Mofonaina

Sabotsy 21 Janoary 2017

Vavolombelona mahatoky ny Tompo

Apokalypsy 1.4-8

Jesoa Kristy  vavolombelona marina

1-Mpitondra fahasoavana  sy fiadanana

Manao  ny fiarahabana Apostolika i Jaona Apostoly ary voatonona mazava eto ny Ray , ilay ankehitriny  sy taloha  ary ho avy , ny Fanahy masina , Fanahy fito , ary i Jesoa vavolombelona marina sy lahimatoa  amin’ny maty  ary lehiben’ny mpanjaka. Anaram-boninahitra feno sy miezinezina  no hanononana sy hanomezana fahasoavana sy fiadanana ho an’ny Fiangonana . Herim-pandresena sy voninahitra  no fonosin’ireo anarana ireo . Fiarahabana  ny fanononana fahasoavana  sy fiadanana  ao am-piangonana  sy hahazoany  mijoro  ho vavolombelona koa izany . Mpitondra fahasoavana sy fiadanana  ho antsika i Jesoa , Ilay vavolombelona marina . Koa  aza raisina am-pahazarana  ny fahasoavana sy fiadanana tononina amin’ny anarany ho antsika .

2-Tia  sady manafaka antsika

Ny and 5 no milaza ny asa lehibe nataon’i Jesoa Kristy  ho antsika . Tia antsika Izy  ary  nanafaka antsika  tamin’ny Rany .Ny Rany nalatsaka  dia manambara  ny nanolorany  tena ho sorona mba hisolo  antsika , mba hanafaka antsika satria isika mpanota sy nanao ratsy . Nesoriny teo isika , nosoloiny ny tenany , ka afaka  sy toa tsy  manan-tsiny . Tia antsika ka manafaka antsika , Ilay vavolombelona marina .

Fanontaniana:

Ahoana ny fandraisantsika ny fiarahabana apostolika ao am-piangonana isaky  ny miangona ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Hafatry ny Filoha / Janoary 2017

VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA

MISIKINA, ANDAO HANDEHA, RY FIANGONANA Ö!

Araka ny efa nambara hatrany am-piandohana, tamin’ny Alahady 25 Septambra 2016 teny amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina Antananarivo, dia HANAO TAFIKA MASINA ISAM-BOLANA ISAMBOLANA NY FIANGONANA FJKM REHETRA.
Tsy hoe “isam-pitandremana” fa “isam-piangonana” mihitsy no entanina hanao izany. Izany hoe ny vondrona fototra ijoroan’ny FJKM rehetra mihitsy no miara-mientana mba samy hanana aina.
Ny antony I Jesoa, raha hiakatra ho any an-danitra dia nanao fanambarana miezinezina ny amin’ny maha Izy Azy hoe “Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany” (Mat. 28.18). Tena toky makadiry ho antsika Fiangonana ny mahalala izany: Ilay Tompontsika dia Tompo Tsitoha, tsy resin’iza na iza!
Ary Izy no naniraka antsika hoe: “Mandeha ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra” (Mat.28.19). Koa baikon’Ilay Manam-pahefana faratampony amin’ny Fiangonana sy izao tontolo izao no nomena antsika.

Ka iza moa isika no ho sahy handa izany baiko izany, na hanamaivana, na hanadino, na hampandefitra izany baiko izany? Fa ny fanamaivanana, na fanadinoana dia naman’ny fikomiana amin’Ilay Tompon’ny Tompo sy Mpanjakan’ny Mpanjaka.
Fa izao indrindra koa anefa tsy nijanona teo ny teniny, fa nofaranany tamin’ny hoe: “Ary indro, Izaho nomba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” (Mat. 28.20). Tsy hoe naniraka antsika fotsiny Izy fa nanome antoka sy toky goavana fa hiara-dalana amintsika amin’ny fanantanterahana izay anirahany rahateo. Koa tsy handeha irery na oviana na oviana isika Fiangonany eo am-panefana izao iraka miezinezina izao.
Koa feno ny fepetra rehetra hahafahantsika Fiangonana mandeha
1-Nampahafantarina antsika ny Fahefana mibaiko antsika Ilay Tsitoha
2-Nomena antsika ny baiko hotanterahina hanao mpianatra ny firenena rehetra, manomboka eto amin’ny firenentsika, Madagasikara.
3-Nomena antsika ny fiantohana hanatanterahana izany baiko izany: ny fomban’I Kristy.
Koa andao àry! Mitsangana! Tanteraho ny antom-pisianao ry Fiangonana ô!

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM

Vaovao farany

FANASANA Miarahaba  anareo rehetra nahatafita soa  ny krismasy 2016  ka nahatratra izao taona vaovao 2017 izao . Ho taona hitomboana …..

FILAZANA Ny FOIBE FJKM dia manao antso amintsika Fitandremana sy ny isam-batan`olona mba handeha hiaraka hamboly hazo, araka izao :…..

  Fangatahana tolobidy Ny Foibe FJKM dia mivarotra an’ireto fiarakodia ireto amin’izay liana amin’izany : N° fiara Solika Marika Taona niasany…..

        FANAMBARANA TOLO-BIDY. N° 001/2016 COCEJU 50-FJKM. —————– FANORENANA NY TSANGAMBATON’NY JOBILY FAHA 50 TAONAN’NY FJKM SY NY FAHA 200…..

FILAZANA. Ny fandaharana « FJKM FAHAZAVANA », vokarin’ny AFIFAB/FJKM, izay mandeha ao amin’ny fahitalavitra Matv isaky ny Alahady, dia azonao jifaina manomboka…..

FFKM. Herinandron’ny fiaraha-mivavaka . ho amin’ny firaisan’ny kristiana 2017. Andao hihavana isika amin’Andriamanitra : « Ny Fitiavan’i kristy no manery antsika amin’izay »…..

Perikopa

  29 janoary 2017 – Alahady IV man. Epifania – Marary hoditra
Eks 4:1-8 / Lio 4:23-30 / ITes 5:23-28

  22 janoary 2017 – Alahady III man. Epifania – F.F.K.M.
Hos 12:1-7 / Jao 5:19-23 / IIKor 1:17-20

  15 janoary 2017 – Alahady II man. Epifania
Isa 49:7-13 / Mat 17:1-9 / IJao 1:5-10

  8 janoary 2017 – Ala I man. Epifania
Jer 42:1-12 / Jao 12:44-53 / IKor 1:4-9

  1 janoary 2017 – Alahady Epifania
Deo 7:9-16 / Mar 1:9-15 / Heb 2:10-18