Talata 25 Jiona 2019.

Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY

Asan’ny Apostoly 22.1-29

Misy lesona sarobidy ho antsika eto: 1-Mianara mampiasa ny teny azon’ny olona itenenana Raha ny fahatezeran’ny olona dia tsy tokony ho nihaino an’i Paoly izy ireo, na kely aza . Fa nony ren’ny olona fa teny Hebreo no nitenenany taminy , dia mainka nangina izy » (and2). Fieritreritra izany ho antsika manao tafika masina any amin’ny faritany , na mitoriteny amin’ny ankizy …raha tiantsika hihaino antsika ny olona . 2-Sahia mijoro ho vavolombelona Ny vontoatin’ny lahateniny dia fijoroana ho vavolombelona ny amin’ny fiovam-piainany noho ny nifanenany tamin’I Jesoa Kristy . Efa hitantsika ao amin’ny Asa 9 izany, fa averin’i Lioka mpanoratra eto indray hanamafisna ny fahasahian’i Paoly mitantara izany . Sahy izy, na dia nampisafoaka ny vahoaka indray aza ny filazany ny marina. Ary izaho sy ianao , mba ahoana? Lazao izay nataon’ny Tompo taminao . Aza matahotra ! 3-Mba fetsy tsara ! I Paoly dia manana ny zom-pirenena Romana . Hitantsika eto fa hainy ny nampiasa izany ho fampandrosoana ny fitoriana ny Filazantsara (and 25-29). Inona kosa no tombotsoa manokana anananao azonao araraotina hampiasaina toy izany ? « Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 8

Perikopa

FJKM Fahazavana

TORITENY : EKSODOSY 12.15-17