Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< IJOROANA AMIN'NY FAHAMARINANA NY FINOANA.>> ----

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17


Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

agenda


EditĂ´rialy : HAFATRA /MF 07 SL XVII

Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara

HAFATRA AVY AMIN’NY

MPIANDRAIKITRA FOIBE FJKM

(MF 07 SL XVII / 21- 28 Oktobra 2015)

« Fa ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom.8 : 24a)

Ry havana,

“Ho an’izay rehetra malalan’Andriamanitra sady voantso no masina ,ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo” Romana 1 : 7

Ny Mpiandraikitra Foibe , nivory teto amin’ny CFD Ampandrana ny 21- 28 Oktobra 2015, mamangy ny mpianakavin’ny finoana rehetra manerana ny sahan’ny FJKM, ary manoratra izao hafatra izao :

Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva isika, noho ny fahendreny amin’ny fitondrany ny Fiangonany fa noho ny fitahiany dia tontosa soamantsara indray ireo fanavaozana tomponandraikitra isan’Ambaratonga teo amin’ny isam-pitandremana, ny Sampana sy Sampanasa teo anivon’ny Foibe. Hitondra aina vaovao amin’ny Asa Fitoriana ny Filazantsara anie izany.

Ny fifidianana ny Tompon’andraikitra isaky ny efa-taona eto anivon’ny FJKM dia mikendry fanavaozana fomba fiasa sy toe-panahy ihany koa. Noho izany dia mampahery azy ireo mba hihevitra izay handrosoana sy hihavaozana lalandava, tsy hianona fotsiny amin’izay “mahazatra” : Ny famitana ny adidy samihafa sy fankamamiana ny asa iombonana no katsahany mandrakariva.

Ny Fihaonamben’ny SEFALA , ny Mpitandrina sy ny Vadiny, ny Mpitendry zava-maneno. Entanina ireo rehetra nandray fiofanana mba hampihatra izany, hitera-bokatsoa sy hitondra fiovana mahasoa, manitsy ireo lesoka eo amin’ny fiainam-piangonana sy ny eo anivon’ny Sekoly FJKM.

Ny fanofanana mpampianatra ambaratonga faharoa, siantifika sy literera ao amin’ny IFRP, ahazoana ny Licence Professionnelle d’Enseignement dia nahazo fankatoavana avy amin’ny Ministeran’ny Fampianarana ambaratonga Ambony sy Fikarohana ara-tsiansa.

Misaotra an’Andriamanitra koa isika fa efa mandeha ny Radio Fahazavana na dia mbola misy lafiny teknika tokony hatsaraina aza.

Nandritra ity fivoriana ity koa, dia nojerena ny fanomanana ny Synoda Lehibe faha 18 izay hatao any Antsirabe 17- 24 Aogositra 2016. Manentana ny Kristiana FJKM tsy ankanavaka mba hitondra amam-bavaka isanandro, hahatanteraka izany ho eo ambany tĂ na-maherin’Andriamanitra, ka ny Synoda Lehibe sy izay ho fanovana ary fanavaozana ho entiny dia ho endrika hisehoan’ny fijoroana ho vavolombelon’I Jesoa Kristy ataon’ny Fiangonana, araka ny Tenin’I Jesoa Tompontsika hoe :

“Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria hianareo efa teto amiko hatramin’ny voalohany “ Jaona 15/ 27.

Manafatra ny vahoakan’Andriamanitra rehetra izahay mba tsy ho “menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” (II Timoty 1 : 8), ka tsy hisalasala hampiasa sy hivimbina ny boky Fihirana sy ny Baiboly eny an-tĂ nana fa endrika iray hampisehoana ny maha-kristiana ihany koa izany, indrindra manoloana ny fivavahana hafa, na dia eo aza ny fihazakazaky ny fampiasana ny Tekonolojia avo lenta momba ny fifandraisana.

Farany, manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana sy ny afitsoky ny dahalo amin’ny endriny samihafa, ny vaovao ratsy sy matahotra hita sy re isanandro dia mampirisika ny Kristiana FJKM rehetra mba ho “Mpitondra filaminana” sy ho “Mpilaza vaovao mahafaly “ eny anivon’ny fiaraha-monina misy antsika, ho “mpitondra am-bavaka” ny fiainan’ny mpiara-belona, mba hahatanteraka ny voalazan’ny Soratra Masina hoe :

“Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry mitondra teny soa mahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana ! Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena, eny izay manao amin’i Ziona hoe : Mpanjaka Andriamanitrao” (Isaia 52 : 7).

Amin’ny Anaran’ny Mpiandraikitra Foibe,

Ny Filoha

RASENDRAHASINA Lala Haja, Mpitandrina


PERIKOPA Volana Novambra 2015