Mofonaina

Alarobia 23 Mey 2018.

Maneke hohavaozin’ny Fanahy  Masina 

Asan’ny Apostoly 4.27-31

Ento  eo  amin’ny  Tompo  ny olana  sy ny  manahirana 

1-Lazao  Azy  ny fototra olana 

Vavaka  nataon’i Petera  sy i Jaona  ary  ireo  mpino   namany  izao  Mofonaina izao . Tsy  nihafahafa  izy  ireo  eo  amin’ny and 27 nilaza  ny fototra olana  sy ny sokajn’olona mpanohitra  ny finoana , ka nahatonga  ny olona rehetra  . Isika koa , rehefa tojo  zava-manahirana  dia aza misalasala  milaza amin’ny Tompo  ny fototry ny  olana . Tsy  hoe: manao  tatitra   na mampahafantatra  fa mitaraina . Tsy  ampahafantarinao  ny zava-misy  ny Tompo , satria  efa fantany  izany , fa  natao  hitarainana sy hilazana  ny zava-manjo  mbamin’ny  olana kosa Izy.

2-Angataho  ny  hidirany  an-tsehatra 

« jereo  ny fandrahonany »(and29). Fangatahana  ny handraisan’ny Tompo  an-tànana  ny toe-draharaha izany , ary  sady fitalahoana Aminy  mba hiditra  an-tsehatra . Tsara  hataontsika  izany  , satria ny Tompo  efa nampanantena  antsika fa ho  fahavalon’ny fahavalontsika ary ho rafin’ny rafintsika (Eks 23.22), sady  momba  sy hamonjy  (Jer 1.8.19;15,20) . Ny fidiran’ Andriamanitra  an-tsehatra  amin’ny trangan-javatra  iray  manjo  antsika  dia tsy  maintsy  mitondra famonjena .

3-Angataho  ny hanomezany  hery

Tsy nangataka  ny hanafoanana  ny olana sy ny fanenjehana ireo  mpino  mivavaka  ireto , fa nangataka  ny hanomezana hery  sy fahasahiana aza. Notanterahin’ny Tompo  ny  fangatahan’izy  ireo , ka  izany    no nanomezany   ny Fanahy masina (and31). Tsy  ny hanesorana ny olana matetika no vahaolana , fa  ny hanomezana ny herin’ny Fanahy  hiatrehana ny  zava-misy .

Fanontaniana:

Moa  azo ampitahaina  amin’ny an’i Jesoa  tao Getsemane ve ny hevitra eto? (vakio  hanampy antsika ny Lio 22.39-46)

Birao Sekoly  Alahady FOIBE FJKM

 

Hafatry ny MF FJKM / Aprily 2018.

 

 HAFATRY NY MPIANDRAIKITRA FOIBE, MF 04/ SL XVIII

CFD Ampandrana 18 -25 Aprily 2018

Ry Havana,

Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra sy Jesoa Kristy Tompontsika. (IIPet 1/2)

Ny Mpiandraikitra Foibe izay nivory ara-potoana teto Antananarivo CFD  Ampandrana tamin’ny 18-25 Aprily 2018, dia miarahaba antsika  rehetra nahatratra ny Paska 2018, ary mamangy sy mampahery ny isan-tsokajiny avy ato amin’ny FJKM, ary mandefa izao hafatra izao ho an’ny vahoakan’Andriamanitra sy ny isan’Ambaratonga:

Eo amin’ny Fiainam-piangonana

Tonga namangy antsika FJKM ka nihaona tamin’ny Mpiandraikitra Foibe Andriamatoa Douglas Tilton, mpiandraikitra ny fiaraha-miasa ao amin’ny PCUSA aty amin’ny faritry Afrika sy Ramatoa Lois Palecek mpandrindra ny Madagasikara   Mission Network.

 • Misaotra an’Andriamanitra Ray Tsitoha izay mampiseho ny Voninahiny miharihary eo amin’ny fandrosoan’ny Fiangonana FJKM, na amin’ny finoana, na amin’ny asa sy ny fiombonana. Fantatra izany eo amin’ny fiainan’ny Fitandremana sy ny Sampana ao aminy avy, ary ny Synodamparitany rehetra.
 • Na eo aza ireo toe-javatra samihafa: fisondrotry ny vidim-piainana tsy mitsahatra, ny tsy fahampian’ny fandriampahalemana…, dia isaorana sy ankasitrahana ny Synodamparitany, Fitandremana tsirairay, ireo Fiangonana Mpanampy I sy II, ary ireo Fiangonana manampy, fa mihatsara sy mitombo hatrany ny fandrotsahana Adidy Iombonana na aty amin’ny Foibe FJKM na any amin’ny sehatra misy azy avy.
 • Mitohy sy mivoatra ny isan’ireo Fiangonana sy Vondron’Olona Mpiara-Mivavaka, vokatry ny Tafika Masina ataontsika rehetra hahatanteraka ny Vinan’ny FJKM hoe “Vontosy filazantsara ny Nosy Madagasikara”. Ankehitriny dia efa misy vondron’Olona mpiara-Mivavaka any amin’ny kaominina 150 amin`ireo 407. Miantso antsika hanohy ny ezaka efa natao.
 • Misaotra an’Andriamanitra Ray isika FJKM fa amin’ity taona 2018 ity dia hamoaka sy haniraka Mpitandrina miisa 111 sy ho mpampianatra 55 mianadahy, ary manam-pahaizana ara-pahasalamana 32 avy ao amin’ny Oniversity Ravelojaona miampy ireo Mpitandrina nahazo Master 72.
 • Mitombo sy mihatsara hatrany ny asa fanabeazana sy ny fampianarana ato amin’ny Sekoly FJKM. Asehon’ny fihatsaran’ny fandaminana sy ny fitantanana izany.Hampiharina manomboka izao ny Kitapo Iombonan`ny Sekoly (KIS)
 • Nankatoavina tamin’izao fivoriana izao ny Tonian’ny SFL, ny Talen’ny FFP, ary ny Rektoran’ny Oniversity Ravelojaona. Tafajoro ny Filankevi-pitondran’ny Oniversity Ravelojaona, sy ny Fondation FJKM Pasteur Ravelojaona, ary ny “Societe Civile Immobiliere”.Noraisina ho Asa ato anatin`ny FJKM NY Akany Fialofana Tangaina AkaFiTa ary voatendry koa ny Tale ao.
 • Ho tanterahina eny amim`ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana amin`ny 15 – 18 Mey 2018 ny Synodampinoana Voalohany.Mampatsiahy sy manentana antsika amin`ny fankalazana an`Andriamanitra amin`ny Jobily faha 50 taonan`ny FJKM sy ny faha 200 taonan`ny LMS.
Momba ny fiainam-pirenena

Eo anoloan’ny zava-misy ankehitriny eto amin’ny firenena:

 • Ny FJKM dia tsy mankasitraka izay rehetra fampiasan-kery ampiharina eo amin’ny famahana olana samihafa.
 • Miantso ny hisian’ny fihaonana sy ny fifampihainoana hatrany ho an’ny fandaminana sy fikatsahana vahaolana mba hisorohana ny fifandonana sy ny fifampiandaniana.
 • Manohy ny ady amin’ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana, amin’ny endriny rehetra ny FJKM.
 • Miantso ireo tompon’andraikitra isan’ambaratonga mba tsy hanaiky na hanome vahana ny fanomezana na fivarotana ny tany sy ny harem-pirenena amin’ny vahiny sy ireo olom-bitsy manampatra fahefana.Tsy azon’ ny Sampana, Sampanan`asa ary Asa atao amin’ny maha sampana ao anaty Fiangonana azy ny mitondra fanamiana na famantarana amin’ny fiatrehana fampielezan-kevitra na mampiasa ny anaran’ny Sampana ao anaty fampielezan-kevitra.
 • Ampirisihina ny Kristiana rehetra mba hijoro amin’ny fahamarinana ary hanara-maso ny fifidianana. Ampirisihina ny fananganana rafitra mpanara-maso ny fifidianana eo anivon’ny Fiangonana.
 • Ekena sy ankasitrahana ny hanatanterahan’ny FFKM ny fihaonana amin’ny zanany. Ny FJKM manokana, isan`ambarantongan-drafitra dia hanohy ny ezaka efa natao mialoha ny an’ny FFKM.
 • Ny BMF sy ny Mpitandrina, ny Tale sy Tonia ary ny Filohan`ny SSA maniry hirotsaka ho kandida dia mampandre mialoha amin’ny ambaratonga mpiahy azy.Manentana antsika fiangonana rehetra tsy hitsahatra hitondra amim-bavaka ny firenentsika toy izay efa nataon’ireo mpanompon’Andriamanitra toa an-dry Nehemia (Neh 1/5,6). Hamafisina miaraka amin’izany koa anefa ny fijoroana ho vavolombelon’ny fahamarinana sy ny fiombonana, na amin’ny teny, na amin’ny asa rehetra.

  FIATREHAN’NY FIANGONANA FJKM

  NY RAHARAHAM-PIFIDIANANA

  • Hamafisina hatrany fa :
  • Ny FJKM dia « Fehezin’ny hitsivolana laharana faha : 62- 117 tamin’ny 01 Oktobra 1962 » (FDF And1. tak13)
  • Mitovy amin’ny fanompoam-pivavahana rehetra ny fanompoam-pivavahana anasàna Manam-pahefana ao am-piangonana.

  Tsy azo ampidirina ao am-piangonana ny zavatra fanao ivelan’ny Fiangonana, toy ny sainam-pirenena, afa-tsy , raha misalotra amin’ny tena na vatana, ny kabary, ny hiram-pirenena ny fanomezana mari-boninahitra sy ny toy ireny » (FDF and7. Tak38)

  • Ny Manam-pahefana nasain’ny Fiangonana hiatrika ny fanompoam-pivavahana dia azo omena anjara fitenenana, ka aorian’ny fanompoam-pivavahana vao mandray anjara fitenenana izy ary ny Fiangonana hatrany no mandray anjara fitenenana farany.
  • Mandritra ny vanim-potoanan` ny fampielezan-kevitra, dia tsy mahazo mandray anjara fitenenana momba fifidianana ao am-piangonana sy eo amin’ny fivoriam-piangonana na eo amin’ny Sekoly FJKM ny kandida na ny mpanohana azy.
  • Ao anatin’ny fiatrehana ny fifidianana, izany hoe : mialoha sy ao anatin’ny fampielezan-kevitra;  dia tsy ekena ny fangatahan’ny antoko politika hanao fanompoam-pivavahana  ao am-piangonana sy eo amin’ny fivoriam-piangonana na eo amin’ny Sekoly FJKM.

  Ny Fiangonana kosa dia vonona ny hitondra am-bavaka ireo zanany mirotsaka an-tsehatra amin’ny politika.

  • Ny trano sy ny fanaky ny Fiangonana sy ny Sekoly FJKM dia tsy azo ampiasaina na am-pindramina na ampanofa na ho amin’ny raharaha politika.
  • Ao am-piangonana sy amin’ny fivoriam-piangonana ary amin’ny Sekoly FJKM dia tsy azon’ny kristiana sy ny mpianatry ny Sekoly FJKM atao ny manao kabary politika. Izany hoe: tsy mahazo mampirisika hifidy na tsy hifidy olona izy.

  Tsy azon` ny Mpitandrina sy ny Kristiana atao ny mitondra ny mariky ny antoko politika fa andraikitry ny Mpitandrina kosa ny mitaiza ny olona handray andraikitra, hivavaka sy hifidy ary hanara-maso ny fifidianana, ary hampirisika ny olona hifidy izay matahotra an’Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina sy mandala ny fahamarinana.

 • « Ary ny Tompon’ny fiadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakariva amin’ny zavatra rehetra ». (II Tes 3/16)

  Ny Filohan’ny FJKM.

  IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Vaovao farany

SANTIONANY AMIN’IREO TOMBONTSOA AZO AMIN’NY FANORENANA FIANGONANA VAOVAO ETO ANTANANARIVO SY NY MANODIDINA Azo heverina fa maro no mety ho…..

Fahaiza-mitantana NY TEKNOLOJIA AMPIHARINA AMIN’NY BAIBOLY Mandroso tokoa ny teknika sy ny teknolojia ankehitriny. Ny teknika dia fomba hanaovana zavatra…..

  MBOLA ILAINA VE NY HANANGANANA FIANGONANA FJKM VAOVAO ETO ANTANANARIVO RENIVOHITRA SY NY MANODIDINA? Manana vina lehibe ankehitriny ny…..

Maneke ho havaozin’ny Fanahy Masina Soratana ho anareo ny fiadanana. Mamarana ny volana fahadimy isika, kanefa misantatra ny vanim-potoan’ny Fiangonana…..

SYNODAMPARITANY MANANARA FIRAISANA  ( Lah. 22 ) JOBILY  FISOTRONDRONONO  ny  PREZIDA SYNODALY ANDRIAMIZEHY RAMAHASOA Rodolphe Mpitandrina, mivady.  “ Fa efa…..

ANTSO SY FILAZANA Antsoina ny zanaky ny FJKM ANKADIMBAHOAKA mba ho tonga maro , hifanotrona sy handray anjara amin’ny voka-dehibe…..

Perikopa

Mey: Maneke hohavaozin'ny Fanahy Masina

| | 27. Alah. Trinite-Alahady FFPM.
Isa61.1-9 / Lio 11.9-13 / 2 Kor 3.12-18

Jona: Miantsoa fanafahana avy amin'ny Tompo

| | 03. Alah. I man. Trinite
Deo. 15. 1-6 / Lio. 1. 67-75 / Gal. 5. 13-15

| | 10. Alah. II man. Trinite -SEKOLY FJKM
Est. 4. 13-17 / Jao. 8. 31-38 / Jak. 1. 26-27

| | 17. Alah. III man. Trinite
Sal. 37. 34-40 / Lio 4. 14-20 / Apo. 12. 7-13. 1a

FJKM Fahazavana

Ny sabata