Alakamisy 09 Martsa 2023

JAONA 4.1-26

Ny nihaonan’i Jesoa sy ilay vehivavy Samaritana teo amin’ny fantsakana no tantarain ‘ity Mofonaina anio ity . Azontsika tsoahana avy amin’izao fihaonana izao fa :

1-Tsy manilika na iza na iza i Jesoa (and5,6)

Tamin’ny andron’i Jesoa dia tsy mifankahazo ary sakay sy maso mihitsy aza ny Jiosy sy ny Samaritana .Tantarain’i Jaona anefa eto fa mijanona tao amin’ny tanànan’i Samaritana i Jesoa mba hanehoana fa tsy manavaka na iza na iza izy ary tsy natao ho ana sokajin’olona manokana ihany (Jiosy) ny famonjena fa ho an’izay rehetra mino .Mitaona antsika ihany koa izany mba tsy hanava-tena na hihevi-tena fa isika ihany no mendrika na tokony hahazo ny famonjena ,fa hanana fo tahaka an’i Jesoa koa , ka hanatona ny Jentilisa aza, hampihaona azy ireny amin’i Jesoa mba tsy hisy ho very na iray aza (Jao 3.16)

2-Manitsy am-pitiavana be i Jesoa (and17-18)

Mahavariana ny fomba nentin’i Jesoa naneho tamin’ity vehivavy ity fa misy fanamboarana tokony hatao amin’ny fiainany .Tsy fanamelohana na fitoraham-bato no nataon’ny Tompo fa teny nampiasaina nefa tsy manafitohina ihany koa . Isika rehetra no andeha hianatra fahaiza-mitsitsy amin’i Jesoa mba tsy hampihemotra ny hafa fa hitaona azy ireny hahatsiaro tena sy hampibebaka aza ny teny ataontsika .

3-Maneho ny fahamarinana i Jesoa (and 26)

Tsy am-pihambahambana no nilazan’i Jesoa tamin’ity vehivavy ity fa Izy tenany no MESIA , izany hoe : taomin’i Jesoa mba hino Azy sy hahalala ny làlam-pamonjena ny Samaritana . Natoron’i Jesoa koa fa efa tanteraka izay voalazan’ny Soratra Masina .

Fanontaniana :

Ahoana no hampiharantsika ny hafatra anio ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Perikopa 2023

Aprily: NY HERIN'NY FITSANGANAN'NY TOMPO

| | 02. SAMPANDROFIA-Sampana DORKASY
Zef 3.14-20/ Lio 19.29-44/ Apok 7.9-12

| | 06. Alakamisy masina
Sal 41.4-13 / Lio 22.47-53 / 2 Pet 2.11-16

| | 07. Zoma masina
Dan 9.24-27/ Lio 23.39-49 / Rom 5.6-11

FJKM Fahazavana

FJKM ANDAVAMAMBA KRISTY VELONA

26 Martsa 2023