Alahadin’ny FIFA/FJKM

FANDAHARANA IOMBONANA

ALAHADY 10 NOVAMBRA 2019

Lohahevitra: “Ho avy amin’ny heriny ny Tompo”

● Fiarahabana Apostolika.

 • Sal : 105:1-5.
 • Hira :18.

● Vavaka fiderana.

● Sitrapon’Andriamanitra : Jer 17 :5-6 “Sambatra ny mahitsy lalana …. “ Sal 32.(1-2)

 • Hira : 512: 1

● Fifonana

● Hira 409.

● Teny famelan-keloka : Jer 31 : 3-4

“Sambatra ny olona izay voavela ny helony ” Sal 119:(1-2).

 • Hira : FF 34.

● Fanekem-pinoana laharana faha.2

● Raharaham-piangonana sy famakina ny hafatra FIFA Foibe.

● Rakitra : Antoko Mpihira na Sampana na  Vaomieran’ny Fananana  na Hira 306

● Fanolorana ny rakitra – Hira : 441 :1.

● Fankalazana ny tenin’Andriamanitra :

 • Hira :780:1
 • Vavaka
 • 5mn ny Sekoly Alahady : II Pet 3:8-13
 • Hira : 212 : 1

● Vakiteny : Sal 98:4-9 ;Jao 14:1-7 II Pet 3:8-13

● Hira :824:1-2

● Toriteny :

● Vavaka fangatahana + Rainay  izay any an-danitra …..

● Asa Vavolombelona

 • Hira FF 18 :1-2

● Tsodrano:Heb 13:20-21.

 • Hira FF 18 :3

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

HAFATRA AVY AMIN’NY KOMITY FIFA FOIBE FJKM.

Ry Havamalala ao amin’ny Tompo, hampitombona mandrakariva aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika.

Ny voalohateny dia miarahaba antsika rehetra, ary singanina manokana isika tompon’andraikitra vaovao izay voafidy ao anatin’izao taom-panavaozana ny toempiasana izao indrindra ireo Vaomieran’ny Fananana Fitandremana na Synodamparitany.

Ampahatsiahina fa tokony hisy Birao izany Vaomiera ny Fananana izany ary ahitana Filoha (1), Filohampanampy(2), ka ny iray misahana ny fananana azo hetsehina, ary ny iray kosa ny fananana tsy azo hetsehina, ary toy izany koa : Mpitantsoratra (2), Teknisiana(2), ary Mpikambana ny ambiny. Izireo no hiandraikitra voalohany momba ny fananana isan’ambaratonga.

Entanina hatrany koa isika mba hanoratra ny tany amin’ny anaran’ny FJKM, na Fitandremana izany na Synodamparitany, ary hanangana ny vaomieran’ny Fananana, na any amin’ny Fitandremana na any amin’ny Synodamparitany mba hamantatra, hiaro, ary hampamokatra sy hampitombo izany.

Mankasitraka feno antsika rehetra koa izay efa nandefa rakitra tamin’ny Alahadin’ny FIFA 2018, ary manentana kosa ireo izay tsy mbola nanao izany mba hanefa ny anjarabirikinareo.

Manao veloma finaritra ombam-pitahian’ny Tompo ary misaotra sahady ny amin’izay hataonareo

“Koa amin’izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora(Mat 25:13).

                                               Amin’ny anaran’ny Komity FIFA

RAKOTOARISOA Felix                      RAKOTONDRABE ANDRIANAHARIJAONA

Ndrianja, Mpitandrina

andrianaharijaona@gmail.com 033 37 991 38

TORITENY

Sal 98:4-9 

“Ho avy amin’ny heriny ny Tompo ”.

FAMPIDIRANA

Tamin’ny vanimpotoana niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara indray dia nahatsiahy ho mahery sy manana ny maha izy azy indray ny ankamaroan’ny Malagasy satria, afaka teo  ambany fanagejan’ny mpanjanaka, fa tsy ilay Firenena resy sy afabaraka tany amin’ny 64 taona lasa intsony; any ka velona ny hoby, ary noforonina indray ny sainampirenena, ny hirampirenena, ny tafika sy izay rehetra noheverina fa mariky ny fiandrianampirenena sns ”. Fa mbola mihoatra lavitra nohon’izany fifaliana izany ny fifalian’ny mpino rehefa mahatsiahy fa hiverina amin’ny heriny ny Tompony:

 1. Ka mihobia Azy (and 4-And 6)

“Mihobia ho an’i Jehovah …. Mankalaza an’ i Jehovah, mihobia eo anatrehan’i Jehovah”

                Tsy misy mihoby ny resy amin’ny ankapobeny, fa hira fisaonana aza no hatao, fa ny mahery, ny tsara izany no deraina, ary izany indrindra no ampahatsiahivin’ny Soratra Masina eto nohon’ny famojena vitany, ka namonjeny ny zanak’olombelona, ny  nampisehoany ny heriny tamin’ny Jentilisa  marobe izay nanodidina sy niaday tamin’ny vahoakan’Andriamanitra .

                Hitantsika rahateo izany ao amin’ny Jao 14:1-7 “Aza malahelo ny fonareo, ao an-tranon’ny Raiko misy fitoerana maro”, izany hoe ny fihobiana sy ny fifalian’ny Kristiana dia tsy mijanona eto an-tany ihany fa hatrany andanitra, any amin’izay misy ny Raintsika mandrakizay, ka tsy tokony alehelohelo na hatahotahotra foana isika mino, satria Kristy mihintsy no manala ny alahelo, ka mendrika ny hobiana.

                Ry Havana, nahoana ary ianao no toa kivy sy mitaondrika indraindray? Mijery ny fiainananao manokana? Mijery ny fananan’ny Fiangonana? Ny Fianan’ny Sampana na Fiangonana misy anao? Mihobia fa hiverina amin’ny heriny ny Tomponao.

                Fa tsy vitan’ny hoe tokony hioby ihany isika, satria hiverina amin’ny heriny ny Tomponao, fa Izy koa dia sady hiverina

 • Ka hitsara amin’ny fahamarinana Izy (and  7-and 9)

“… fa avy hitsara ny tany Izy, hitsara izao rehetra izao amin’ny fahamarinana Izy. Ary ny Firenena amin’ny fahitsiany”.

Rehefa hiverina ny Tompo dia tsy ilay zazakely azo rahonana ho tapahindoa tao antranon’omby intsony no hiverina, tsy ilay nitafy nofo amandrà, ka be fandeferana, ka azo nokapohina sy nororaina ny tarehiny, ary nanaiky nohomboina teo amin’ny hazo Fijaliana intsony, fa ilay MPitsara marina, tsy azo ivalozana, ary ny Firenena rehetra dia tsy afaka eo anatrehanay ka tsy maintsy hadinina, ary handray ny valin’asany ny tsirairay .

                Manamafy izany fitsaran’ ny Tompo  sy famotehana izao tontolo izao  rahateo ny hita ao amin’ny  II Pet 3:8-13, izay milaza fa : « hahamay sy hahalevona ny lanitra ary handoro sy hampiempo ny ntenan’ny zavatra rehetra»  izany hoe fitsarana miampy fampiharana didy avy hatrany dia ny famotehana ny ratsy fanahy sy izao tontolo izao i Kristy rahateo dia mampanatena ny hitsarana izao tontolo izao, fa ny hanafahana izao mino Azy kosa araka ny Jao 3 : 16-17.

                Ry Havana, ny fitsaran’ny tany ve no atahoranao, sa ny vavambahoaka? Sa izay lazain’ny tambajotra serasera toy ny facebook sns, sa ny fitsaran’Andriamanitra mahery?Matahora ny fiverenanany amin’ny hery, fa ho mafy ny fitsaran’ny Tompo Jesoa.

FAMARANANA

Koa andeha ary isika hihoby mandrakariva ny Tompo, ary hievitra mandrakariva ny fitsarana hataony satria hiverina amin’ny heriny Izy Tompo, ka tsy famonjena sy fibebahana intsony no andrasana amin’izay fa efa ny valin’asan’ny tsirairay.

FAMPIASANA GOOGLE MAPS SY SMARTPHONE

HAHITANA FANGITRA (Coordonnées) NY FIANGONANA

HALEFA ATY AMIN’NY FOIBE FJKM.

TANJONA : FANGITRA WGS84 NO HALAINA (Latitude et longitude)

 1. RAHA ORDINATEUR NO AMPIASAINA

SIG QGIS Fampiasana Google maps

Ohatra, FJKM Ambohitsitononina, aiza no misy azy?

Ao amin’ny ordinateur, soraty : Google maps Antananarivo,

Kitiho (clic) ilay sarintany hita eo,

Soraty Ambohitsitononina tahaka izao

Kitiho ny «loupe » na Return.

Akisaho ny sarintany mba ho eo ampovoany ny faritra misy ilay Fiangonana.kitiho (clic) ny sary satelita (eo amin’ny Avadiho ho sary satelita ilay sarintany coin inférieur gauche).

Halebeazo ny sary satelita misy ny Fiangonana (zoom +), dia hakisaho raha ilaina.

Ataovy izany amin’ny teboka (points jaunes) hafa rehetra eny amin’ny sisin’ny faritry ny Fiangonana FJKM Ambohitsitononina.

 1. RAHA SMARTPHONE NO AMPIASAINA

FOMBA FAMPIDIRANA APPLICATION

Midira ao amin’ny Play Store

Télécharger-o ny Mobile Topographer

Midira ao amin’ny Mobile Topographer

Mankanesa amin’ilay toerana misy ny teboka (point) tiana halaina ny fangitra (coordonnées)

tsindrina ny sarina saina

miandry kely, mipoitra ny fangitra.

FANAMARIHANA ny zavatra handrasana aminareo:

 1.  ALAIVO NY FANGITRY NY FIANGONANA, AKANY, TRANOVADIMPIANGONANA, SEKOLY, TANIMBOLY, SNS (IVONY SY MANODIDINA) SY NY SARINY.
 2.  LAZAO NA VITA TITRE @ FJKM NA TSIA ILAY TANY, NY NUMERO TITRE, ANARAN’NY TANY ARY NY HABENY RAHA MISY.
 3. SCANNER-NA NY PLAN RAHA MISY
 4. HALEFASO SMS NA MAILKA ATY AMINAY (FIFA) NY FANGITRA (COORDONNEES) SY IREO VOALAZA AO AMBONY IREO.

Telefonina: 033 14 785 55 na 034 98 198 87

Mailaka : andrianaharijaona@gmail.com na georgialalaniaina@gmail.com

Toriteny

Toriteny 29 Martsa 2020
Video

toriteny
Video

Toriteny/Filohan'ny FJKM
Video

26 janoary 2020 - FJKM Isotry Fitiavana
Video

Perikopa 2020

Jolay: AMBARAO NY FAHAFAHANA AO AMIN'NY TOMPO

| | 05. Ala IV man .Trinite
Isa 51.9-11/ Jao 9.30-38/ Asa 26.12-18

| | 12. Ala.V man.Trin -Sampana Tanora Kristiana
Jer 31.10-14/Jao 4.25-30/Rom 8.1-8

FJKM Fahazavana

Fanompoampivavahana FFKM