Mofonaina

Alatsinainy 18 Janoary 2021

1 JAONA 1.5-10

Andriamanitra dia mazava

Inona moa no hevitry ny hoe : »mazava »? (and 7)

Raha milaza ny Apostoly Jaona eto hoe : Andriamanitra dia mazava, maneho ny maha-Izy Azy an’ Andriamanitra izy, avoitrany ao anatin’izany sary an’ohatra ilazana ny toetr’ Andriamanitra, ny fahamasinany, ny fahatanterahany, ny fahendreny ary ny hery sy ny famirapiratan’ny voninahiny, izany hoe : farantampon’ny fahatanterahana Izy. Tsy misy azo kianina amin’Andriamanitra, na dia kely monja aza, izany no ilazana hoe : « tsy misy maizina akory ao Aminy« . Jesoa rahateo dia efa nilaza hoe : « Izaho no fahazavan’izao tontolo izao  » (Jao 8.12). Maneho amintsika izany fa tsy misy azo ampitahaina amin’ Andriamanitra, ary mitaona antsika koa hatoky azy tanteraka amin’ny fitondrana ny fiainantsika, satria Andriamanitra tanteraka Izy ka tsy manao fahadisoana na dia misy tsy takatsika aza matetika ny fitondrany antsika.

Inona kosa ary no andrasana eo anoloan’izany?

Hoy ny filazan’ny Apostoly Jaona Azy « Fa raha mandeha eo amin’ny mazava isika, tahaka Azy eo amin’ny mazava dia manana firaisana isika, ary ny Ran’i Jesoa zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra« . Ny hananantsika firaisana Aminy no andrasana amintsika, izany hoe : ny hiombom-piainana Aminy, ny hanana fifamatoram-piainana Aminy tanteraka, ary io hanana fifamatoram-piainana Aminy tanteraka, ary io fiombonana io no manosika antsika hanahaka an’Andriamanitra, handeha amin’n mazava ka sady tsy manamarin-tena ho tsy manana ota no mahay miaiky ny fahotantsika mba hahazoantsika famelankeloka ka hiainantsika mifanaraka amin’ ny sitrapony sady mitahiry ny Teniny ato anatintsika, ka manaraka an’i Jesoa, fa » izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina fa hanana ny fahazavana aina », hoy izy.

Fanontaniana :

Manao ahoana ny fifamatoram-piainanao amin’Andriamanitra?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatra Taombaovao 2021

HAFATRA AVY AMIN’NY FILOHAN’NY FJKM
HO AMIN’NY TAOM-BAOVAO 2020
“MIORENA TSARA, AZA MIOVA!”

Ry havana malala, arahabaina amin’ny Anaran’i Jesoa, Ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, nomeny ity Taona Vaovao 2021 ity.
Vao avy nandalo tany amin’iny faritra andrefan’i Madagasikara iny izahay, tsy ela loatra izay. Faritra be mokonazy iny faritra iny. Ny mahavariana dia izao: doran’ny olona ny toerana aniriany. Dia may ilay mokonazy. Hazo mainty be , voahodidina lavenona mainty no sisa tavela eo. Mahagaga anefa fa fotoana kelikely aty aoriana, io ilay mokonazy noheverinao fa
fongotra may teo, mitsiry maitso tsara tarehy indray. Toa nanampy azy ho teraka indray ny afo mandoza nandoro ny tanety nisy azy!


Dia lasana eritreritra aho ka te hirary soa amin’izao Taona Vaovao 2021 izao, na dia fantatro aza fa hahafaly ny ankizy ny hamadika ho fihomehezana ny firarian-tsoako hanao hoe:

“Enga anie ny Kristianina nolalovan’ny afo mandozan’ny coronavirus ho “kristianina mokonazy”: lalovan’ny fitsapana mahamay; fa teraka indray ao amin’i Kristy ho tsara noho ny tamin’ny lasa!
Enga anie ny Fianakaviana nosedrain’ny adim-piainana ho “Fianakaviana mokonazy”: nosedraina fa velona indray, mpandresy tsy levon’ny ratsy noho ny ran’i Jesoa!
Enga anie ny Fiangonana natsipy tao amin’ny lafaoron’ny hery mpandrava, ho“Fiangonana mokonazy” hampangaihay izay ratsy nikasa hanapotika, noho i Jesoa Lohany, nanorina azy, ka na ny vavahadin’ny fiainan-tsi-hita aza tsy haharesy azy!
Ity Taona 2021 ity anie ho taona sambatra hiorenana tsara ao amin’i JESOA KRISTY ka izay tsy mbola niorina, hiorina; izay efa niorina, tsy hirodana , izay nirodana hiorina indray!
Ity Taona 2021 anie ho taona sambatra tsy hiovana ao amin’i JESOA KRISTY ka izay tsy mbola niova tamin’ny ratsy fanao, hiova amin’izay; izay efa niova ho olom-baovao, tsy hiova intsony; izay efa niova niverin-dalana, hiova ho amin’ny fibebahana; ary izy efa tena niova hanjary hery mpanova hampandroso!


Miorena tsara! Aza miova!” (I Kor.15.58)


HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY!

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina
Filohan’ny FJKM


Vaovao farany

Teny voalahatra hovakiana isanandro MANEHO NY MAHA IZY AZY NY TOMPO

Ny Vokatra ateraky ny fivorian’ny Synoda Lehibe. Noho ny fahamehana ara-pahasalamana dia tsy azo notanterahina ny fivorian’ny Synoda Lehibe. Miandrandra…..

Mirary soa !

FANASANA

CHAPEL DEDICATION AND HANDING OVER OF KEYS TWO OF THE INFRASTRUCTURES FOR THE 50th ANNIVERSARY OF THE FJKM A service…..

Nitokana zava-bita teny Fihaonana SP  Vonizongo Vavolombelona ny FJKM Miroso hatrany amin’ny asa isika. Taorian’ny fivoriana izay nataon’ny Mpiandraikitra foibe dia…..

Perikopa 2021

Janoary: MANEHO NY MAHA -ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO

| | 17. Ala.II man . Epifania
Eze 36.33-38 / Jao 5.30-38 / Apo 1.1-8

| | 24. Ala III man . Epifania-FFKM
Eks 33.12-23 / Mat 3.13-17 / Asa 17. 22-34

| | 31. Ala. IV man. Epifania- Marary hoditra
2 Mpanj 5.15-27 / Mar 1.40-45 / 2 Pet 1.1-11

FJKM Fahazavana

FJKM KATEDRALY ANALAKELY