Alahadin’ny S.A AFF 2019

SAMPANASA ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA

Fiangonana ho an’ny isan-tanana

Filazantsara ho an’ny isam-batan’olona

ALAHADIN’NY AFF

8 Septambra 2019

Fandaharana iombonana

 • Fiarahabana Apostolika
 • Fiderana :           Salamo 148

Hira : 45 FF

Vavaka

 • Tenin’Andriamanitra
 • 5mn ho an’ny ankizy
 • Hira : 216 / 1,3
 • Vavaka
 • Josoa 24/ 18 – 24
 • Hira : 301 : 1,4 ,5
 • Toriteny

Sambatra ny mahitsy lalana ….

 • Vavaka fiaken-keloka

Hira 443 : 1 ; 3

 • Famelan-keloka : Malakia 3/ 10-12

Hira : 489 : 1,3

 • Fanekem-pinoana laharana faharoa
 • Raharaham-piangonana
 • Fanatitra
 • Famaranana

Hira 318 : 1,2

Tsodrano

Hira  318 : 3,4

                  amin’ny anaran’ny Ray sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina

Toriteny

Asan’ny Apostoly 6: 1-7

Ny bokin’ny Asan’ny Apostoly dia ahitana ny fianan’ny Fiangonana tany am-piandohana. Fiangonana nateraky ny Fanahy Masina. Hita fa nandroso ny Fiangonana: nisy ny fiombonam-pianinana; mitombo isa hatrany koa. Nefa eo antrehan’ny toe-javatra toy izany dia mitady fomba handravana mandrakariva ilay fahavalon’ny Fiangonana , ka dia niseho handrava teo amin’izany fiombonana masina izany ny asan’ny ratsy.

Andriamanitra anefa no mitondra sy miaro ny Fiangonana ka dia misy hatrany ny làlana itondrany hialana amin’ny fandriky ny devoly.

I/ Toe-javatra mitondra fandravana

Misy karazan’olona telo amin’ny ankapobeny teo amin’ny Fiangonana araka ny voalaza eto amin’ity Asan’ny Aapostoly 6 ity :

Teo aloha ny Apostoly izay mitarika ny Fiangonana sady miandraikitra ny fampianarana sy ny fitorian-teny ary ny fitandremana ireo kristiana izay mizara roa koa dia : ny Jiosy tao Jerosalema sy ireo avy amin’ny toerana manodidina miteny Grika antsoina hoe Helenista .

Ny toe-javatra mitady hitarika fikorontanana izay fahavalon’ny Fiangonana dia ny fimonomononan’ireto Helenista satria tsy mba voajery tamin’ny fizarana , fiantrana ny mpitondratena tao amin’izy ireo.

Ny Apostoly moa revo tamin’ny fampianarana sy fitorian-teny .

Toe-javatra toy izany no miseho eo amin’ny Fiangonana ka araraotin’ilay ratsy. Ny mpitondra tsy mizara raharaha  na tsy vita tsar any fandaminana,. Ny olon’ny Fiangonana koa moa manaiky ampiasain’ilay ratsy ka zara aza misy toe-javatra himonomononana, izay toetra tsy mendrika efa nahavoa ny Fiangonana hatramin’ny andron’ny Zanak’Isiraely. Andriamanitra no Tompo sy mpiaro ny Fiangonana ka manome vahaolana ialana amin’ny asa fanakorontanana rehetra.

II/ Làlana ho amin’ny fiadanana

Ny tena fiainan’ny Fiangonana dia fiadanana sy filaminana . “ Fa Andriamanitra tsy tompon’ny fikotranana fa tompon’ny fiadanana” I Kor  14/33

Mba hamongorana ny asa ratsin’i Satana amin’ny fanakorontanana dia notoloran’Andriamanitra saina ny Apostoly amin’ny fandaminana ny raharahan’ny fiangonana ; dia ny hifidianana olona ao amin’ny fiangonana ho mpiara-miasa amin’izy ireo.

Masina anefa ny Fiangonana satria Masina Andriamanitra tompon’ny Fiangonana:” Aoka ho masina ianareo satria masina Aho Jehovah Andriamanitrareo” Lev 19/2

Koa dia ny olona feno ny Fanahy sy fahendrena no hofidina hiara hiasa amin’ny Apostoly hitandrina ny ondrin’Andriamanitra. Raha amin’izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny fiaraha-miasan’ny mpitandrina sy ny Diakona no miantoka izany filaminan’ny Fiangonana izany. Tsy naneho ny hasarobidin’izany fiaraha-miasa izany ny Mpitandrina sy ny Diakona satria izany tokoa no natioran’ny zanak’olombelona ; tsy misy mahavita tena mihitsy ; nefa koa dia fiaraha-miasa anatin’ny fahamasinana satria olona masina feno Fanahy sy fahendrena no miara miasa.

Iray ny Fiangonana sy Andriamanitra, miorina ao Aminy sy amin’ny finoana Azy araka ny (Matio 16/18) hoe : “ Ambonin’ity vatolampy ity no aoriko ny Fiangonako , ka ny vavahadin’ny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy”

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra Amen

RAKITRA SY FANOMEZANA

Postes d ‘Evangélisations

Ankazomiriotra ADIDY 2018         40 000  
Longozabe ADIDY 2018         50 000  
Kandreho         13 000  
Kandreho ADIDY 2018          50 000  
Ikongo ADIDY 2018          50 000  
Ivohibe ADIDY 2018        100 000  
Antsoha            7 000  
Bemanonga          15 000  
Bemanonga ADIDY 2018          30 000  
Ivohibe          20 000  
Ranohira ADIDY 2018        100 000  
Ankondromena ADIDY 2018          20 000  
Midongy AtsimoADIDY 2018          10 000  
Ankazoabo Atsimo          12 100  
Ankaramena Fahazavana          10 500  
Jerosalema Vaovao Ranohira          15 000  
Miarinarivo Lanihay ADIDY 2018          48 000  
Sakaraha Manodidina ADIDY 18          30 000  
Ikalamavony ADIDY 16-17        160 000  
Ankiranomena          10 000  
Ifanadiana          10 400  
Amboasary Atsimo          27 800  
Fenoarivo Fahasoavana             3 000  
Antsalova          20 000  
Ikalamavony ADIDY 18-19        160 000  

Andonaka Famonjena                                          8 200

SP 01 AFOVOANY ANDREFANA

Fenomanana Fahazavana              13 850  
Ankadivory Antongona                9 200  
Mahabo Antongona F/na              11 000  
Ambohitrantenaina                9 600  
Ambohiboanjo Lovasoa              12 000  
Ampangabe Betlehema              60 000  

SP 02 AFOVOANY ATSINANANA VAOVAO

Ste Marie          30 000  

SP 03 ALAOTRA CHROME

Tanambe Fitiavana          38 000  
Amparafaravola          64 000  
Zoara Ambohimandroso          10 300  
Moria Antsakoana          10 000  
Fahazavana Antanimafy          15 400  
Kristy Fanantenana Ambatomainty             5 600  

SP 04 AMBALAVAO TSIHENIMPARIHY

AFF SP            2 000  
Mahazony            3 200  
Ankazobe            5 150  
Ankazomanitra            6 400  
ambohibory            8 800  

SP 05 AMBATONDRAZAKA VAOVAO

ADIDY SP 2018        150 000  
Ambohimiangaly Zoara          75 700  
Ziona Andilanatoby          25 000  
Andilanomby Firaisana            3 600  
Imerimandroso Fanantenana          13 000  
Fanavaozana Andilamena 2019          15 000  
Ambatondrazaka Fitiavana 18        150 000  
Ambatondrazaka Fitiavana 19        150 000  

SP 06 AMORON I MANIA AMBOSITRA

ADIDY SP 2018           150 000  
Ambatomenaloha             20 000  
Amongy Lazza             11 900  
Ampila Kristy Fanantenana               8 700  
Ilanitra Fitiavana             15 800  
Ambohipierenana Kristy Fehizoro             15 000  
Marosoa             18 700  
Imerina             12 600  
Betampo             20 000  
Madiorano             12 200 
Ankazofotsy             13 300  
Ambalamanakana               5 000  
Ambovombe             10 000  
Ambohipiarenana Ambalamanakana             2 000  
Tsinjony             13 000  
Ambohipihaonana             15 000  
Tsararivotra               8 500  
Ifasina               2 700  
Nanandrana               3 100  
Ambondrona Filadelfia               2 400  
Vohimarina Fitiavana               1 250  
Iakarana Finoana               1 250  

Ambondro                                                                            3 300

SP 07 AMBOVOMBE ATSIMO KRISTY RANOVELONA

Salema Vaovao Fort Dauphin             20 000  

SP 08 ANDREFAN ATSIMON ANKARATRA MIARADIA

ADIDY SP 2018 (ampahany)             60 000  
Kamafa           279 600  
Ambohimena             45 000  
Filadelfia           239 400  
Antsirabe Fitiavana             80 700  

SP 09 ANDRONA ATSINANANA MIARA MIFOHA

Androna Atsinanana MM         30 000  

SP 10 ANTANANARIVO ANDREFANA

ADIDY  SP 2017           150 000  
ADIDY  SP 2018           150 000  
Manarintsoa Finoana           220 800  
Ambodimita Betela Firaisana             73 700  
Ambohidratrimo Marovatana             88 100  
Ambonirina Fihavaozana             17 000  
vinany Tempoly Malala           172 600  
Anosipatrana           150 000  
Antanetibe Fitiavana 17             57 500  
Antanetibe Fitiavana 18             58 000  
Ambodihady Vaovao             20 000  
Ilanivato             65 000  
Antsapanimahazo             30 000  
Ebenezera Ambohimidasy             60 000  
Ambohijanaka Fivoarana             68 600  
Ambohitsoa Fitahiana               7 000  
Isotry Fitiavana           431 500  
Atsimon ‘ Imahamasina           100 000  
Ambatomena           112 600  
Soavimasoandro             45 000  
Ambohimanandray           109 800  
Ambohijafy Fanantenana           100 000  
Ambohitrinimerina             20 600  
Ampasika Maritiora               9 700  
Ambaniala Malala           120 200  
Andramahavola           140 000  
Kristy Fiainana Bemasoandro             80 000  
Antanety Fitahiana             34 400  
Ankadindravola             20 000  
Antohomadinika Kristy Fanantenana           303 650  
Ambohibao Antehiroka             30 000  
Ambatolampy Antehiroka             60 000  
Ambanilalana Finoana             60 000  
Betafo Fanavaozana             80 000  
Ambatolampy Fahazavana             59 700  
Antsahamamy Filadelfia 17             20 000  
Antsahamamy Filadelfia 18             20 000  
Antsahamamy Filadelfia 19             20 000  
Ambonin’Ampamarinana           100 000  
Anosivavaka           117 500  
Filadelfia  Andranoro 17, 18,19             30 000  

SP 11 ANTANANARIVO ATSIMO

ADIDY SP 2018            150 000  
Ambohipotsy            185 000  
Bemasoandro Ste Trinité              21 000  
Ankadinandriana Fehizoro              20 000  
Ambatolokanga                5 900  
Ambohimiadana Fanilo              44 870  
Ambohiborona Fitiavana              10 000  
Ambohijafy Firaisana              30 800  
Fiadanana Maritiora              35 900  
Mahatsinjo Fiorenana              25 000  
Ifarihy Famonjena              40 000  
Ambohimangidy              50 000  
Tangaina Fanantenana            187 300  
Mahitsy Fehizoro 18              34 400  
Mahitsy Fehizoro 17              17 100  
Ambodiafotsy Maritiora              30 000  
Soanierana              30 000  
Mahalavolona              50 000  

SP 12 ANTANANARIVO ATSINANANA

ADIDY SP 2018         150 000  
Manohisoa  Fitiavana           15 000  
Andrainarivo Fahasoavana         150 000  
Merikanjaka Fitahiana 18            12 000  
Mrikanjaka Fitahiana 17            10 000  
Antanamalaza Finoana            10 000  
Betafo Vavolombelona A/kely            43 500  
Ankazonaorina Ambohibato 17            50 000  
Ankazonaorina Ambohibato 18            46 100  
Ambatoroka Finoana         110 500  
Faravohitra         620 800  
Ambatomaro Fehizoro            96 500  
Ziona Manjakandriana            48 800  
Ambohimiandra            16 900  
Imerinkasinina Fanasina         100 000  
Ambohitrarahaba           93 600  
Ikianja Fiderana         250 000  
Ambohimalaza Kanana Vaovao              5 000  
Fiaferana            16 890  
Ambatomanga F.         111 600  
Cenhosoa            20 000  
Cenhosoa 19         100 000  
Ambohitrandriamanitra Fiorenana            40 000  
 Ankadindramamy Fahazavana 17            40 000  
Ankadindramamy Fahazavana 18            40 000  

SP 13 ARIVONIMAMO VAOVAO

Tranovato Ambohipeno Fanantenana          20 700  
Ziona Famonjena Imerintsiatosika        121 300  
Manalalondo          12 000  

SP 14 ATSIMO ATSINANANA

Tolongoina Filadelfia          10 800  
Farafangana          36 500  

SP 15 ATSIMON’ IARIVO MIRAY

ADIDY SP 2018            100 000  
ADIDY SP 2019            120 000  
Moratsiazo Fiderana              10 600  
Tsiafahy Fihavaozana              55 300  
Amberobe Ziona Vaovao              35 700  
Ampangabe Famonjena              10 000  
Fenomanana Fahazavana              13 800  
Soavinandriana Alarobia              19 100  
Mahitsitady Fihavaozana                5 900  
Tsarazaza Finoana                6 800  
Ampangabe Fitiavana                5 000  
Soavinandriana Ziona              12 100  
Ambatolampy Fitiavana              12 000 
Tankafatra Fitiavana              15 000  
Ankerana Filadelfia                2 800  
Ambatomanakasina                5 000  
Andohariana Avaratra                7 300  
Edena Vaovao Ambohijanaka              19 000  

SP 16 KRISTY FIHAVANANTSIKA AVARATRA ATSINANANA

ADIDY SP           140 000  

SP 17 BOINA VAOVAO

ADIDY SP 2018           150 000  
ADIDY SP 2019           150 000  
Androva vaovao           154 000  
Ziona Vaovao 16,17, 18           466 900  
Antanimasaja  Betela             45 000  
Marovoay Fihavaozana             14 400  
Omega Fitiavana Antanimasaja             70 700  
Karmela Tsararano 17             41 500  
Karmela Tsararano 18             33 200  
Ambalavola             35 200  
Mahavoky Fitiavana             10 000  
Marovoay Avaratra             24 200  

SP 18 FARITANY VOALOHANY ANTSIRANANA

Ambilobe          57 800  
Rafaralahy Andriamazoto          80 000  

SP 19 IARIVO AVARADRANO

ADIDY SP 2018           150 000  
Antanandrano Fitahiana             22 100  
Analamahitsy             80 000  
Ambodifahitra Maritiora             20 000  
Antsahamarofoza             39 020  
Ambohidahy Fanavaozana             31 000  
Antanimena Andrefana           209 000  
Avaratsena Fanantenana             21 900  
Ambohinaorina Sabotsy Namehana           100 300  
Ambohimarina Fiderana             20 650  
Tsarafara             80 000  
Ankadifotsy           100 000  
Andakana             65 650  
Ankadikely Ilafy           100 000  
Ambondrona Firaisana             50 000  
Ambohitrinimanga             20 000  
Manarintsoa Namehana             40 000  
Ambatonakanga           100 000  
Jerosalema Vaovao Belanitra             20 000  
Manjakaray             30 000  
Anjanahary Maritiora 2019             50 000  
Imeritsiafindra Filadelfia A/rova             35 200  

SP 20 MAEVATSARA

Ambondromamy 17          46 000  
Peniela Maevatanana        115 000  

SP 21 BEMARAHA

ADIDY  SP 2018          50 000  
Betela Vaovao Maintirano          28 000  

SP 22 MANANARA FIRAISANA

ADIDY SP 2018        150 000  
Antokonana Fifankatiavana          10 800  
Ambohitsaratany Fandresena          10 400  
Andranokotona Vavahadin’ny F/na            6 200  

SP 23 MANANJARY PANGALANA

Adidy SP 2018           100 000  
Adidy SP 2019           100 000  

SP 24 MANGORO MORAMANGA

Ambohidray Zoara F.          19 200  
Sabotsy Anjiro Fanantenana          32 750  
Antanamandroso Karmela          37 800  

SP 25 MATSIATRASOA

Betela Fanantenana              93 500  
Antranobiriky              20 900  
Tsaramandroso              10 000  
Kristy Fihavaozana Ambatotsidikaina              25 900  
Betlehema Ankifafa              40 000  
Antarandolo Fitiavana              50 000  
Fehizoro Mampiray              15 000  

SP 26 MAEVARANO MIRAY

0 0 0 0

SP 27 MIARINARIVO FAHAZAVANA

ADIDY SP 2018             150 000  
Fenoarivobe Fahasoavana                25 000  
Analavory Fitiavana                65 600  
Miarinarivo Finoana             100 000  
Ambohimirary Faharetana                  6 000  
Ankotrabe                  3 000  

SP 28 MIRAY FARITRA ANTONGIL

Ambodiampana            5 000  
Zoara Famonjena Maroantsetra          60 000  
Ambodiampana          11 000  

SP 29 MANDRIDRANO MPIAMBINA SOAVINANDRIANA ITASY

ADIDY SP 2017        150 000  
ADIDY SP 2018        150 000  
Ampary Famonjena          20 000  
Andon’i Hermona          20 000  

SP 30 SOFIA ANDREFANA

Port Bergé          70 500  
Faravohitra Antsohihy        158 500  
Ankerina            4 100  
Nazareta Mampikony          30 000  

SP 31 TOAMASINA VAVAHADIN’NY FILAZANTSARA

ADIDY SP 2018        150 000  
Zoara II          23 600  
Ankirihiry          72 500  
Salazamay          89 200  
Manareza Vavahady        100 000  
Brickaville          28 000  
Tranovato Toamasina        433 000  

SP 32 KRISTY FANANTENANTSIKA TOAMASINA ATSIMO

ADIDY SP 2016          50 000  
ADIDY SP 2017          50 000  
ADIDY SP 2018          50 000  
Zoara Vatomandry          40 000  
Makedonia Ilaka Est          13 000  
Marolambo          60 000  

SP 33 TOLIARA FIHAVAOZANA

Jereo liste PEv

SP 34 TSIROANOMANDIDY

Mahasolo          63 900  
Androtra          26 000  

SP 35 VONIZONGO VAVOLOMBELONA

0 0 0 0

SP 36 FAHAZAVAN’ATSIMO ANDREFANA

Ambatomena  Finaritra            2 000  

SP 37 VATOFEHIZORO AMPITANDRANOMASINA

Ziona Vaovao Paris  150 Euro
Filadelfia Meaux 90 Euro
Mont Rouge Paris 50 Euro

SP 38 ATSINANAN’ ANKARATRA FAHAZAVANA

Manjakatompo            4 600  
Ambohipeno Fanantenana          11 200  
Ambatolampy Antampontanana       200 000  
Bezezika Finoana            9 600  
Fihavaozana Behenjy Gara          79 360  
Manarintsoakely          18 000  
Fiantsonana          15 000  
Ambohitsambaina            7 250  

FANAMARIHANA

Iangaviana isika rehetra izay mandrotsaka rakitra amin’ny alalan’ny versement banque mba hametraka  ny anaran’ny Fiangonana misy antsika mba ahazoana manoratra izany ato amin’ny boky tatitra .

Misaotra indrindra ry havana

BNI  Analakely

FJKM AFF/ 00005.00001.055 108 5 020 0 00.  Rib 27

Perikopa 2022

Aogositra: TANO MAFY NY FINOANA

| | 21. Ala.X man. Trinite -Aumonerie Nationale
Sal 27.1-6 / Jao 10.31-42 / Efe 6.14-20

| | 28. Ala.XI man Trinite -AKAFITA
Ohab4.10-19 / Mat 18.1-6 / 1Pet 5.5-9

FJKM Fahazavana

FJKM AMPARIBE FAMONJENA (SP AA10)