy ny tomponandraikitra amin’ny fanaovana fandresen-dahatra sy dinika atao amin’ny olona framasao

– Faritana ny momba ny maritrano fiangonana (polipitra, alitara) sy Sekoly, ny akanjom-panompoana sy ny zioga (tapaky ny Synoda Lehibe Arivonimamo 1980), ny hira sy mozika, ny rafitra sy litorjia, ny fomban’ny Fiangonana, ny fihetsika mandritra ny fanaovana fanompoampivavahana

– fandraisana an-tànana pastoraly ny Framasao : fitaizana, fialana nenina, fampiatoana tsy ho Mpandray

– fampiatoana amin’ny andraikitra mandritra ny fotoana handraisana an-tànana pastoraly azy ireo, ka hiverenany amin’ny làlan’ny fibebahana

-fanasongadinana any amin’ny Fanekena atao ny fandavana ny fanompoan-tsampy rehetra

– fampiasana ny Baiboly misy Jehovah sy Jesosy (na Jesoa) amin’ny famakianteny amin’ny fanompoam-pivavahana, fa ny hafa dia ho amin’ny fikarohana ihany no ampiasaina azy

– famoahana didin’akanjom-panompoana ho an’ny laika ny FJKM, ary arahina izany.

2-MOMBA NY HOMOSEXUALITE

2.1-Fanazavana ara-poto-pinoana

Manohintohina ny maha Mpahary an’Andriamanitra ny homosexualité, fikomiana sy fihantsiana ary fifaninanana Aminy.

– Tsy nahary olona ho Homosexuel mihitsy Andriamanitra

– fahotana, vokatry ny fahalavoana, eo anatrehan’Andriamanitra ary tsy handovana ny fanjakan’Andriamanitra ny Homosexualité

– Misokatra ho an’ny olona rehetra ny Fiangonana, ary ho an’ny olona rehetra koa ny famonjena.

– manohitra ny lamina efa nataon’Andriamanitra ny homosexualité:

° lahy iray sy vavy iray no mivady,

° fitohizan’ny taranaka ny fanambadiana

° fahafenoan’ny “endrik’Andriamanitra” ny fiarahan’ny lahy sy vavy ao amin’ny fanambadiana

° fanohizana ny fahariana izany

– mampianatra marina ireo Soratra Masina izay niniana nodisoin’ny Homosexuel

– manamafy ny fampianarana momba ny antropolojia biblika ao amin’ny Fiangonana, katekomena, Sampana

– manatevina ny fiofanana momba ny fanambadiana, ka mampianatra zavatra hafa ankoatran’ny Fanekena sy fandaminana ny fanompoam-pivavahana

– mitaiza ny ankizy sy ny tanora, araka ny maha lahy sy maha vavy azy voajanahary – mampiorina ny fitaizana ao anaty « tsimisaramianakavy » sy Fiangonana ankohonana, no atao, ho fiombonana aina ho an’ny rehetra

– mampirisika ny zanaky ny Fiangonana manana andraikitra eo amin’ny firenena, tsy hanao volavolan-dalàna ary tsy handany izay lalàna manome vahana ny Homosexualité

– mitory sy mampianatra ny Zon’olombelona araka ny Soratra Masina ny Fiangonana

– miaina fitiavana tsy misy fanilihana na fitsaratsarana ny Fiangonana

– mahay mandray ireo fampianarana eto an-toerana sy avy any ivelany amin’ny maso kristiana : fitafy, fitaizana

2.2-Fanapahankevitra

Fanamafisana ny fampianaram-pinoana amin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Fiangonana sy ny Sampana, ny momba ny maha lahy sy maha vavy – tsy mitsodrano ny fanambadian’ny Homosexuels ny Fiangonana, izay tsy nahazo tsodrano avy tamin’Andriamanitra

– fandraisana an-tanana pastoraly ny Homosexuel : fitaizana, fialana nenina, fampiatoana tsy ho Mpandray

– fampiatoana amin’ny andraikitra mandritra ny fotoana handraisana an-tanana pastoraly azy ireo, ka hiverenany amin’ny lalan’ny fibebahana

– fananganana sehatra fitaizana ho an’ireo efa tafiditra amin’ny Homosexualité, ho fanampiana azy ireo hiala amin’izany

– fanomezana tantsoroka ho an’ireo manana fahasamponana ara-boajanahary, mba tsy hihevitra ho voailika izy ireo.

Andrainarivo, faha 18 May 2018

Ny Filohan’ny FJKM,

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Vaovao farany

FANASANA  Ho fankalazana an’ Andriamanitra noho faha- 10 taona naha-Talen’ny SEFALA Nasionaly ny Mpitandrina RAKOTONIAINA mivady (2008-2018) dia fifaliana ho…..

SANTIONANY AMIN’IREO TOMBONTSOA AZO AMIN’NY FANORENANA FIANGONANA VAOVAO ETO ANTANANARIVO SY NY MANODIDINA Azo heverina fa maro no mety ho…..

Fahaiza-mitantana NY TEKNOLOJIA AMPIHARINA AMIN’NY BAIBOLY Mandroso tokoa ny teknika sy ny teknolojia ankehitriny. Ny teknika dia fomba hanaovana zavatra…..

  MBOLA ILAINA VE NY HANANGANANA FIANGONANA FJKM VAOVAO ETO ANTANANARIVO RENIVOHITRA SY NY MANODIDINA? Manana vina lehibe ankehitriny ny…..

Maneke ho havaozin’ny Fanahy Masina Soratana ho anareo ny fiadanana. Mamarana ny volana fahadimy isika, kanefa misantatra ny vanim-potoan’ny Fiangonana…..

SYNODAMPARITANY MANANARA FIRAISANA  ( Lah. 22 ) JOBILY  FISOTRONDRONONO  ny  PREZIDA SYNODALY ANDRIAMIZEHY RAMAHASOA Rodolphe Mpitandrina, mivady.  “ Fa efa…..

Perikopa

Mey: Maneke hohavaozin'ny Fanahy Masina

| | 27. Alah. Trinite-Alahady FFPM.
Isa61.1-9 / Lio 11.9-13 / 2 Kor 3.12-18

Jona: Miantsoa fanafahana avy amin'ny Tompo

| | 03. Alah. I man. Trinite
Deo. 15. 1-6 / Lio. 1. 67-75 / Gal. 5. 13-15

| | 10. Alah. II man. Trinite -SEKOLY FJKM
Est. 4. 13-17 / Jao. 8. 31-38 / Jak. 1. 26-27

| | 17. Alah. III man. Trinite
Sal. 37. 34-40 / Lio 4. 14-20 / Apo. 12. 7-13. 1a

FJKM Fahazavana

Ny sabata