Zoma 05 Jolay 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 28.1-16

Tonga teo amin’ny nosy iray atao hoe: Melita ny dia. Mitohy hatrany ny fanehoan’ Andriamanitra ny heriny amin’izy ireo . Fahagagana roa indray no hita eto :

1-Ny fahatsaran’ny fandraisan’ny tompontany

Sokajin’olona 3 no nandray amim-pitiavana ka nikarakara ireto mpandeha ireto .Voalohany , ireo mponina tao Potioly dia nangataka azy ireo mba hitoetra ao mandritra ny fito andro . Ireo avy ao Roma kosa nitse,na hatrany amin’ny tsenan’i Apio Melita (and1-6) . Mbola nanome vatsy an’ny mpandeha aza ireo mponina rehefa nisaraka izy ireo (and10). Faharoa , ny mpanapaka tao Melita (and7-10). Fahatelo , dia ireo mpino kristiana (and11-16), tsy tao Melita fa tao Potioly sy ny mpino tao Roma koa. Ny tao Potioly sy ny mponina tao Roma koa. Ny tao Potioly dia nangataka azy ireo mba hitoetra ao mandritra ny fito andro . Ireo avy ao Roma kosa nitsena hatrany amin’ny tsenan’i Apio .

2-Ny fandresena ny fahafatesana

Norahonan’ny fahafatesana tamin’ny alalan’ny kaikitry ny menarana i Paoly ao amin’ny and 3-6 .Tokony ho faty izy na hivonto farafahakeliny . Tsy izany anefa no nitranga . Tahaka izany koa , nampihorohoro ny mponina tao Melita tamin’ny alalan’ny aretina ny fahafatesana (and8-9) . Ny rain’i Poplio nararin’ny tazo sady nivalan-dra (and8) , aretina mafy nahiana hahafaty azy . Samy rey avokoa ireo rehetra ireo noho ny herin’ Andriamanitra .

« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17