Mofonaina

Alarobia 25 Aprily 2018.

Manolotra ny  fiainany  ny Tompo 

Marka 10.28-31

Ny  tombotsoan’ny  fanolorantena ho  an’ny Tompo  sy ny Filazantsara 

1-Tombotsoa amin’izao  andro ankehitriny  izao

Ambaran’ny and 29-30  fa fiombonam-piainana vaovao  ao  anatin’ny  fiainam-piankohonana vaovao , mihoatra  lavitra  (avy zato  heny ) noho ny teo aloha  no  raisin’ny  mpino  izay  mahafoy noho  ny amin’i Kristy  sy ny Filazantsara . Tsy manam-panahiana fa  tsy maintsy  honeran’ Andriamanitra  izay rehetra  nafoy . Manjary  miaina fiainana  tsara lavitra  sy ambony lavitra  mihoatra  ny teo aloha . Ambonin’izany  aza dia ambara  fa mbola hisitraka fanenjehana , izay  mariky  ny fiainan’ny  mpanara-dia an’i Kristy  ny  mpino  .

2-Tombotsoa amin’ny andro ho avy 

Misokatra midanadana ho  an’izay  nampandefitra  ny fanjakana mety lo tety  an-tany , noho ny  amin’ny  Tompo sy  ny  Filazantsara , ny varavaran’ny  fiainana mandrakizay . Fiainana miavaka  , tsy azo  ampitahaina amin’ny haren’izao tontolo izao  sy izay rehetra  momba azy  izany . Fiainana tsy  misy nenina , tsy  mahafaty  antoka, fa  tsara  tantana sy  ampy  mizara ho  an’ny  mpino  rehetra , araka  ny  fanoharan’i Jesoa  ao  amin’ny  Matio 19.30-20,16 . Kendreo  mba hibanjina ny fiainana mandrakizay  ny fahafoizantena ataontsika .

Fanontaniana:

Iadio hevitra  ny hoe: tombotsoan’ny mpino  ny fanenjehana.

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatra PASKA 2018.

 

PASKA FIOVAM-PO!

Ry Havana Malala,

“Finaritra!

Ho aminareo anie ny fiadanana!”, hoy I JESOA KRISTY nitsangana tamin’ny maty, Izy Izay deraina mandrakizay mandrakizay miaraka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina! Amen.

Miarahaba antsika, velona, afaka miaina izao Paska 2018 izao, Paska ato anatin’ny Taon-Jobilin’ny FJKM.

Miarahaba antsika mandray ny Vaovao Mahafaly nentin’ny anjely hoe: “Efa nitsangana Izy!” (Lio.24.6).

Miarahaba antsika afaka mandini-tena hoe:

Efa nitsangana Izy”, fa izaho kosa, sao mbola mipetraka?

Efa nitsangana Izy”, fa izaho kosa, soa mbola matory?

“Efa nitsangana Izy”, fa izaho kosa, sao mbola maty?

Tonga ny fotoana tsy maintsy hanapahantsika tsirairay avy hevitra:

Tsy hipetraka intsony fa handehanantsika hitory ny Vaovao Mahafalin’I JESOA KRISTY amin’ny manodidina antsika!

Tonga ny fotoana tsy maintsy hanapahantsika tsirairay avy hevitra:

Tsy hatory intsony ao amin’ny torimason’ny fihatsarambelatsihy, itondrana anarana hoe: “kristianina”, nefa kristianina matory mitsangana, tsy sahy mitonona ho Kristianina fa raha fantatry ny olona dia hotondroiny molotra sy hataony firesaka!

Tonga  ny fotoana tsy maintsy hanapahantsika tsirairay avy hevitra:

Hanaiky hof aty marina tokoa miaraka amin’I Kristy.

Ary rehefa maty ilay “Izaho andevom-pahotana”, dia tsy havelantsika hitsangana intsony fa halevina impito mandifotra olona.

Ary rehefa maty ilay “izaho mpanompon’I Mamôna” dia tsy hanangatra, mbola handehandeha hampihorohoro eny anivon’ny toeram-piasana samihafa rehetra eny, intsony!

Fa manomboka amin’izao Paska Jobily izao, dia hahita Kristianina vaovao, Kristianina marina ny fiarahamonina misy antsika, dia Kristianina tsy miteny fa miaina izay nambaran’I Paoly hoe: “Tsy izaho intsony no velona, fa I Kristy no velona ato anatiko, fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy” (Gal.2.20)

Koa ho vavaka sahintsika iombonana anie izao vavaka izao, ry Havana malalan’Andriamanitra:

“RY JESOA KRISTY velona ô,

Tsy ampy ny teny hideranay Anao noho ny fitiavana nanoloranao ny ainao hamonjy anay, noho ny herinao tsy takatry ny sainay nandresenao ny fahafatesana! Haleloia! Deraina mandrakizay ny Anaranao mahery sy mahavonjy!

RY JESOA KRISTY velona ô,

Paska anio! Koa raiso koa izahay hiara-maty tokoa aminao ny amin’ny fahotana sy hiara-belona aminao amin’ny fiainam-baovao. Tsy ho Paska handatsa anay anie izao Paska izao! Fa, noho ny herinao miasa ao anatinay amin’ny alalan’ny FanahyMasina, dia tsy hihiboka ao amin’ny fasan’ny tsy finoana, ny fasan’ny fanompoan-tsampy, ny fasan’ny fahalovana, ny fitiavam-bola, ny fasan’ny fijangajangana, ny fasan’ny lainga sy ny fihatsarambelatsihy, ny fasan’ny fankahalana, izahay. Fa hiara-mitsangan-ko velona aminao, velona tena velona fa tsy faty mandehandeha manapoizina ny firenena. Fa vonona hibebaka izahay, hiova fo sy fisaina ary fiaina, noho ny herin’ny fitsangananao tamin’ny maty, ka hamadika takila vaovao eo amin’ny fiainanay manokana, ny fiainan’ny ankohonanay, ny fiainan’ny Fiangonana misy anay, ny fiainan’I Madagasikara tanindrazanay!

Hohenoinao anie izany, ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina ô, ka hovalianao

Ho voninahitry ny Anaranao,

Ho fampandrosoana ny Fiangonanao,

Ho famonjena ny mpanota,

Ho fitahiana ny firenenay,

Fa ataonay amin’ny Anaran’I JESOA KRISTY. Amen.

Dia manaova Paska sambatra amin’izay, ry Havana

 

IRAKO Andriamahazosoa Ammi ,

Mpitandrina , Filohan’ny FJKM.

 

 

Vaovao farany

FAMPIRANTIANA Nosokafana omaly 24 -27 Aprily 2018 ny  Fampirantiana karakarain’ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka FJKM mahakasika ny fanamarihana ny faha–…..

FOIBE ARSIVA SY TRANOMBAKOKA FANASANA  Ho fanamarihana ny faha- 150 taonan’ny Isan’enimbolan’ Imerina (1868-2018). Ny Filoha sy ny Biraon’ny Mpiandraikitra…..

Manolotra ny fiainany ny Tompo Miditra ao anatin’ny vanimpotoana isongadinan’ny loko litorjika fotsy ny Fiangonana ankehitriny. Ny loko fotsy izay…..

Fahaiza-mitantana NATERAKA HO « MANAGER » NY VEHIVAVY ! Misy teny hoe “tanana” (main) ao amin’ny manager, ary misy teny “menagère” koa. Akaiky…..

Ny Sekoly FJKM Araka ny tetikandron’ny Foibe FJKM dia hotanterahina any Mahajanga, amin’ny 27- 28- 29 aprily 2018, ny andron’ny…..

FAMARANANA NY HERINANDRON’NY FIFANDRAISANA  « RINDRA GASY FIDERANA » Masoandro mody no nampalahelo, hoy ny fitenenana izay, fa dia nafana sy nahafa-po…..

Perikopa

Aprily: Manolotra ny fiainany ny Tompo

| | 29. Ala IV man Paska
Gen 2.4-9 / Mat 20.20-28 / 1 Tim 2.1-7

Mey: Maneke hohavaozin'ny Fanahy Masina

| | 06. Alah. V man. Paska
Eze. 36. 22-30 / Mat. 12. 31-37 / I Tes. 1. 1-10

| | 10. Andro niakarana
Sal 57. 7-11 / Mar. 16. 14-20 / I Tim. 3. 14-16

| | 13. Ala.VIman.Paska-Sampana Lehilahy Kristiana
Fitom 5.19-22/Jao4.19-24/1Kor2.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata