Hafatry ny MF/ 03 SL XIX

HAFATRY NY MPIANDRAIKITRA FOIBE, MF 03 SL XIX
CFD Ampandrana: 12 – 19 Oktobra 2022

Ry Havana malala,
Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ny fahalalana tsara
an’Andriamanitra sy Jesoa Tompontsika. (2 Pet 1. 2).
Misaotra an’Andriamanitra isika fa vita soa aman-tsara ny fifampiofanan’ny Mpitandrina mivady, ary tontosa ihany koa ireo fihaonambe samihafa teto amin’ny sahan’ny FJKM. Misaotra an’Andriamanitra isika fa voapetraka tamin’ny fomban’ny Fiangonana, ny Sabotsy faha 15 Oktobra 2022, tao amin’ny FJKM Tranovato Faravohitra ireo Talen’ny Toeram-Panomanana ho Mpitandrina, ny Talen’ny Arsiva, ary ny Komitin’ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny Anglisy sy ireo solotenantsika ao amin’ny Komity Mpitantana Iombonana eo anivon’ny FFPM amin’ny sehatra samihafa.
Ny Mpiandraikitra Foibe izay nivory teto amin’ny CFD Ampandrana, Antananarivo ny 12 – 19 Oktobra
2022 dia manao izao hafatra izao ho an’ny Mpitandrina sy ny vahoakan’Andriamanitra rehetra:
 Mitaona ny Kristiana FJKM hirotsaka amin’ny fiofanana ho misionera, mitohy izany, mba hahazoana
manjohy ireo VOMM naorina sy hitory ny filazantsara amin’ny ankizy sy ny tanora.
 Mivavaka isika mba ho tontosa ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 55 taonan’ny FJKM amin’ny taona 2023.
 Manainga antsika hivavaka sy hiomana ho amin’ny Synodampinoana faharoa ny 11 – 14 Mey 2023, any
amin’ny SP Amoron’i Mania Ambositra raha sitrapon’ny Tompo ka handinihana ny lohahevitra momba ny
fahamarinana sy ny fitiavan-tanindrazana ary ny fanambadiana.
 Mampiomana ny Loholona sy ny Diakona rehetra amin’ny fihaonamben’izy ireo ny 15 – 18 Aogositra 2023 raha sitrapon’Andriamanitra. Hampitaina miandalana ny andinindininy mikasika izany. Ampiomanina toy izany koa ny Katekista amin’ny fihaonambeny ny 11 – 14 Jolay 2023.
 Manentana antsika hiroso amin’ny fanaovana fanompoam-pivavahana amin’ny teny Anglisy any anivon’ny Fiangonana sy ny Sekoly FJKM.
 Mampirisika antsika Kristiana FJKM hampianatra ny zanatsika amin’ny Sekoly sy ny Oniversity FJKM fa
azo tsapain-tanana ny ezaka sy ny vokatra tsara vitan’ny sekolintsika.
 Mampirisika ny SP sy ny Fitandremana mba hanangana sekoly FJKM, hanatrarantsika ny vina hanangana
sekoly 111 ato anatin’izao fe-potoam-piasana izao; ary isaorana ny Tompo ny efa nahafahana nanorina
sekoly 41 sahady taorian’ny Synoda Lehibe faha XIX.
 Atomboka ny fampiharana ny SOMAIA (Soratra Masina Iainana) ka ny ambaratonga voalohany no
hisantatra izany, ary FPMP miisa 7 no hanao izany.
 Taomina isika hanohana ny Sekolintsika amin’ny alalan’ny Kitapo Iombonan’ny Sekoly ankilany ary amin’ny fanokanana ny 2% amin’ny tetibolan’ny Fiangonana ho an’ny Sekoly andaniny ary angatahina isika handrotsaka manontolo ny rakitra Alahadin’ny Sekoly any amin’ny Foibe Fitondran-tSekoly.
 Hankalaza an’Andriamanitra noho ny faha 25 taonan’ny toeram-panomanana Mpampianatra (IFRP) isika
ny taona 2023, ampitaina miandalana amintsika ny andinindininy mahakasika izany.
 Mankasitraka eram-po ny Mpitandrina sy ny Prezida Synodaly rehetra miaraka amin’ny Birao isan-tsokajiny amin’ny fiahiana ireo Mpiasa Iombonana sy ireo mpiasa misotro ronono ary ireo vady navelan’ireo efa nodimandry.
 Misaotra antsika amin’ny ezaka famitana ny adidy na dia eo aza ny fahasahiranana sy fahasarotana
samihafa ary manentana antsika am-pitiavana hatrany koa ny amin’ny Kofehy Volamena izay 200 Ar
isan’olona isan-taona.

 Mankasitraka manokana ny fanehoantsika fiombonana tamin’ny alalan’ny vavaka sy ny fanohanana ny
mpiasan’ny Foibe Ifanomezantsoa izay efa nataonareo tamin’izy ireny dia efa nataonareo tamin’ny Tompo
koa (Mat 25. 40)
 Taomina isika ry havana hiroso amin’ireo tetikasa samihafa ho loharanom-bola maharitra na eny anivon’ny Fitandremana na ny Synodamparitany na ny Faripiadidiam-pampianarana.
 Eo am-pamokarana “Application” isika FJKM ankehitriny. Izy io dia maneho ny finoana sy ny fihariana
hahafahan’ny mpianakavin’ny finoana mitory ny filazantsara sy mifampivavaka, mampahafantatra ny
fitandremana tsirairay sy ny asany ary ny fandrosoany, manome ho amin’ny asa tsaran’ny finoana ary koa
manao takalo ara-barotra.
 Mampirisika ny isam-pitandremana hanangana ny Vaomieran’ny Fananana ka hanao ny dingana samihafa ho fiarovana sy ho fikajiana ny fananantsika FJKM.
 Manentana ny isam-pitandremana mba hiroso amin’ny “Rakitra Soa”, hanaovana asa sosialy (anatiny sy
ivelany) ho fanehoana fiombonana sy fifampiahiana.
 Miantso ny tsirairay hahatsiaro fa sarobidy ny aina sy ny maha olona ka tokony harovana sy tsinjovina
mandrakariva, singanina manokana amin’izany ireo zaza varira.
 Mijoro hatrany ny FJKM mampahatsiaro fa masina ny fanambadiana ka tsy ekena ny fiarahan’ny mitovy
fananahana.
 Manainga ny mpitondra fanjakana hampanjaka ny fahamarinana sy handray andraikitra manoloana ny
fahantrana lalina, ny tsy fandriampahalemana, ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, ny
fiparitahan’ny zava-maha-domelina ary ny fandoroana tanindrazana izay mahazo vahana eto amin’ny
firenentsika ankehitriny.
 Miantso ny rehetra hifampihaino mba hisian’ny filaminana sy hampanjaka ny fihavanana, indrindra
amin’izao ankatoky ny fifidianana eto amin’ny firenena izao ary samy handray andraikitra mba ho madio sy mangarahara izany fifidianana izany.
“Hitahy anao avy ao Ziona anie Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany.” (Sal 134. 3)

Amin’ny anaran’ny Mpiandraikitra Foibe

Ny Filohan’ny FJKM

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Perikopa 2023

Oktobra: AORENO AO AMIN'NY TOMPO NY FIANAKAVIANA

| | 01. Ala XVII man.Trinite
Gen 2.18-25/ Matio 5.31-32/ Efesiana 5.22-23

| | 08. Ala XVIII man.Trinite-Radio protestanta
Deoteronomia 24.1-4/ Marka 10.2-12/ Romana 15.14-21

| | 15. Ala XIX man Trinite-Masera MAMRE
Ohabolana 3.1-12/ Lioka 2.39-52/ Efesiana 6.1-4

| | 22. Ala XX man Trinite Sampana Fifohazana FJKM
Salamo 127.1-5/ Marka 10.13-16/ Kolosiana 3.18-25

FJKM Fahazavana

FJKM ISOTRY FITIAVANA

$('p:has("+ .verset")').css( {color: "red" } );