Mofonaina

Alahady 23 Aprily 2017

VAVOLOMBELON’NY HERINY NY TOMPO

Filipiana 1.1-11

I Jesoa mampijoro  vavolombelona ny mpifatotra

1-Amin’ny  fisaorana an’ Andriamanitra

Tao am-ponja ny Apostoly Paoly  noho ny fijoroana ho vavolombelon’i Kristy  no manoratra  ho an’ny kristiana sy ny fiangonana tao Filipy (and1). Mitondra ny fisaorana ny Tompo  ny Apostoly  noho ny   firaisan’ny kristiana  hampandroso  ny Filazantsara tsy ankiato (and4). Manome hery ny mpitory ny Filazantsara  ny mandre sy mahita  ny fiorenan’ny kristiana  amin’ny finoana  an’i Jesoa Kristy  ka tsy  menatra na mifendrofendro  manoloana ny fanenjehana  sy ny fampigadrana ataon’ny manam-pahefana ny mpiuno .

2-Amin’ny fivavahana

Ny vavaka ataon’ny Apostoly  dia misy tanjona tokana : ho voninahitra sy ho fiderana  an’ Andriamanitra (and11) ny fiainan’ny kristiana . Ho fantratrarana ny tanjona dia mitsinjara   ho toy izao  ny vavaka atao : fitomboana amin’ny fitiavana araka  an’ Andriamanitra ka mahalala sy mahafantatra  ny atao ho an’i Kristy – ny fitomboana amin’ny fiainan-panahy  araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana –ny fananana faharetana  sy fiaretana  hatramin’ny farany  na ny fiavian’i Jesoa  (and10) . omen’ny  Tompo  ho antsika kristiana ny vavaka mba hananantsika fiombonana ka tsy voafetran’ny hita maso sy ny fanenjehana (and7). Izay any am-ponja  dia miorina amin’ny finoana sy ny vavaka fa izay an-tanàna kosa dia mivavaka sy miasa  ho fampiorenana ny mino ao amin’i Kristy Jesoa .

Fanontaniana :

Ahoana ny fahatsapanao ny herin’ny vavaka ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE  FJKM

Hafatry ny Filoha / Aprily 2017

 

Aza menatra ho vavolombelon’ny Tompontsika fa mpanompon’Andriamanitra ianareo!

(Fehin-teny tamin’ny teny nataon’ny Filohan’ny FJKM tamin’ny fihaonana tamin’ireo Zanaky ny FJKM manana andraikitra ambony, tao amin’ny FJKM Andrainarivo ny Asabotsy 18 Martsa 2017.

*FJKM isika: andao hivelomantsika marina ny maha an’I JESOA KRISTY antsika. Ho marina ny fandraisantsika an’i JESOA KRISTY ho Tompo sy Mpamonjy antsika. Tsy ho akanjo isalorana ny Alahady ny maha kristiana fa fiainan’i Kristy ivelomana amin’ny andavanandrom-piainantsika. Mba hahazo antoka ny maha zanak’Andriamanitra antsika isika, ny maha olona nateraka indray antsika, ny maha olom-baovao ao amin’i Kristy antsika!

*FJKM isika: manana anjara toerana tsy kely eo amin’ny fiainan’ity firenena ity isika. Eo amin’ny sehatra rehetra misy FJKM dia aoka hijoro eo ny fanevan’i Jesoa Kristy. Tsy afaka ny tsy hanoratra tantara avela ho an’ny taranaka ho avy isika. Fa tantara toa inona?

Tantaran’ny fahalovana mandifotra olona ve sa tantaran’ny fahamarinana maha-te-hidera?

Tantaran’ny baranahiny ve sa tantaran’ny fifehezan-tena mendri-kaja?

Tantaran’ny fanararaotam-pahefana feno fitiavan-tena sa tantaran’ny fanahim-panompoana anahafana an’i Kristy?

Tantaran’ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra sa tantaran’ny fitiavan-tanindrazana azo alain-tahaka? Tantaran’ny fijangajangana tsy afa-misaraka amin’ny fanaranam-po amin’ny nofo sa tantaran’ny fahamasinana mamirapiratra toa ny an’i Josefa?

Tantaran’ny marimaritra iraisana amin’i Satana sa tantaran’ny fijoroana sahy maty toy ny an’i Daniela tao an-dapan’i Nebokadnezara fahizay?

*FJKM isika : lolohavy an-tampon’ny loha ny maha olon’ny Fiangonana anareo. Aoka ny anton-javatra rehetra mety mampizarazara antsika tsy havelanareo hisongona ny maha- samy FJKM antsika. Andao haneho firaisan-kina madio amintsika samy FJKM. Ny fifaninanana tsy misaraka amin’ny fiainana politika sy toe-karena dia aoka tsy hifanaratsian’ny samy FJKM.

Ary koa : isaorana anareo ny fandraisanareo anjara mavitrika amin’ny fiainan’ny fitandremana misy anareo avy. Mila anareo ny Tompo. Mila anareo ny Fiangonana. Izay rehetra azonareo atao dia ataovy amin’ny fitiavana sy ny fanetren-tena.

Dia mahereza, MIJOROA HO FJKM VTT:

VAVOLOMBELON’I KRISTY TOA AN’I PAOLY

TIA TANINDRAZANA TOA AN’I ESTERA

TENA OLON’NY FIANGONANA TOA AN’I DAVIDA

ARY HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY NY VONINAHITRA!

Sabotsy 18 Martsa 2017

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi,

Mpitandrina Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

  1- Alahadin’ny FFPM 2017  – Alahady 21 Mey 2017 :  Fotoana natokana  hitondrana amam-bavaka  ny fiombonana sy hanohanana  ny asa tanterahina…..

  FANASANA  Araka ny  fandaharam-potoantsika Sampana DORKASY  dia hotanterahina ao amin’ny: FJKM Katedraly Analakely Alakamisy 27 Aprily 2017 2ora tolakandro…..

HAFATRA  HO  AN’NY  S.L.K. MITOMBO HO AMIN’NY FAHATSARANA, MITOMBO AMIN’NY FAHAMAROANA  ARY  MIRINDRA AMIN’NY FOMBA FIASA. Miarahaba antsika miaramilan’I Jesoa…..

TATITRA  ATRIKASA MOMBA NY FANABEAZANA  MAMPIATY Departemantan’ny Sekoly sy ny Asa Fifandraisana sy FampahalalamBaovao miaraka amin’ny mpanao Gazety Notanterahina tao…..

  1-JOBILY FAHA-25 TAONA MAHA-MPITANDRINA Hotanterahana ao amin’ny FJKM Atsimon’Imahamasina  ny Sabotsy 22 Aprily 2017  , amin’ny 9ora maraina ny…..

  Fanampiana ireo traboina tao anaty boriborintany telo Nitondra ny anjara fanampiana ho an’ny mpiray traboina noho ny fandalovan’ny rivodoza…..

Perikopa

  2 aprily 2017 – Karemy V
Eks 9 : 13-19 / Mat 24 : 29-31 / Rom 9 : 14-18

  13 aprily 2017 – Alakamisy Masina
Sal 41 : 4-13 / Mat 26 : 20-25 / Asa 1 : 15-20

  30 aprily 2017 – Ala. II man Paska
Deo 4 : 32-38 / Lio 24 : 13-27 / Efe 1 : 15-23

  16 aprily 2017 – Paska
Dan 12 : 8-13 / Mat 28 : 1-10 / IKor 1 : 18-25

  9 aprily 2017 – Sampandrofia / Sampana Dorkasy
Sal 68 : 7-14/ Lio 19 : 37-44 / IIPet 1 : 16-21

  23 aprily 2017 – Ala. I man Paska / Asa TOPAZA
Aks 22 : 21-23 / Mat 28 : 16-20 / Fili 3 : 1-11