FDL sy FTPK/ SL

Ny Vokatra ateraky ny fivorian’ny Synoda Lehibe.

Noho ny fahamehana ara-pahasalamana dia tsy azo notanterahina ny fivorian’ny Synoda Lehibe.

Miandrandra mafy izany ny Fiangonana satria zava-dehibe no andrasana amin’io Synoda Lehibe io, raha tsy hitanisa afa tsy ny fanavaozana tomponandraikitra sy izay ho Filohan’ny FJKM isika. Fa raha ny andinin-dalana ao amin’ny Fotodalana sy Fitsipika no jerena dia tsy izany ihany no anjara andraikitr’io fivoriana fara-tampony io. Koa ndeha hitanisa vitsivitsy isika. Ny Fivorian’ny Synoda Lehibe no :

 Manapaka ny fitsanganan’ny Sampana sy ny Sampanasa ary Asa (Fotodalana and.16. 8)

 Manangana sy mamaritra ny Synodamparitany iray ( Fotodalana and. 18)

 Mamaritra ny fotokevi-dehibe amin’ny fitoriana ny Filazantsara (Fitsipika and. 3)

 Mifidy sy mankato Ny Mpiandraikitra Foibe sy ny ho Filohan’ny FJKM miaraka amin’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe. Santionany ihany ireo nambara ireo ka anentanana ny Fiangonana manontolo hanohana izany am-bavaka. Amin’ny maha fivoriana faratapony ny Synoda Lehibe dia tsy maintsy fehezina tsara ny fivoriana mba tsy hiteraka korontana. Samy te hiteny sy haneho ny heviny ny rehetra kanefa ilaina ny mandrindra ireny mba hivoahana amin’ny fanapahan-kevitra iombonana. Noho izany, ny fandraisam-pitenenana ao amin’ity fivoriana ity dia arindra ho toy izao araka ny Fitsipiky ny FJKM and. 251:

Mba hikajiana ny fotoana dia alamina araka izao ny fandraisam-pitenenana ao amin’ny Fivoriambe fanapahan-kevitra :

1. Izay mpivory mangataka hiteny momba ny « Fandaminana ny adihevitra » na « motion d’ordre » dia omena alalana hiteny raha vao manangan-tanana ka maneho fa izany no antony hitenenany. Ireto no voakasiky ny « Fandaminana  adihevitra » na « motion d’ordre » :

 Famerenana ny volavolan-kevitra any amin’ny Vaomiera,

 Fanavahana ny andinin-kevitra samihafa hanapahan-kevitra ao amin’ny volavolan-kevitra iray,

 Fanehoana fa misy mifanohitra amin’ny Fotodalàna sy Fitsipiky ny FJKM ny volavolan-kevitra ka raha izany dia faranana tsotra ny adihevitra.

2. Eo amin’ny fandraisam-pitenenana dia olona roa (2) ihany no omena alalana hiteny mandritra ny fotoana voafetra ankoatra ilay Mpampakateny avy ao amin’ny Vaomiera izay manolotra ny volavolan-kevitra : ny iray (1) voalohany miteny ho fanazavana ny fombàna ilay volavolan-kevitry ny Vaomiera, ny iray (1) faharoa kosa miteny mba hanitsy sy hanohitra ny volavolan-kevitry ny Vaomiera.

3. Aroso avy hatrany ny tsangan-tanana fanapahan-kevitra raha vao vita ireo fanazavana roa (2) mifanesy ireo .

4. Raha misy amin’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe mangataka fitenenana dia omena alalana alohan’ny hafa izy”.

Eto am-pamaranana dia ndeha isika hivavaka hoe: “Andriamanitra Tompo ô! Ampio ny Fiangonanao hahatontosa ny fivorian’ny Synoda Lehibe faha XIX; ho fivoriana lavitry ny sakana ara-pahasalamana sy ny loza hafa, ho fivoriana isehoan’ny voninahitrao Andriamanitra.” Amena.

Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.

Rasorampiangonana

Perikopa 2021

Aprily: MAMPIORINA NO MINO NY FANAVOTAN'I KRISTY

| | 18. Ala. II man. Paska
Isa 48.11-22 / Mar 10.41-45 / Heb 2.14-18

| | 25. Ala. III man. Paska - Asa TOPAZA
Oha 22.4-6 / Mat 18.10-14 / 1Jao. 2.1-2

Mey: MAMPIORINA NY MINO NY HERIN'NY FANAHY MASINA

| | 02. Ala IV man Paska
Deo 34.5-9 / Mat 10.16-20/ 2 Ko 3.1-6

| | 09. Ala.Vman Paska-Sampana Lehilahy Kristiana
Gen 41.37-46 /Mar 13.9-11/Rom 5.1-5

FJKM Fahazavana

FJKM AMBOHITANTELY