ANDROM-BAVAKA SY FIFADIAN-KANINA

TAONA VAOVAO

26 Janoary 20249 ora maraina ka hatramin’ny 3 ora tolakandro

 « Miorena tsara aza miova » (IKor.15,58)

LEHIBE NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA

Tariteny

« Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ny fanahy sy ny fahamarinana.  Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota; fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny… Ankino amin’i Jehovah ny asanao, Dia ho lavorary izay kasainao.  Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao rehetra, Fa aza miankina amin’ny fahalalanao; Maneke Azy amin’ny alehanao rehetra, Fa Izy handamina ny lalanao, » Jao. 4:24 ; 9:31 ; Ohb 16:3 ; 3: 56).

Hivavaka amin’Andriamanitra isika. Ny Foibe FJKM dia mitaona antsika vahoakan’Andriamanitra rehetra, hitodika amin’Andriamanitra amin’ny alalan’izao ANDROM-BAVAKA SY FIFADIAN-KANINA izao ho fisaorantsika an’Andriamanitra  sy hametrahantsika eo am-pelan-tanany ny taona vaovao 2024.

Indro atolotra antsika ny fandaharam-potoana :

 1. LITORJIA

FIDERANA SY FISAORANA NY TOMPO

 (09ora-10ora)

 1. Fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra

Hira : FFPM 746

Sal. 103

Vavaka Fiderana sy fisaorana ny Tompo noho ny tombon’andro sy ny asa vita rehetra

Sal. 34

Hira : FFPM 20

Vavaka Fiderana sy fisaorana noho fahafaha-manompo Azy

 • Sitrapon’Andriamanitra :

« Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy, Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy. Mitadiava an’i Jehovah, ianareo mpandefitra rehetra amin’ny tany, Izay efa nanaraka ny fitsipiny: Tadiavo ny fahamarinana, Tadiavo ny fandeferana; Angamba ho voafina ianareo amin’ny andro fahatezeran’i Jehovah.  Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo, ry taranak’Isiraely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin’ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo intsony izany.   Koa miverena amin’Andriamanitrao ianao; Tandremo ny famindram-po sy ny rariny. Ary miandrasa an’Andriamanitrao mandrakariva. » AMEN  (Isaia 55:6 , Zef 2:3 ; Ezek. 18:30 ; Hos 12:7). « Sambatra ny mahitsy lalana,Izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony Ka mitady Azy amin’ny fo rehetra; » (Salamo 119: 1-2) »

 • Hira FFPM 408 « Jehovah Ray mahari-po »
 • Fiaiken-keloka
 • Vavaka fifonana
 • Hira FF.2 
 • Famelan-keloka :

« Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka.  Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho.  Fa ankehitriny, …, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao,: Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao. » Isaia 46:4 ; 44:22 ; 43:1) VOAVELA NY HELOKAREO NOHO NY ANARANY MASINA ; Amena

« Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany.  Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. » (Sal 32: 1-2)

Hira FFPM 487

 • Fanambaram-pinoana
 • Fanekem-pinoana Apostolika
 • Fankalazana ny Tenin’Andriamanitra
 • Hira FFPM
 • Vavaka
 • Vakiteny : MOFON’AINA : IITes1, 1-10
 • Hira 226 « Tompo ô, mba te hihaona »
 • Toriteny
 • Vavaka fangatahana « Rainay izay any an-danitra »
 1. FAMPIANARANA (10 ora – 12 ora )
 2. Hira Hira SaFiF 70 : « Ry Fanahy Masina ao ambony »
 3. Vavaka
 4. Fampianarana I :
 5. Hira FFPM.242 : « Misaotra anao izahay ry Ray »
 6. Vavaka
 7. Fanolorana laharana finday andraisana SMS
 8. Hira Hira Fanampiny 1 : « Mitsangana ianao ry mino »
 9. Vavaka
 10. Fampianarana II :
 11. Vavaka
 1. RAKITRA (12ora-12ora 05)
 2. Hira F.F. 26 : « Jesoa reharehako »
 3. Vavaka
 1. FANGATAHANA ( 12 ora 05 – 13 ora 00)
 • Hira 734 : « Zanahary ô tahio »
 • S.M. II Tant. 7 : 13,14 Vavaka ho an’ny firenena
 • S.M. Jak. 5 : 13 – 20 Vavaka ho an’ny fahasalam-bahoaka
 • S.M. Isa. 35 : 3 -10 Vavaka ho an’ny mila vojy
 • S.M. Gen. 17 : 1 -16 Vavaka fianakaviana

5- Mat.11,28 Vavaka ho an’ireo nandefa sms

 •  VAVAKA HO AN’NY FIANGONANA :  13 ora :00 –14ora 45))
 • Hira FFPM 283 : « Mananjara ry Jesosy »
 • S.M. II Tim. 1 : 8a ; Apo. 21 : 5 ; Rom. 8 : 28

Vavaka ho an’ny Filoha sy ny Biraon’ny mpiandraikitra foibe, Mpiandraikitra foibe,Filan-kevitra momba ny fandaminana fiangonana foibe, Filan-kevitra momba ny fandaminana mpitandrina foibe

 • S.M. II Kor. 5 : 15 ; Nah. 2 : 2 ; Rom. 15 : 18
 • Vavaka ho an’ny Sekretaria Jeneraly, Mpanampy ny sekretera jeneraly, Fandraharahana, Mpiambina, Mpamily, Mpanadio trano
 • Vavaka ho an’ny Sampan’asa momba ny fampandrosoana saf/fjkm, Komity fanorenana ny tsangambaton’ny maritiora (k.f.t.m), Tetikasa mfee, Asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao (afifab) : Gazety marturia vavolombelona, Haino aman-jery,  Tranonkala (site web), Arofenitra
 • Vavaka ho an’ny Arsiva sy tranombakoka, Komitim-pirenena miady amin’ny vih/sida (kpms/fjkm), Komity momba ny loharanom-bola maharitra, Asa fandraharahana ara-baiboly (fb),Oniversity fjkm ravelojaona 
 • S.M. Lio ; 8 : 25 ; I kor. 1 : 23, 24
 • Vavaka ho an’ny Departemantan’ny Fiangonana (df) : Tonia, mpanampy ny tonia,  mpandraharaha
 • Vavaka ho an’ny Hetsika Jesoa Kristy ho an’i Madagasikara, Toeram-panomanana Mpitandrina : Komity Fampianarana Teolojika (kft), Faculte de Theologie Ambatonakanga (fta), Kolejy Teolojika Fianarantsoa (ktf), Kolejy Teolojika Ivato (kti), Kolejy Teolojika Mandritsara (ktm), Kolejy Teolojika Ambatondrazaka (kta)
 • Vavaka ho an’ny Sampana : Tanora Kristiana (stk),  Fifohazana (SaFiF), Lehilahy Kristiana (slk), Sekoly Alahady (ssa), Dorkasy (sd), Vokovoko Manga, Mpanazava sy Tily (SaMpaTi), Fivondronana Laika
 • Vavaka ho an’ny Sampanasa : Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (ffp), Fitoriana ny Filazantsara (aff) ; Poste d’evangelisation
 • Vavaka ho an’ny Asa : Sekoly Fanomanana Laika (SeFaLa), Fiaraha-miaina amim-bavaka (mamre fjkm), Toeram-pamonjena zaza (topaza), Mahajery fandaharanasa miady amin’ny habokana, Aumonerie ; Komitin’ny foto-pinoana ; Vaomieran’ny Litorjia fjkm
 • Vavaka ho an’ny Biraon’ny mpiandraikitra foibe, Mpiandraikitra foibe,Filan-kevitra momba ny fandaminana fiangonana foibe, Filan-kevitra momba ny fandaminana mpitandrina foibe
 • S.M. I Tim. 3 : 5 ; Apo. 2 : 10
 • Vavaka ho an’ny Departemantan’ny Sekoly fjkm : Tonia / Tale nasionaly, Mpanampy ny tonia, Mpandraharaha, iraka, Filankevitry ny foibe fitondran-tsekoly fjkm (ffs), aumônier, Talem-paritra
 • Vavaka ho an’ny Biraon’ny filankevitry ny foibe fitondran-tsekoly FJKM, Fari-piadidiampampianarana (fpmp), Tetikasa mahay (fanabeazana mampiaty), Tetikasa ebmi, Institut de formation et de recherches pedagogiques (ifrp), Fanohanana ny sekoly protestanta (fasep), Projet alphabetisation FJKM et éducation des adultes, Oniversity Ravelojaona
 • S.M.  Isa. 21 : 11b ; Isa. 60 : 1b
 • Vavaka ho an’ny Departemantan’ny Mpiasa sy Vola (dmv): Tonia, Ny tomponandraikitry ny vola, Fandraharana ny vola, Fandraharana ny mpiasa, Mpandinimbola
 • Vavaka ho an’ny Fitantanana ny fananana FJKM (FiFa), Trano printy FJKM imarivolanitra (tp fjkm), Trano famoahamboky antso,  Fivatsy Ambatomanga, Aroriaka, Akany fialofana tangaina
 • Vavaka ho an’ny Komitin’ny mariboninahitra sy maripankasitrahana, Komitin’ny kitapo iombonana sekoly, Fikambanana tahiry fitsinjo (FiTaFi), Kofehy volamena, Vaomiera maharitra ao amin’ny departemantan’ny mpiasa sy ny vola
 • S.M. Mat. 5 : 14b ; Jao. 13 : 35b
 • Vavaka ho an’ny Synodamparitany miisa 38, Fitandremana, Fiangonana, vomm, Tobim-pifohazana, Biran’ny sp, Mpihevidraharaha, Komity lehibe, Mpandinimbola, Mpandraharaha, Filankevitra momba ny fandaminana mpitandrina, Filankevitra momba ny fandaminana fiangonana, Mpitandrina sy ny fitandremana entiny, Katekista delege sy ny fiangonana entiny, Katekista, Mpiandry, mpitoriteny, diakona sy loholona, Tale sy ny sekoly iadidiany, Sampana, Sampanasa, Asa
 • S.M. Rom. 1 : 17 ; Rom. 8 : 24
 • Vavaka ho an’ny Vondrom-piangonana sy fiangonana ifandraisan’ny FJKM: Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (Ffpm), Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara (ffkm), Eklesia Episkopaly Malagasy (eem), Eglizy Katolika Romana (ekar), Eiangonana Loterana Malagasy (flm), Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara (metm); Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy (fmbm), Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara
 • Vavaka ho an’ny Vondrom-piangonana sy fiangonana ifandraisan’ny FJKM: Communion Mondiale d’Eglises Reformees (cmer), Council for World Mission (cwm), Council for World Mission Africa Region, Conference des Eglises de toute l’Afrique (ceta), Communaute Evangelique d’Action Apostolique (cevaa), Conseil Œcumenique des Eglises (coe), Defap, DM-echange et mission, Presbyterian Church in the USA (pcusa), Quaker Peace and Service (qps), The Presbyterian Church in the Republic of Korea
 • FAMARANANA  (14ora 45 – 15ora)
 • Teny Fisaorana
 • Hira 428 : 1 , 3 : « Reko ‘zao ry Tompo »
 • Tsodrano : « Fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an’i Satana faingana eo ambanin’ny tongotrareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin’ny fihavian’i Jesoa Kristy Tompontsika. » amen (Rom. 16:20 ; 1 Tes. 5:23)
 • Hira 427 : 3 : « Ho vavolombelonao »

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Amena

Perikopa 2024

Jona: MIARO NY OLONY NY TOMPO

| | 16. Ala. Ill man. Trinite
1Samoela 7. 2–14 | Marka 4. 35–41 | Asan'ny Apostoly 18.5–11

| | 23. Ala. IV man. Trinite – Sampana Vokovoko Manga
1Mpanjaka 16. 8–10 | Lioka 21. 34–36 | 1Tesaloniana 5. 4–11

| | 30. Ala. V man. Trinite
Isaia 43. 1–7 | Jaona 18. 1–11 | Joda 24–25

Jolay: MIARAHA MANDEHA AMIN’NY TOMPO ANDRIAMANITRAO

| | 07. Ala. VI man. Trinite
Salamo 68. 7–14 | Jaona 8. 12–19 | Kolosiana 1. 9–14

FJKM Fahazavana

FJKM ANTANAMBAO FAHAZAVANA AMBOHIMANGAKELY (SPAA12)