Alatsinainy 08 Jolay 2019.

Fandalinana ny Boky ROMANA

Romana 1.18-32

Mpanota ny olombelona rehetra . Tanisaina eto ireo fahotan’ny Jentilisa

1-Mahafantatra an’ Andriamanitra ny Jentilisa nefa nisafidy ny hanompo sampy

Mazava araka ny and 19-20 fa nasehon’ Andriamanitra ny maha- izy azy tamin’ny alalan’ny asa fahariana nataony.Mahafantatra izany na ny Jentilisa aza . Safidin’ny Jentilisa ny nanonompo sampy, fa tsy vokatry ny tsy fahalalany an’ Andriamanitra akory. Fankalazana sy fisaorana Azy no asa tokony ho nasetrin’ny olona ny fahafantarana ny momba an’ Andriamanitra . Tsy izany anefa no nataony araka ny voalaza ao amin’ny and21 .

2-Ny vokatry ny fanompoan-tsampy nataon’ny Jentilisa

Anankiroa ny vokatry ny nisafidian’ny olona hanompo sampy (and 25)

a)- Natolotry ny Tompo ho amin’ny fahotana rehetra izy, izany hoe : navelan’ Andriamanitra hanota , natolotra ho amin’ny filan’ny nofo ( and24-25) , ny filan-dratsy mahavoafady (and 26-27) ny fisainana tsy mahamendrika (and28-32) .

b)- Nandatsahan’ny Tompo ny fahatezerany izy

Hoy ny voasoratra eo aminn’y and 18 : « Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran’ Andriamanitra amin’ny faharatsiana rehetra sy ny tsi-fahamarinan’ny olona izay misakana ny fahamarinana amin’ny fanaovan-dratsy  »

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra« Boky faha-8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17