Mofonaina

Alatsinainy 19 Martsa 2018.

Mibebaha eo anatrehan’ny  Tompo 

Hebreo  6.1-11

Mandrosoa  ao  amin’i  Kristy  

1-Mandao  ny abidim-pianarana  ny  amin’i Kristy 

Mampianatra  ny  fiangonana ny Apostoly mba hitombo amin’ny finoana  sy ny  fitondantena  kristiana ka hiala amin’ny adidiam-pianarana  ny amin’i Kristy. Tarihana  hitombo  ao amin’i Kristy  ny  mpino  fa  tsy   ho   mpanao  tsianjery  ny asa famonjen’i Jesoa Kristy  . Tanisaina  eto  ny fiandohan’ny fiainana kristiana :ny  fibebahana , ny  batisa , ny  finoana an’ Andriamanitra  , ny fametrahan-tànana , ny  fitsangan’ny maty ary ny fiainana mandrakizay . Fiainan’ny zaza bodo   , hoy  ny Hebreo 5.13 . Rehefa lehibe  kosa izy  dia mahay  manavaka ny tsara  sy ny ratsy  sady manana safidy  sy fanapahankevitra .

2-Mandroso  ao amin’i Jesoa Kristy 

Vokatry ny fanazavana  sy fandraisana ny fanomezana  avy any an-danitra  dia ny Fanahy Masina , ny fitomboana ara-panahy  (and4) . Fiainana  ny fahatsaran’ny Tenin’ Andriamanitra ihany koa . Indray  mandeha   ihany   ny fibebahana , izay  marihana  amin’ny Batisa . Indray mandeha ihany  koa i Jesoa Kristy  no   manaiky   hohomboana  amin’ny hazo  fijaliana  . Ny  fiverenan-dàlana indray  ho   amin’ny fahotana  dia mitovy  amin’ny fitenenan-dratsy  ny Fanahy Masina  (Lio 12.10) .Miorena  amin’ny fitiavana , dia ny fifanompoana   eo  amin’ny samy mpino. Tohano  ny kristiana sahirana , ka  samy  hanao  izany   tokoa  amin’ny fifaliana (and11). Mahavokatra tsara  ho an’ny hafa  izay  nandray  ny fitahian’ny Tompo araka ny  voatanisa teo  .

 

Perikopa

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO 

  4 .KAREMY III
Eze 18.27-32 / Mar 1.1-8/Asa 3.17-21

  11. KAREMY IV
2 Sam 24.10-17 / Lio 15.25-32 / Apo3.1-6

  25.Sampandrofia-AFIFAB FJKM
Zak 9.9-11 / Mat 21.1-11 / 1 Pet 2.1-10

  29. Alakamisy masina
Eks12.11-17 / Mat 26.17-29/ 1 Jao 5.10-12 

  30. Zoma masina
Sal 34.11-22 / Mar 15.26-38 / 1 Tim 1.12-16

FJKM Fahazavana

Ny sabata