Teny soa mahafaly


Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana any amin’ny fahavalo

Jona 3.1-10

Tena sarotra sy manahirana indrindra ity iraka nampanaovina an’ i Jona ity, satria fahasahiranana roa sosona. Ny voalohany dia ny hoe : mandehana mitory ny Filazantsara amin’ny olona tsy fantatra, izany dia efa manahirana, fa ny tena loza faharoa dia tsy mba namana na havana na mpiray Firenena no hitoriana fa ny fahavalo dia tsy iza izany fa ny Asyriana , izay nampijaly sy namono ny Israely, ary I Ninive no renivohiny . Kanefa ny soratra Masina kosa dia milaza fa mikeleza aina amin’ny asa fitoriana any amin’ny fahavalo.

1- Na dia andaniam-bola izany (and 1-4)

« Dia nitsangana Jona ka nankany Ninive araka ny tenin’i Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan’Andriamanitra, dia làlana hateloana. 4 Ary Jona niantomboka nandeha tao an-tanàna làlana indray andro ka nitory hoe : Rehefa afaka efa-polo andro, dia horavana Ninive« . (and3)

Tena efa volabe no lanini’I Jona tamin’ity iraka nampanaovina azy ity. Teo aloha ny vola laniny nandeha nandositra an I Jehovah izay nandoavana saran-dàlana lafo dia lafo satria niainga avy any Israely izy no nandoa vola nankany Tarsisy ( Espana ankehitriny), izay firenena roa mifanalavitra be, fa rehefa naverin’ I Jehovah tamin’ny tafiotra sy ny trondro vaventy izy dia voatery tsy maintsy mbola nandoa vola be faharoa ihany koa, satria raha làlana avy any Israely mankany Ninive izay any Iraka ankehitriny , satria làlana 1 000 km mahery izany. Ary satria I Ninive dia tena tanàna lehibe dia lehibe dia tsy maintsy mandeha làlana hateloana aloha vao afaka mamakivaky sy manavatsava izany tanàna izany; ary matoa I Jona nahavita nandeha namaky ny tanàna nandritra ny indray andro manontolo dia nisy fampiasam-batana natao tao izany hoe : mandeha tongotra indray andro izany dia tena tsy mora, fa azo antoka fa mbola nandany vola nanakaramana olona nampiantrano, tsy maintsy nividy sakafo sy rano tany an-tanin’olona sns. Tena azo antoka fa vola be dia be no lany tamin’izany kanefa tsy nahoan’I Jona izany. I Jesoa koa rahateo tsy nitandro vola aman-karena nandeha nitety ny tany rehetra hahazoan’ny olona famonjena . Tena maro be ny Malagasy no mandany vola sy hery mba ho any andafy, na io handeha hizaha tany, na hitsabo tena ,na hianatra na hiasa na handraharaha na hitady vady vazaha. Fa vitanao ve ny mitady vola handehanana any Frantsa na India na Chine na Arabia sns mba hitory ny Filazantsara? Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana na dia amin’ny fahavalo aza.


2- Famonjena ho azireo izany (and 5 -10)
 
« Fa aoka samy hisarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, ary aoka hitaraina mafy amin’Andriamanitra izy, ary aoka samy hahafoy ny làlany ratsy sy ny fandozana eny an-tànany avy izy rehetra. 9 Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin’ny fahatezerany mirehitra, mba tsy ho lany ritra isika? 10.Ary rehefa hitan’Andriamanitra ny nataon’ireo ny amin’ny nialany tamin’ny làlan-dratsiny, dia nanenina Izy ny amin’ny loza izay nolazainy hamelezany azy, ka tsy nataony izany. » (and8,9,10)

Teny mahagaga sy mahavariana sy tsy nampoizina mihintsy ny fihetsika nataon’ireto mponina tao Ninive ireto izay tena mpanompo sampy , satria vahiny izay resiny indray no tonga avy any mitabataba ao an-tanàna milaza hoe :ho ravana I Ninive afaka efa-polo andro . Dia nino sy nibebaka mafy izy reo .Ny mahavariana dia izao : tsy ny vahoaka tsotra ihany no nino izay nolazain’ I Jona, fa hatramin’ny mpanjaka faratampony tamin’ny hery sy ny fahefana sy ny voninahitra dia namoaka didy mihitsy mba hibebahan’ny rehetra sy hiala amin’ny ratsy . Ary ny fibebahan’ireto mponina tao Ninive ireto dia tena ohatra tsara , ary na I Jesoa aza dia mitantara ny mahatsara sy ny maha- hafa ny fibebahan ‘izy ireo. (Mat 12.41)

Iza no tena heverinao fa tena fahavalonao eto an-tany? Olona ao an-trano ihany ve sa fianakaviana sa mpifanolo -bodirindrina sa mpiara-miasa sa manam-pahefana sa vahiny sa mpanao politika sa iza ? . Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana any amin’ny fahavalo.

Pasteur NDRIANJA Andrianaharijaona

Perikopa 2022/2023

Desambra: An'NY TOMPO ny fanjakana

| | 11. Advento III - Sampana Sekoly Alahady
Dan 7:13-28 / Lio 19:11-28 / Apo 11:15-19

| | 18. Advento IV
Mik 5:1-5 / Lio 12:32-40 / 1Kor 15:24-28

| | 25. Krismasy - Fiantsoana SeFaLa
Isa 9:1-6 / Lio 1:26-33 / Apo 12:1-6

FJKM Fahazavana

amin’ny teny Anglisy