Alahady 16 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 18.1-11

Fanontaniana roa no miantefa amintsika eto :

1-Mba mahatsiaro « voaterin’ny teny » ve isika ?

Izany mantsy no voalaza fa nahazo an’i Poly eo amin’ny and 5. Voaterin’ny teny izy ka nanambara fa i Jesoa no Kristy . Lafiny roa no azo andraisana izany : mahatsiaro ny herin’ny Tenin’Andriamanitra ka mahatsiaro fa tsy mety raha tsy milaza izany . Etsy ankilany , mahatsiaro ho manana adidy amin’ny olona tsy mahalala ka tery am-panahy hitory an’i Jesoa aminy . Ny fahitan’i Paoly ireo Jiosy mantsy no tsy nahaizany nangina fa tsy maintsy niteny . Ary ianao , mba ahoana?

2-Mba mahay mihaino ny Tompo ve isika?

i Paoly dia sendra ny fanoherana hatrany tamin’ny toerana nalehany . Mety ho nanakivy azy tokoa izany na dia tena nisy aza ny nino .Izany no nisehoan’ny Tompo taminy ka nitenenany hoe: « Aza matahotra , mitenena ihany fa aza mangina » . Eny mety ho kivy na dia ny mpanompon’ Andriamanitra heverina ho mahery aza . Tsy tokony hanamelo-tena ny amin’izany isika . Tokony hihaino ny fampaherezan’ny Tompo hatrany koa anefa isika , dia tahaka ny nitenenany tamin’i Paoly hoe : «  fa Izaho momba anao, manana olona maro amin’ity tanàna ity Aho » . Enga anie ka hanana ny mason’ny Tompo isika , hahita ireo vokatra maro fa tsy ho hajambenan’ny mpanohitra ny Tompo .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8


Eny , mety kivy na dia ny mpanompon’ Andriamanitra  heverina ho mahery aza. Tsy tokony hana

 


Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17