Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< ITIAVANA NY NAMANA NY FINOANA.>> ---- Efa azontsika fiangonana alefa aty amin'ny RADIO FAHAZAVANA ny "ANTSO sy FAMPANDRENESANA". Ny Toerana handraisana izany dia eto amin'ny Foibe FJKM (Ifanomezantsoa Analakely) Rihana faha-6 - Varavarana 608. Ny onjam-peo dia 88.6 Mhz ihany.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17


Mon Site Gratuit : Horloge Virtuelle pour site internet
Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

  Ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina

  no mampitombo ny

  finoana

  “Mampitombo ny finoantsika ny Tenin’Andriamanitra no lohahevitra iarahan’ny Fiangonana mibanjina amin’izao volana febroary izao.

  Lohahevitra izay mitodika bebe kokoa amin’ny olona efa manana finoana ny Tenin’Andriamanitra na ny finoana an’Andriamanitra miteny aminy.

  Ny matoanteny mpampanao : “mampitombo” mantsy, dia tsy ho an’ny olona izay tsy manana izany finoana izany mihitsy, satria ny efa misy ihany no azo ampitomboina, satria na manao ahoana na manao ahoana fahaizana mampitombo, raha aotra (na zero ) ilay ampitomboina dia ho aotra ihany izany.

  Raha izay no izy, tsy hivoaka ny trano fiangonana ve isika satria ao no misy ny efa mino ? Ary raha misy ny tsy mpino tafiditra ao am-piangonana, tsy hiteny aminy ve isika ? Hangina ve isika eo anivon’ny tontolo ivelaran’ny fiangonana ? Soa ihany, fa tsy lohahevitra no torian’ny Fiangonana fa ny Tenin’Andriamanitra, ka zary ho toy ny fanondro mikendry fampiharana ihany ny lohahevitra. Aoka ny Tenin’Andriamanitra hatrany no hiaingan’ny toriteny fa tsy ny lohahevitry ny volana iray. Amin’izany, ny Tenin’Andriamanitra toriana no mampitombo ny finoana. Mamitaka ny finoana hafa ivelan’izany ka tsy azo antenaina na ianteherana, na dia maro aza no mahazo finoana vokatry ny fahagagana. Koa zary ivon’ny perikopa rehetra amin’izao volana faharoa amin’ny taona izao ny perikopa araka ny Romana 10, 17 : “ Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy.”

  Tonga manana ny anjara toerana lehibe ny tori-teny, tsy azo fehezin’ny ampahefatr’adiny na ny ora telo, satria miantoka ny finoana iainana izay mandrava fampiharam-pinoana ara-pahazarana.

  Koa ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina manao ahoana no mampitombo marina ny finoana ? Amin’ny ankapobeny, dia miseho amin’ny endrika telo samihafa nefa mifameno izany araka ny fanasokajiana ny Soratra Masina :

  1.Ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina mivantana avy tamin’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Taloha no mampitombo finoana :

  Ao amin’ny Testamenta Taloha, dia miteny mivantana tamin’ireo mpanompony izay nofidiany manokana Andriamanitra, fa ireo kosa no nampita izany tamin’ny vahoaka na sokajin’olona manokana araka izay nandidian’ny Tompo azy. Miteny mivantana tamin’i Josoa Izy eto (Josoa 1, 1- 9). Naniraka azy hitarika ny vahoaka hiditra ny tany KanĂ na na dia fantatr’i Josoa tsara aza ny tanjaky ny tompon-tany tao, satria iray tamin’ireo mpisafo ny tany nirahin’i Mosesy izy ( Zahao, ohatra Josoa 14, 7) Nampanantena fa homba an’i Josoa Andriamanitra amin’izany. Mba hampitombo ny finoana ho azy, dia nodidian’Andriamanitra izy hametraka ny lalĂ na ho eo am-bavany (and. 8). Ny tenany ihany no asain’Andriamanitra mamerina ny Tenin’Andriamanitra (ny lalĂ na) ho renesiny (mitori-teny amin’ny tena) mba hampitombo ny finoany. Nehemia 8, 1- 8 : Ny famerenana ny Tenin’Andriamanitra (ny lalĂ na izany eto) ho ren’ny vahoaka no nataon’i Nehemia. Amin’izany, ny Tenin’Andriamanitra toriana dia eo amin’ny fivorian’ny olona. Azo itarafana ny endriky ny toriteny ho an’ny Fiangonana sy ao amin’ny fiangonana. Manamafy ny maha zava-dehibe ny Tenin’Andriamanitra henoina ao amin’ny fiangonana ny Joela 2, 12- 17. Noho izany, ny olona manadino ny fiaraha-miangona na malaina ho amin’izany, dia tsy hitombo finoana velively.

  Salamo 119, 97- 104 : ny teny hoe : “fisaintsainako” ao amin’ny and. 97 hoe “Endrey ny fitiavako ny lalĂ nao ! fisaintsainako mandrakariva izany” dia sarin’ny Tenin’Andriamanitra henoin’ny tena ( toy izay voalaza araka an’i Josoa 1, 1- 9 ) ka mampitombo tokoa ny finoana, mihoatra noho izay azo avy tamin’ny mpampianatra, ny anti-panahy…

  2.Ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina sy tonga nofo araka ny Filazantsara no mampitombo finoana

  I Jesoa no Ilay “TENY TONGA NOFO”, raha ambara amin’ny fiteny hafa, Ilay Tenin’Andriamanitra henoina dia miako eo amin’ny fiainan’izay mandre azy. Tsy Teny renesina ihany fa tonga finoana sy zary fiainana mitondra fahombiazana. Eto amin’ny Matio 4, 1- 11 : ny fandresen’i Jesoa ny Devoly dia vokatry ny Tenin’Andriamanitra naveriny indray ; mitondra finoana satria ny Tenin’Andriamanitra ihany no mandresy ny fankam-panahy. Anjaran’ny Mpitoriteny ny mamafy ny Tenin’Andriamanitra amin’ny fomba rehetra mba hisian’ny vokatry ny fitoriana, dia ny finoana iainana ho azon’ny mpihaino. Izany no endriky ny fanoharana araka ny Marka 4, 10- 20. Ny Lioka 10, 38- 42, dia manasongadina ny halehiben’ny fihainoana ny Tenin’ny Tompo mihoatra amin’ny fanompoana. Ataon’ny tsy mahalala ny tenin’ny Tompo ahoana moa no fahalala ny fomba anompoana Azy ? Noho izany, ny tenin’i Jesoa izay tonga nofo, hita vokatra ka ambara amin’ny fiteny ara-pilazantsara hoe :”famantarana” no antoka hitomboan’ny finoana araka ny Jaona 20, 30- 31.

  3.Ny Tenin’Andriamanitra toriana ka renesina amin’ny alalan’ny fijoroana ho vavolombelona an-taratasy ifampitondrana no mampitombo finoana

  Nanomboka teo amin’ny vanim-potoan’ny fiangonana (tamin’ny andron’ny Apostoly), dia tsy ilay Andriamanitra miteny mivantana amin’ny olona intsony no tonga zava-dehibe fa nisolo Azy ny fijoroana ho vavolombelon’ny TENY TONGA NOFO hampitombo finoana. Tonga nanana ny anjara toerany ny teny voasoratra ka nampitampitaina ho an’ny Fiangonana. Teny voasoratra manana endrika tori-teny nenti-nanoro izay ho fiainana araka ny voalaza. Zary mifamatotra ny Tenin’Andriamanitra sy ny Tori-teny mba hitomboan’ny finoana iainana (Romana 10, 16- 21).

  Nomen-danja ny toeran’ny Tenin’ Andriamanitra mba hisy akony eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana ka izay rehetra misakana ny Tenin’Andriamanitra tsy ho voarain’ny olona, toy ny lafiny ara-tsosialy (fiahiana ny mahantra), dia tsy maintsy itadiavana vahaolana. Anisan’ny vahaolana hampahomby ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny Fiangonana ny fifidianana tompon’andraikitra araka ny hita Miverina indray ireo voalaza tetsy aloha, ka araka ny Asan’ny Apostoly 16, 1- 5, dia hamafisina fa ny fisian’ny Fiangonana mandray ny Tenin’Andriamanitra, dia sehatra tsy azo sarahina amin’ny fitorian-teny. Rava ny efitry ny fahasamihafana eo amin’ny olona, mitombo ny herim-pinoan’ny olona manao ny fiangonana ho sehatra handraisana ny Tenin’Andriamanitra.

  Farany, ampitaina ho an’ny Fiangonana sy ijoroana ho vavolombelona ny 1 Tesaloniana 2, 13- 16, fa ny Tenin’Andriamanitra toriana dia miasa ao anatin’ny olona sy mampiray ny Fiangonana, eny, iraisany hatramin’ny fiaretana ny fanenjehan’ny hafa finoana aza izany.

  Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.

  RAKOTOZANANY Andrianirinomena Jules, Mpitandrina.

agenda


EditĂ´rialy : HAFATRA PENTEKOSTA

HAFATRA PENTEKOSTA 2015

Fotoana miavaka eo amin’ ny Taonan’ ny Fiangonana ny Pentekosta, dia ilay fahadimampolo andro taorian’ ny Paska. Fanahy Masina hampitombo sy hanamafy ny finoantsika no ankalazaina ankehitriny.

Fanahy Masina manosika hiasa ho fampandrosoana :

Raha nivory tao Jerosalema ny mpianatry ny Tompo dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina. Nihamafy ny fiorenan’ny Fiangonana ary nihanazava ny iraka nampanaovin’ ny Tompo azy ho vavolombelony manerana izao tontolo izao. Ny Fanahy Masina no manosika ny Fiangonana hiasa, hitory ny Filazantsara any ivelany fa tsy ho variana ao an-trano. Koa ampirisihana isika FJKM, indrindra fa ny Fitandremana mba hanao ho zava-dehibe hatrany ny hoenti-manana ny fitoriana ny Filazantsara. Tsy hianina amin’ ny fanorenana na fanatsarana trano fiangonana fotsiny fa hihevitra izay hampandrosoana ny fiainan’ ny mpiara-belona eo amin’ ny tanàna misy ny fiangonana koa.

Izany no antom-pisian’ny “ny fampisehoana ny Fanahy” ho fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Fiangonana miasa, manasoa ny mpiara-belona ; Fiangonana manao politika fampandrosoana ny Filazantsara ho famonjena ny olona rehetra sy ny olona manontolo no ilaina ; Kristiana mandray andraikitra eo amin’ny fiaraha-monina ary mijoro amin’ny fahamarinana no tadiavin’ny Tompo.

Mbola manjaka ary miha-mitombo ny tsi-fahamarinana sy ny kolikoly ka izay manao sy mitana ny marina indray izao no disoina sy helohina, toa lasa tsinontsinona ny aina ka misy ny “vono moka” etsy sy eroa, sns. Tsy afaka misitraka feno ny fiainany ny tsirairay. Toy ny tany tsy misy fanjakana eto amintsika.

Miha-mitombo isa anefa ny Kristiana ary maniry hoatry ny anana ny antokom-pivavahana. Feno ny trano fiangonana isak’ Alahady, nefa dia izany no santionan’ny zava-misy mahazatra isan’andro. Tena mila ny Filazantsara ho fampandrosoana isika koa aoka ny mpino isam-batan’olona hitsangana hitondra ny famonjen’i Kristy eo amin’ny sehatra misy azy. Mijoroa ho olon’Andriamanitra tokoa amin’ny fifidianana samihafa izay mitranga na ao amin’ny fiangonana na eto amin’ny firenena. Raiso ny Fanahy Masina.

Fanahy Masina manova :

Nanova ny fisainan’ny mpianatra sy izay nokasainy hatao ny Fanahy Masina. Nanitsy ny mety ho fahadisoany. Saika hijanona tao Jerosalema izy ireo. Kinanjo naparitaky ny Fanahy Masina. Tsy ao Jerosalema ihany no nanirahana azy. Manitsy antsika ka mamerina izay diso làlana ho amin’ ny marina indray dia i Jesoa ny Fanahy Masin’ny Pentekosta.

Ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ i Jesoa Kristy no mampahafantatra antsika ny marina. Koa raha tsy tarafina amin’ ny Tenin’i Kristy omban’ ny Fanahy Masina ny Soratra Masina dia hivily lalana toy ny Fiangonana sasany isika ka ho tafalatsaka amin’ ny fampianaran-diso. Lasa resabe eo amin’ny mpino Kristiana ato amin’ny FJKM sasany tao ho ao ny fanapahan-kevitry ny Fiangonana Protestanta sasany any am-pitandranomasina momba ny fiarahana na fanambadian’ny mitovy (samy lahy na samy vavy).

Efa mazava hatrany am-pahariana izao tontolo izao anefa fa lahy sy vavy no namoronan’Andriamanitra antsika olombelona ary lahy sy vavy ihany –samy olombelona- no natao hivady, fa tsy hafa noho izany. isika FJKM dia mitana hatramin’izay ary mitana mandrakariva, manao ho hany loharanon’ny finoany ny Tenin’Andriamanitra. Na inona na inona adi-hevitra teolojika dia sahinay ny milaza fa mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny fanambadian’ny mitovy “seksa“. Mbola tsy vita hatreto ny fanazavana izany ara-tSoratra Masina avy amin’ny FJKM fa saingy efa misoratra mazava ao amin’ny Fotodalana sy Fitsipiky ny FJKM. Ny fahadiovam-pinoana anananao no arovy ry mpino FJKM ary mivavaha ho an’ny fianakaviambe protestanta sy ny Fiangonana hafa diso lalana mba hiverenany amin’ny heviny ka hanaiky ny asan’ny Fanahy Masina manova izy ireny.

Vao mainka aza hanamafy ny finoantsika ny fisian’ireny fivilianan-dalana ireny. Samy mpikambana ao amin’ny Filankevitry ny Fiangonana Erantany (COE) sy Vondrom-piangonana samihafa isika ka tsy afaka ny tsy hivavaka ho azy ireny na tsy hifandray sy hiara-miasa aminy. Ny finoanao no angataho mba hitombo noho ny asan’ny Fanahy Masina ka hanova anao, hanova ny manodidina anao.

Ho finoana hamafisin’ny Fanahy Masina tokoa anie ny finoantsika FJKM sy izay rehetra miantso ny anaran’i Jesoa.

Rasendrahasina Lala, mpitandrina

Filohan’ny FJKM