Zoma 12 Jolay 2019.

Fandalinana ny Boky ROMANA

Romana 3.19-31

Aseho amintsika eto ny fifandraisan’ny lalàna sy ny famonjena na ny fanamarinana.

1-Tsy nataon’ Andriamanitra hahazoana famonjena ny fitandremana ny lalàna (and19-20)

Tsy fitaovana entin’ Andriamanitra hitsara antsika ny lalàna , fa fitaovana natao handrefesantsika ny maha- mpanota antsika. Mazava ny voalazany ao amin’ny and 20 DIEM « Koa tsy misy olombelona ho eken’ Andriamanitra ho marina , noho izy manatanteraka ny lalàna , fa ny lalàna dia miasa hahafantaran’ny olombelona mazava hoe: nanota izy » .

2-Ny fomba hanamarinan’ Andriamanitra antsika (and21-31)

Telo ny zavatra hanamarinan’ Andriamanitra ny olna na hamonjeny azy

-Ny fiaikeny ny maha-mpanota no hahazoana fanamarinana (and 23)

-Ny nataon’i Jesoa Kristy no nahazoantsika fanamarinana (and21-26) »fa ny finoana niainan’i Jesoa Kristy no haneken’ Andriamanitra ny olombelona ho marina » (and22 ) DIEM

-Ny finoantsika an’i Jesoa Kristy no hanamarinan’ny Tompo antsika (and27-31). Tsy ny olona mitandrina ny lalàna no mahazo fanamarinana fa izay manana finoana (and28) .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17