Alakamisy 28 Martsa 2024

Marka 14. 22-25

Manorina ny fanekeny ny Tompo

Amin’izao Alakamisy Masina izao dia mampahatsiaro antsika indray fa i Jesoa dia manao fanekena vaovao amintsika. Ny Fanekem-pihavanana vaovao izay nataony dia famonjena sy fanavotana antsika amin’ny fahotana mba ho vita fihavanana amin’ Andriamanitra isika. Lehibe ny fitiavany antsika mpanota ka:

1. Manolotra ny tenany Izy:

Ny tenan’llay zanak Andriamanitra tsy nanan-tsiny sy feno fahamasinana no nanaiky hitondra ny fahotantsika ka nijaly nohombohana tamin’ny hazo fijaliana. Tsaroantsika ve fa tsy mba trano nipetrahan’olona no nahaterahany fa trano nitoeran’ny biby? Fanomanana sahady ireny fa tsy ny biby intsony no natao fanatitra noho ny otantsika fa ny Tenany. Fitiavany lalina loatra izany ka tsara fandinika amin’izao andro anio izao. « Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. » (Jao. 15.13)

2. Manolotra ny rany Izy:

Nalatsany ho antsika ny rany, mba hitondra famelan-keloka sy famonjena ho antsika, hahatonga antsika ho vita fihavanana amin’Andriamanitra. Ny hazo fijaliana no toerana nandatsahany izany rany izany. Koa izay rehetra mibebaka ka miala amin’ny ratsy fanaony ary miverina na mitodi-doha amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesoa Kristy dia tonga voavela heloka ka ho tonga zanak Andriamanitra noho izany rà nalatsany izany.

Fanontaniana:

Ahoana ary no ataontsika hisitrahantsika izany?

Sampana Sekoly Alahady Foibe

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV