Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MIZAHA TOETRA NY FINOANTSIKA NY TOMPO.>> ---- Tontosa ny Alakamisy 05 Martsa 2015 ny ampahany voalohany tamin'ny fizarana fanomezana ho an'ireo traboina teny amin'ny Kaominina Ampanefy, faritra Atsimondrano. Fianakaviana 863 no nisitraka izany.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17


Mon Site Gratuit : Horloge Virtuelle pour site internet
Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

agenda


Editôrialy : HAFATRA MF 05/SLXVII

HAFATRY NY MPIANDRAIKITRA FOIBE

MF/05/SLXVII

22-29 Oktobra 2014 / CFD Ampandrana

Ry havana ,

“Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ ny fahalalana tsara an’ Andriamanitra sy Jesoa Tompontsika.” (II Petera 1 : 2)

Mamangy ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny sahan’ny FJKM, ny Mpiandraikitra Foibe izay nivory teto amin’ny CFD Ampandrana , tamin’ny Alarobia 22 ka hatramin’ny Alarobia 29 Oktobra 2014, ary manolotra izao hafatra izao :

1.Ny taona 2015 dia fifidianana isan’ambaratonga ka irina ho fanavaozana tokoa ny fiainam-piangonana ny ho vokatr’izany, araka ny tenin’I Jesoa hoe : ‘’ Fa tsy mba ho toy izany aminareo ; fa izay te-ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ; ary izay te-ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny Zanak’ olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro.(Matio 20:26 – 28)

2.Ny Mpiandraikitra Foibe FJKM , dia mampahatsiaro hatrany ny fiombonana masina ao amin’ny Fiangonana, ny fanajana ny litorjia , ny fanaovana ny adidy samihafa, ny fitandroana ny firaisan’ny Fiangonana, indrindra amin’ny izao fotoana sarotra lalovan’ny firenena izao .

3.Mamporisika ny Kristiana FJKM rehetra , mba hijoro ho vavolombelon’ny fahamarinana,tsy ho mpandainga sy mpamitaka, fa ho fanasina sy fahazavana ary handà marindrano ny fanaovan-dratsy toy ny kolikoly.

4.Ho tanterahina avokoa ny fanapahan-kevitra rehetra , ho enti-mampandroso ny asan’Andriamanitra , ary hitondra fihavaozana ao amin’ny Fiangonana izany

5.Isaorana an’Andriamanitra ny vokatra tsara teo amin’ny fanadinana ofisialy ho an’ny Sekoly FJKM koa dia ampaherezina mandrakariva ireo tompon’andraikitra isan’ambaratonga mba hanohy ny ezaka vita.

6.Mahafaly antsika ny Asan’Andriamanitra noho ny nanitarany ny FJKM any ivelany : nijoro tamin’ny volana Mey 2014 ny any Montreal Canada, Quebec ary Ottawa. Toy izany koa , dia miha-mafy orina hatrany ny fiombonantsika amin’ireo vondrom-piangonana na Fiangonana rahavavy any andafy : ao ny Communauté d’Eglise en Mission (CEVAA) , ny Communion des Eglises Réformées en Afrique (ACRC), Council for Word Mission (CWM), ny Prebyterian Church any Etazonia (PCUSA) ny United Reformed Church.

Izy ireo dia nandefa taratasy fanehoana firaisan-kina amin’ny FJKM, maneho ny fiombonana sy ny fitondrana am-bavaka antsika , noho ny zava-nitranga tamin’ny Filoha Mpanampy ao amin’ny Birao Foiben’ny FJKM , sady nanoratra any amin’ny Fanjakany avy sy ny Amnesty International momba izany.

Ho voninahitr’Andriamanitra sy ho fampaherezana ho antsika ny nifidianan’ny PCUS ny Filohan’ny FJKM, Andriamatoa RASENDRAHASINA Lala Haja , Mpitandrina ho “Olon’ny Fandriampahalemana 2014.”

Manentana ny kristiana FJKM mba hivavaka ho an’ny Filoha Mpanampy, Andriamatoa RAVALOMANANA Marc sy ny ankohonany noho izao fitsapàna manjo azy ireo izao.

7.Hanana faharetana ny Kristiana FJKM eo am-piandrasana ny valim-bavaka hatolotry ny Tompo momba ny fisokafan’ny Radio Fahazavana sy ny fanonerana ireo fananan’ny Fiangonana nalaina an-keriny taminy. Nisafidy ny nangina ny Fiangonana satria matoky an’Andriamanitra Mpitsara marina fa izany no sitrapon’Andriamanitra, araka izay voasoratra hoe : ‘’raha notevatevaina Izy, dia tsy mba nanevateva ; raha nijaly, dia tsy nandrahona, fa nanolotra ny adiny ho amin’ ny Mpitsara marina ‘’(I Petera 2 :23) .

8.Farany , momba ny firenena dia ambaran’ny FJKM , amin’ny maha-Fiangonana Mpaminany azy fa tsy misy filaminana raha tsy misy fihavanana , tsy misy fihavanana raha tsy ambara ny marina, ary tsy misy fahamarinana , raha tsy misy tahotra an’Andriamanitra ombam-pibebahana marina tokoa.

9.Miombom-po amam-panahy tanteraka amin’ny FFKM ny FJKM amin’ny firosoana maika amin’ny fampihavanana. “Ny fahamarinana mitsimoka amin’ ny tany ; Ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra.” (Salamo 85 :11) .

Eto am-pamaranana dia mirary soa ho an’ny vahoakan’Andriamanitra rehetra hahatratra ny Krismasy 2014 sy ny taona vaovao 2015.

Mifanao veloma amin’ny fanorohana masina isika (Romana 16/16).

“ Hitahy anareo anie ny Tompo ka hiaro anareo !” (Nomery 6:2

Ampandrana , Alakamisy 29 Oktobra 2014.

Amin’ny anaran’ny Mpiandraikitra Foibe

Ny Filohan’ny Mpiandraikitra Foibe,

RASENDRAHASINA Lala Haja , Mpitandrina


PERIKOPA Volana Aprily 2015