Fampiorenam-pinoana

KRISTIANA MAHAY MANETRY TENA

SY MAMITA TSARA NY ASANY,

TAHAKA AN’I JESOA KRISTY

« Ary tamin’izany dia nanatona an’i Jesoa ny renin’ny zanak’i Zebedio mbamin’ny zananilahy, dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy.  Ary hoy Izy taminy: Inona no irinao? Dia hoy ravehivavy taminy: Mandidia mba hipetrahan’ireto zanako roa lahy ireto, ny anankiray ho eo amin’ny ankavananao, ary ny anankiray ho eo amin’ny ankavianao, ao amin’ny fanjakanao.  Fa Jesoa niantso azy hankeo aminy ka nanao hoe: Fantatrareo fa ny andrianan’ny jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra.  Fa tsy mba ho toy izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo;  ary izay te-ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo.  Fa tahaka izany, ny Zanak’olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro. » (Matio 20:20-28)

Ny fanetren-tena dia toetran’Andriamanitra tanteraka amin’ny maha Fitiavana Azy. Nabaribarin’i Jesoa Kristy teo amin’ny fiainany izany fanetren-tena  izany, nanomboka tamin’ny nanekeny ny iraka nampanaovin’ny Rainy Azy, ka nidinany tety an-tany ho tonga olona, hamonjy izay mino Azy (Jaona 3:16), sy ny nahaterahany tany an-tranon’omby tao Betlehema (Lioka 2:7), ary ny namitany tamim-pitiavana sy tamin’ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana, ireo asam-pamonjena rehetra, nataony teny anivon’ny mpiara-belona, araka ny voasoratra hoe : « Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon’izay naniraka Ahy. » (Jaona 6:38).

Isan’ireo asa maro isan-karazany nataon’i Jesoa Kristy, ny Tafika Masina ka nitoriany ny Filazantsaran’ny famonjena tao amin’ny Synagoga sy teny tontolo teny, ary namakivakiany lohasaha sy havoana, nitety tanàna, nampianatra sy nanambara ny sitrapon’Andriamanitra, ary nanampy nivantana ihany koa, ny mpiara-belona taminy, tamin’ny lafiny maro sady nanome tanana ireo manana olana, araka ny voasoratra hoe : « Ary Jesoa nandeha eran’i Galilia ka nampianatra tao amin’ny synagogan’ny olona teo sy nitory ny filazantsaran’ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ny rofy rehetra tamin’ny olona. » (Matio 4:23). Ary araka ny voasoratra ao amin’ny (Jaona 13:13-14), dia nataon’i Jesoa Kristy, hatramin’ny nanadio ny tongotry ny mpianany, ho fanoroana azy ireo ny tokony hataony eo amin’ny fiainana, araka ny voasoratra hoe : « Ianareo manao Ahy hoe, Mpampianatra sy Tompo; ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa Aho.  Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. »

Ny Soratra Masina, dia manambara fa vitan’i Jesoa Kristy tamim-panetren-tena, ny asa nanirahan’ny Rainy Azy, araka ny voasoratra ao amin’ny (Jaona 17:4) manao hoe : « Izaho efa nankalaza Anao tety ambonin’ny tany; vitako ny asa nomenao Ahy hataoko. » Ary mbola nohamafisin’i Jesoa Kristy izany teny izany, teny ambony hazofijaliana ka nitenenany hoe : “VITA” sady nanondrika ny lohany Izy, no nanolotra ny fanahiny (Jaona 19:30).

Noho izany, dia isan’ireo fampianarana goavana nomen’i Jesoa Kristy ny olombelona ny “FANETREN-TENA”, sy ny “FAMITANA TSARA NY ASA REHETRA NAPETRAKA AMIN’NY TENA”. Nambaran’i Jesoa Kristy izany fampianarana izany sady niainany ihany koa, ka nampitandremany ny rehetra manao hoe : « ; Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no hasandratra. » (Lioka 18:14b).

Fahamarinan’Andriamanitra tanteraka, io fanetren-tena sy ny asa tsara io. Noho izany, ny kristiana dia tsy maintsy marikoriko ny toe-tsain’izao tontolo izao sy ny fomba fanaony, izay mampanompo ny hafa sady faly amin’ny asa kitoatoa sy tsy lavorary.

Ny fankatoavana an’i Jesoa Kristy no tsara sy mety ary mendrika indrindra, raha nisafidy sy misafidy ary hisafidy ny ho kristiana, ka maniry ny hisitraka izany fanandratan’Andriamanitra Mpahary eo amin’ny fiainana izany, satria hoy i Jesoa Kristy ao amin’ny (Jaona 14:23) manao hoe : « Jesoa namaly ka nanao taminy hoe: Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy. ». Io hetsika fanatonan’Andriamanitra Mpahary sady Fitiavana io, ka isafidianany olombelona hiantranoana sy hiarahany honina ao an-tokantranony io, no fanomezana tsara indrindra sy fanandratana faratampony, ho an’izay olombelona misitraka izany, satria tafaray amin’ny Mpahary izao rehetra izao izy. Soli Deo Gloria.

IMANOELA

Perikopa 2021

Mey: MAMPIORINA NY MINO NY HERIN'NY FANAHY MASINA

| | 16. Ala.VI man Paska
Neh 9.20-25/ Mat 12.14-21/ 1 Kor 12.12-13

| | 23. PENTEKOSTA- Alahady FFPM
Eze 36.22-30 /Jao 16.12-15 / 1Kor 2.1-5

| | 30. Ala. Trinite
Eks 31.1-5 / Lio 10.17-24 / 1 Jao 3.18-20

FJKM Fahazavana

Alahady 09 Mey 2021

FJKM AMBOHIMALAZA FIRAISANA