Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MANOME FIAINANA HO AN'NY MINO NY TOMPO.>> ---- Nizara fanampiana ho an'ireo traboina vokatry ny fihotsahan'ny tany teny amin'ny fokontany Ambohipotsy ny komitin'ny vonjy voina FJKM ny Alakamisy 02 Aprily 2015. Nanolotra fanampiana ho an'ny TOPAZA-FJKM ihany koa ny Komitin'ny vonjy voina.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17


Mon Site Gratuit : Horloge Virtuelle pour site internet
Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

agenda


EditĂ´rialy : Hafatra PASKA 2015

PASKA 2015

FAHAFATESANA HO AMIN’NY FIAINANA

Maro ny tranga nifamahofaho teo amin’ny fiainantsika sy ny fiaraha-monina ary izao tontolo izao misy antsika tanatin’izay andro sy volana lasa izay, indrindra tamin’ny volana Martsa. Maro ny aina nafoy, tsy vitsy koa ireo traboina rava na very fananana noho ny loza samihafa nihatra taminy. Tsy teto Madagasikara ihany fa nanerana ny firenena maro ihany koa. Manakoako amin’ny seraseram-baovao ny lozam-pifamoivoizana an-tanety sy an’habakabaka niteraka fahafatesana tampoka. Toa miha-mitombo ny fankahalana olona noho ny finoany ary miafara amin’ny fifamonoana mihitsy aza izany. Saiky isanandro no andrenesana halatra sy famonoana olona feno habibiana manerana izao tontolo izao, ary indrindra eto amin’ny firenena. Tsy mety mifarana, eny toa tsy mihena akory aza ny endrika kolikoly sy fivarotana na fividianana ny marina. Izay mitana sy miezaka miaina ny marina ary mijoro amin’ny fahamarinana indray izao no iharan’ny fanenjehana. Dia azonao tohizana ny fitanisana ny endri-paharatsiana, ny endriky ny fanoherana ny sitrapon’Andriamanitra miseho etsy sy eroa. Ny ratsy fanahy dia mandroso hiharatsiratsy kokoa ary anefa toa miadana izy ireny. Tafasaraka amin’Andriamanitra tanteraka ny fiainan’ny zanak’olombelona. Rava ny fihavanana eo amintsika sy Andriamanitra ary tonga mifankahala ny samy olombelona. Tsy voakajy ny tontolo iainana sy ny zava-boary. Toa tsy misy fanantenana eo amin’ny fiainana ary tsy manjavozavo akory ny ho avy ? Tanatin’ny Karemy sy ny Herinandro Masina no niainantsika an’izany fahavoazana rehetra izany ary tena fizahan-toetra ny mino tokoa izany.

Anatin’izany aizina mbola manarona ny tany izany indrindra, anatin’izany endri-pahafatesana izany no mbola anakoakoan’ny Fandresen’i Kristy. Resiny ny fahafatesana tsy maintsy nolalovany mba hitondra Fiainana ho an’izay mino Azy. Fa voavono Kristy, Paska ho antsika. Ny fitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty sy ny fahavelomany mandrakizay dia antoka fa tsy haharesy ny mino ny endri-paharatsiana sy fahafatesana samihafa misy ety amin’izao tontolo izao. Mivoaka ary hivoaka mpandresy hatrany izay manana an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy azy. Miasa mitondra ny fahazavana sy ny fandresen’i Kristy ny Fiangonana ary manatanteraka ny iraka fampihavanana vitan’i Jesoa teo amin’ny Hazofijaliana. Manao asa mitondra ho amin’ny Fampihavanana ny Fiangonana satria iraka solon’i Kristy izy. Asa tsy maintsy ataon’ny Fiangonana izany ka tsy azony ialana na hajanona. Fa ny vokatry ny Fampihavanana dia fiainana, ary fiainana be dia be, fiainana mandrakizay. Ny fisian’ny Fiangonana eo anivon’izao tontolo izao dia mitondra ary mamelona ny fanantenana. Koa na tsy takatry ny sasany aza ary tsy ankasitrahan’ny hafa ihany koa ny asan’ny Fiangonana, toy ny nankahalan’ny Jiosy an’i Jesoa dia tsy maintsy mandresy ary handresy hatrany Andriamanitra. Ny fahasarotana sy olana mihatra eo amin’ny fiainana sy iainan’ny mpino dia lalana mitondra ho amin’ny fiainana mandrakizay. Tsy mifarana eo amin’ny fahafatesana ny fiainana, tsy maharesy ny fiainana ao amin’i Kristy ny fahafatesana. Koa aza kivy ianao fa minoa an’i Jesoa Tompo fa fiainana be dia be ho anao Izy. Hazavana no hisolo ny aizina. Fahafatesana ho amin’ny fiainana no sitrapon’Andriamanitra ho antsika. Fa fiainana no omeny izay mino Azy.

RASENDRAHASINA Lala Haja, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM