Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MANEHO NY TENANY AMIN’NY ASANY NY TOMPO.>> ----

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17


Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

agenda


Editôrialy : FIARAHABANA SY FIRARIANTSOA

FIARAHABANA SY FIRARIANTSOA

KRISMASY 2015 SY TAONA VAOVAO 2016

Miarahaba antsika mpamaky mahatratra izao vanim-potoanan’ny Advento izao, kanefa koa iandrandrantsika ny Krismasy.

Taom-piangonana vaovao no efa nanomboka ary manantena isika fa ho Krismasy Fiadanana dia ilay Fiadanana nomeny hiainantsika. Manonona izany Fiadanana izany ho antsika rehetra izay miaina ao anatin’ny tontolo tsy milamina. Taona toa mbola nanjakan’ny korontana sy savorovoro samihafa teo amin’ny fiaraha-monina manerana ny tany ity taona ity. Tanatin’izany koa ny firenentsika. Mandry tsy lavoloha ny isam-batan’olona noho ny antony samihafa, indrindra fa noho ny herisetra miseho amin’ny endriny isan-karazany izay miafara amin’ny famonoana ny aina mihitsy aza.

Misy fiantraikany eo amin’ny toekarena sy ny asa fiveloman’ny tsirairay andavanandro ny tsi-filaminana politika na dia efa eo aza ny ezaka ataon’ny mpitondra ny firenena. Sahirana ny Malagasy maro anisa (fa misy mantsy ny vitsy anisa izay milomano anatin’ny harena azo amin’ny tsy rariny) ary miha-lehibe ny jadona mampisaraka ny manana sy ny tsy ampy fivelomana. Manjary misy sokajin’olona manan-karena tampoka tanatin’ny fotoana fohy, noho ny halatra. Iarahantsika rehetra mahita izany. Ny tsy an’asa dia marobe ka lasa manita-kevitra tafalatsaka amin’ny fanaovana zavatra mamoafady. Ripaky ny afo ny zava-boary sy ny tontolo iainana amin’ny faritra maro. Miantraika eo amin’ny toetrandro izany ka tsy gaga isika raha mikaikaika daholo amin’ny hafanana sy ny orambe mivatravatra miaraka amin’ny rivomahery.

Efa tonga aty amintsika ihany koa ny vokatry ny "el nino" izay fiakaran’ny hafanan’ny ranomasina ka mampikorontana ny toetrandro eran-tany. Mbola manjaka ary toa mitombo hatrany ny fanaovana kolikoly sy ny tsy fandalana ny rariny sy ny hitsiny eo amin’ny sehatra maro eo amin’ny fiaraha-monina. Ny fisian’ny tsy maty manota eto amin’ny firenena, eny fa na dia eo amin’ny mpitondra sy ny olona voafidim-bahoaka aza dia fositra mampihemotra antsika mianakavy monina eto Madagasikara. Aleo hijanona eo ny fitanisana ny tsy mety sy ny zava-dratsy izay mbola iainantsika.

Fa na eo aza izany rehetra izany dia mitondra fanantenana ho antsika ny finoana an’i Jesoa Ilay teraka ho an’ny rehetra ary tonga mba ho famonjena izao tontolo izao, ka tsy hisy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay. Miezaka ny Fiangonana mitarika ny firenena ho amin’ny Fihavanana, izay mampihavana ao amin’i Kristy. Ny tenin’ny mpaminany ambaran’ny Fiangonana irery ihany no hany làlana mitondra antsika ho amin’ny fiadanana. Ary dia ho tanteraka tokoa anie ny teny nambaran’ny mpaminany Isaia hoe : " Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny". Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ Kristy ianao. Mijoroa amin’ny finoana ary iaino izany.

Mirary firavoravoana sambatra ho antsika rehetra ary indrindra ho anao mpamaky sy ny ankohonanao. Taona vaovao no antenaina fa hatolotry ny Mpahary antsika ao amin’i Jesoa. Taona ho amin’ny fanavaozana sy fihavaozana.

Ny Filohan’ ny FJKM

Rasendrahasina Lala Mpitandrina


PERIKOPA Volana Febroary 2016