Fanokafana Taom-piasana 21

FANOKAFANA NY TAOM-PIASANA SY

FITONDRANA AM-BAVAKA NY FILOHAN’NY FJKM

Toy ny fanao isa-taona  dia nifamotoana teny amin’ny  COLISEUM ANTSONJOMBE ny  vahoaka kristiana FJKM  ny Alahady 17 Janoary 2021 , ho  fitondrana am-bavaka ny  Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany  sy ho fitondrana am-bavaka ny Taom-piasana vaovao 2021 . Noho ny hamehana ara-pahasalamana mbola iainan’izao tontolo izao sy Madagasikara  dia niditra indroa ny fotoana : 7 ora  30 sy ny 11 ora.

Nitarika sy nitoriteny : Andriamatoa ANDRIAMAMPIANINA Zaka ,Mpanolotsaina BMF ny Andriamatoa ZARAZAKA Jean Louis , Filoha Mpanampy Mpitandrina BMF . Nilaza ny raharaha : ny Sekretera Jeneraly RADIMISAON Jonah , Mpitandrina . Nizara ny Soratra masina ho an’ny ankizy , ny Mpitandrina RAKOTOARISOA Kaleba ( Filoha Sekoly Alahady )sy ANDRIAMAMPIANINA Zo Nantenaina  (Birao Sek Al). Vavaka mialohan’ny vakiteny , Andriamatoa RAKOTOMANDIMBY Benjamin. Namaky ny Teny : Andriamatoa RAKOTONDRAINY Jaona (TDF) , Ramatoa  RAKOTONDRANAIVO Domoina (Tonia Sekoly) sy Ramatoa ANDRY NIRINA Velosoa (Tonia Mpiasa sy Vola) . Nanafana ny fotoana ,ny Antoko mpihira STK mitambatra . Nitarika ny vavaka fangatahana  Andriamatoa ANDRIANARIVELO Olivier (Mpitahirivola BMF) . Nanao ny teny fiarahabana ny Filoha , Andriamatoa RANDRIAMAMONJISOA Georges (Filoha Mpanampy Laika BMF ).

MANEHO  NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO

Izany no lohahevitra noraisin’ny FJKM mandritra ny volana Janoary 2021 sady nanankinana koa ny fotoana manontolo . Ny EZEKIELA 36.33-38 no nandraisana ny Toriteny tamin’ny fidirana II , izay nalahatry ny Mpitandrina ANDRIAMAMPIANINA Zaka .

TORITENY

Miteny  tamin’ny vanim-potoanan’ny fahababoana sy taorian’izany ny Soratra Masina eto ary mampanantena ho avy tsara . Nirongatra ny faharatsiana tamin’izany fotoana izany , indrindra ny fanompoan-tsampy . Natao sorona ny zanaka , naripaka ny mpaminany  sy ny mpivavaka amin’i Jehovah . Nanjaka ny tsy rariny, teraka ny mosary . Tao anatin’izany no nitenenan’i Jehovah fa hanome fo  vaovao  sy fanahy vaovao Izy (Eze 36.26). Ny  hoe : fo dia manakaiky ny saina , dia ilay saina avy amin’Andriamanitra, afaka hanova ny tany toy ny saha Edena . Tsy maintsy miova aloha ny olombelona vao afaka hiova ny tontolo iainana . And 34 : « asaina ny tany efa lao ».Mila miverina amin’ny tany isika Malagasy raha araka ity hafatra ity . Raha tsy hiresaka afa-tsy ny olana any Atsimo , dia  zava-dehibe ny fananganana vovo. Mitady ny vaha-olana maharitra , mahasoa ny mpiara-belona . Ampiasao ny tany mba hamokarana . Mila mihetsika isika eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina  . Raha akapoka dia tena azo resena tsara ny fahantrana , miankina amin’ny fanekentsika hiova izany .

FIARAHABANA RAY AMANDRENY

Andriamatoa RANDRIAMAMONJISOA Georges , Filoha Mpanampy BMF no nisolo tena ny vahoaka FJKM niarahaba an’Andriamatoa IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi , Filohan’ny FJKM sy Ramatoa RATSIMANDRESY  Estera , Mpitandrina ary ny zanaka aman-jafiny rehetra . Teny firariantsoa narahana tonom-bavaka mafana no natolotra azy ireo , niaraka tamin’ny Rakitra voalohany natolotry ny kristiana .Tononkalo fankaherezana kosa no nanamafisan’i SARAHA AMMI , zanaky ny Filohan’ny FJKM  ny fiarahabana azy ireo .

TENIN’ANDRIAMATOA  FILOHAN’NY FJKM

Natombony tamin’ny vavaka ny teniny vao nitodika tamin’ny vahoaka nanatrika izy . Fisaorana no votoatin’ny fandraisam-pitenenana an’ireo solotenam-panjakana sy ny Fiangonana rahavavy mpiombona ao amin’ny FFKM sy FLM nandefa solotena nanome voninahitra ny fotoana . Nisaorany tokoa ny fahamaroana sy ny fahatongavan’ny mpino  marobe . Ny Tsodrano nafafiny ho an’ny rehetra dia ny ISAIA 45.2a manao hoe : « handroso eo alohanao Aho ». Tsy ho diso làlana isika amin’ity taona ity  sady azo antoka fa hitondra antsika amin’ny tanjona ny Tompo . Telo mazava tsara ny Hafatra :

-Miorena tsara

-Mahereza tsara

-Miasà tsara

1-Mahereza tsara : Aoka ho marina ny fibebahanao . Mahereza mazoto miangona , mahereza amin’ny fanefana ny adidy . Tsy maharesy ny herin’ny fahasoavan’Andriamanitra ny fahantrana . Aoka tsy hifanakivy.Mahereza mivavaka . Isak’alahady , aoka hisy tonom-bavaka ho an’ny Synoda Lehibe izay  hatao any Sambava amin’ity taona 2021.

2-Miasà tsara : Mbola misy asa tsy vitantsika tamin’iny taona lasa iny  izay hotohizana amin’ity taona ity dia ny famitana ny trano lehibe, fanofanana Mpampianatra any IMERIMANDROSO Ambatondrazaka , tsangambato faha-200Taona Sekoly FJKM. Aza menatra ny sekolinao .

TPM  IVATO : Vita ny trano lehibe , izay isaorana manokana ny Fianakaviana RAVALOMANANA Marc , nandray anjara betsaka tamin’izany niaraka tamintsika fiangonana .Mbola mila fanaka izany trano lehibe izany (seza, latabatry ny mpampianatra sy mpianatra ), lakozia sy fidiovana (WC) . Hisy ny Compte manokana azontsika handrotsahana ny anjara birikintsika . Anontanio an’ity laharana ity ny  numero de compte : 033 11 210 53 . Ny Fiangonana no vavolombelon’ny fahamarinana amin’ny fitantanana.

Momba ny KERE any Atsimo : anatin’ny SP Ambovombe Kristy Ranovelona . Misy karazany telo ny ilaina maika :

  • Vonjy aina : Fizarana  sakafo ho an’ireo efa tena reraka
  • Fizarana masomboly (voanjobory sy katsaka ) mba hafafy raha vao milatsaka ny orana .Voanjobory (1400ar/Kap) , katsaka (2000ar/kap)
  • Fitaovana  fiara 4X4 , entina mitety ireo faritra hizarana ny fanomezana , mijanona any an-toerana mandritra ny enim-bolana ny fiara . Tokony hanao vovo koa ny fiangonana miaraka amin’ny SampanAsa momba ny Fampandrosoana (SAF).Misanda eo amin’ny 60 Millions de FMG , ary ny siniben-drano 25 000 FMG  ny iray . Ny Président Synodal SOJA ARTHUR no niandraikitra ny fitantanana ny fanampiana miaraka amin’ny mpiara-miasa aminy .Nambaran’ny Filoha ny maha- olon’ny fahamarinana azy , olon’ny finoana , olon’ny asa , mahatoky .Marihana fa ny fanomezana rehetra natao ho an’Andriamatoa Filohan’ny FJKM tamin’ny fidirana I sy II tamin’io fotoan-dehibe io dia natolony manontolo ho an’ireo havana tratry ny mosary any atsimo .

Tamin’ny  filaminana no nivoahana ny Coliseum Antsonjombe na dia vahoaka be tokoa aza no tafavory tao.Tomombana tsy misy nokianina ny fanamafisam-peo. Kanto ny fampiaraham-peon’ny mpihira voafantina sy ny vondron’ny mpitendry zava-maneno . Nirindra ny asa niantsorohan’ny SAMPATI /FJKM tamin’ny fandaminana ny olona sy ny fiara teo amin’ny Parking . Ara-dalàna ny trano fivoahana sy fidiovana . Velom-bolo ny vahoaka nody tamin-kery sy fahavononana hiatrika ny fiainana . Ny andro rahateo tsara , nibaliaka na dia ao anatin’ny fahavaratra aza . Avy amin’Andriamanitra avokoa izany ka mahagaga eo imasontsika .

Ho  an’Andriamanitra irery ny Voninahitra .

Nangonin-dRamatoa Sahondra RABELISON

(AFIFAB /SITE WEB )

Perikopa 2021

Aogositra: MIORENA AMIN'NY ASA TSARA

| | 01. Ala. IX man. Trinite
Deo. 15. 7 - 11/ Mat. 6. 1- 4/ Efe. 2. 8 - 10

| | 08. Ala. X man. Trinite - KFTM(Maritiora)
Sal. 31. 1 - 8/ Mat. 21. 33- 46/ Asa. 7. 51 - 8.1

| | 15. Ala. XI man. Trinite - Aumônerie Nationale
Oha. 14. 22 - 27/ Lio. 18. 18- 30/ 2kor. 9. 6 - 15

| | 22. Ala. XII man. Trinite
Mik. 6. 6 - 8/ Mar. 12. 41- 44/ Fil. 1. 1 - 11

FJKM Fahazavana

FJKM ANKADIKELY ILAFY