Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MAMONJY AMIN'NY FAHAFATESANA NY TOMPO.>>

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17


Mon Site Gratuit : Horloge Virtuelle pour site internet
Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

  HERINANDRO MASINA : ZOMA

  Perikopa : -Jona 2, 1- 11

  -Lioka 23, 26- 46

  -Hebreo 9, 15- 22

  IZAY FOMBA AHAZOANA NY FAMONJENA

  Ireo trangan-javatra izay miseho nandritry ny fanomboana an’i Jesoa Kristy teo amin’ny hazo fijaliana no voarakitra eto amin’ity perikopa ity. Samy nanana ny fiatrehan’izany ireo sokajin’olona samihafa, tao ny mety onena ka « nitana lehilahy Kyreniana…ka nampitondra iny ny hazo fijaliana » (and26), tao no niteha-tratra sady itomany (and.27),ary ny maro hafa koa. Fa mba inona tamin’ny fihetsik’ireo nanatrika ny fisehoan-javatra no ahazoana famonjena ? Satria inoantsika fa ny fahafatesan’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana no lalana iray tsy maintsy nolalovan’ny Tompo mba handraisan’ny olona famonjena.

  1° Ny miandry fahagagana tsy ahazoana famonjena

  Teo am-pelantanan’ny fahavalony ny Tompo, toy ireny akoho kely azom-pampango ka ho nofy ny ho afaka. Toa niandry izany fahagagana anantenam-pahafahana teo ambany vahohon’ireo lian-drà ny olona ; kanefa raha izany no tanteraka dia tsy vita ny famonjena nanirahana an’i Jesoa. Koa ny miandry fahagagana tsy hahazo famonjena.

  Azo heverina fa ireo vehivavy izay nitomany sy niteha-tratra (and27- 30) dia toa ny te-hiantso tody ho an’ny tenany noho ny fahatokisana diso fiantefa satria anamparan’ny olona ny fahefany ny Tompony ka onena Azy izy ireo. Izany ny antony anarenan’i Jesoa ny fisainan’izy ireo mba handini-tena ka hitomany ny tenany mba hahavoavonjy azy ireo tsirairay.

  Ny loholona izay nandatsa Azy (and 35) dia ahitana ny endriky ny fihantsiana mba hisian’ny fahagagana, nefa ihany koa, mitory fandavana taneraka an’i Jesoa tsy ho « Kristin’Andriamanitra » na dia efa nambaran’i Jesoa, tsy latsaky ny in-telo tamin’ny olona aza ny tsy maintsy hiaretany, mba hahatanteraka ny famonjena. Toy izany ihany koa no nataon’ilay miaramila iray (and.36) Iray amin’ny ahatarafana ny fiandrasana fahagagana ihany koa ny niseho tamin’ny iray niara-nohomboina taminy izay niteny hoe : « vonjeo ny tenanao sy izahay » (and. 39) nefa tsy nasian’ny Tompo valiny fa ilay miandrandra famonjena any amparany no nampanantenainy fa hahazo ny Paradisa (and.43) Noho izany, ny olona izay fatra-piandry fahagagana dia manalavitra ny famonjena, koa inona ary no hahazoana ny tena famonjena ?

  2° Ny manaiky an’i Jesoa no ahazoana famonjena

  Araka ny voalazan’ny Soratra Masina eto dia nisy roa lahy, niara-nohomboina tamin’ny Tompo. Ny iray efa voalazantsika tetsy aloha fa nisy kosa ity faharoa izay nanaiky fa tsy mpanao heloka tahaka azy ireo i Jesoa. Izy ireo dia mendrika handray ny valin’asany ary nambarany fa rariny izany (and.41) fa ny Tompo kosa dia tsy mba nisy ratsy nataony ka azo iandrandrana famonjena marina. Azony teo noho eo io fanantenam-pamonjena io dia ny hahazo ny Paradisa (and.43)

  Ny zava-nitranga, hita sy re, teo am-pahafatesan’i Jesoa izay tsapan’ny Kapiteny Romana iray no nahatonga azy hanaiky hoe : « lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io » (and. 47) dia tena faharesen-daahatra tsy nitovizany tamin’ny miaramila toa azy. Azo heverina fa tsy toy ny fahafatesan’izay homboina teo amin’io toerana io no niseho. Ny fanekena ny fahamarinan’i Jesoa dia milaza ho fanekena ny fahamarinan’ny anton-javatra izay nanomboana Azy dia ny maha Mpamonjy ny olona rehetra sy ny maha Andriamanitra Azy.

  Koa ny olona manaiky an’i Jesoa ihany no mahazo famonjena. Izany no maha zava-dehibe ilay ampahan’ny faneken’ny ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo hoe : « Ekeko fa Jesoa no Tompo sy Mpamonjy ahy, voavelany ny heloko ary azoko ny famonjena... »

  Izany hevitra izany no mitaona antsika hanaiky an’i Jesoa fa tsy hiandry fahagagana ho amin’ny famonjena.

  Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra !

  Ny Komity JKM Foibe

agenda


Editôrialy : HAFATRA PASKA 2014

HAFATRA AVY AMIN’NY FILOHA

“Isaorana anie Andriamanitra, Rain’ i Jesoa Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika indray araka ny haben’ ny famindrampony ho amin’ ny fanantenana velona tamin’ ny nitsanganan’ i Jesoa Kristy tamin’ ny maty” (1 Petera 1, 3)

Velona ny Tompo ! Eny, nitsangana marina tamin’ ny maty tokoa Izy !

Nandia ny Herinandro Masina isika nanomboka tamin’ ny Alahadin’ ny Sampandrofia. Herinandro Masina izay nampita antsika ho amin’ ny Paska ka namelomana manokana tao anatin’ny mpino kristiana ny lalan-tsarotra sy fisedrana ary fitsapana nodiavin’i Jesoa Kristy Zanany, ka namoizany hatramin’ ny ainy aza ho famonjena izao tontolo izao. Tsy maintsy mandalo lalan-tsarotra, eny ny fahafatesana aza vao misitraka sy miaina ny fandresena. Fandresena ny fahafatesana, ilay fahavalo farany horesena no nosantarin’ i Jesoa Kristy tamin’ ny fitsanganany tamin’ ny maty tamin’ ny andro voalohany amin’ ny herinandro. Koa arahabaina ianao nahatratra izany tsingerin-taonan’ ny Paska izany.

Miavaka ity Paska taona 2014 ity eran-tany satria samy mankalaza izany avokoa amin’ ny andro mitovy dia ny Alahady 20 Aprily na ny Fiangonana mitana ny fomba amam-panao Tandrefana na Tatsinanana. Toa mitarika antsika hieritreritra sy hiaina lalindalina kokoa ny fiombonana sy ny fampiraisana izany fifanandrifian’ ny datin’ ny Paska eo amin’ ny Fiangonana Tandrefana sy Tatsinanana izany. Paska mandrava ny efitry ny fisarahana. Paska mampirisika antsika hiaina ny fiombonana eo amintsika samy FJKM. Ny tsy hisian’ ny fahasamihafana sy ny fisaratsarahana no sitraky ny Tompo eo amin’ ny Fiangonany. Hiombona fa tsy samy haka ho azy na samy hanana ny fomba amam-panaony ny Fiangonana, indrindra isika FJKM. Tena hanana ny fanahin’ ny fiombonana ao amin’ i Kristy fa tsy mody miombona toy ny Fitandremana sasany amin’ ny alalan’ ny fanatanterahana ny adidy vola anjarany kanefa ny fomba fanaony sy ny fandaminana iainany tsy araka izay mampiombona ato amin’ ny FJKM.  Paska manafaka amin’ ny hery sy vahohon’ ny fahafatesana mbola iainan’ny mpino maro no ankalazaintsika ; mpino izay voafatotry ny fomba amam-panao tsy araka ny Filazantsara. Mitaky finoana amin’ ny tsirairay ny fanekena fa nitsangana tamin’ ny maty tokoa i Kristy. Ny manana finoana marina miorina ao amin’Ilay nandresy ny herin’ ny fasana dia tonga zanaky ny mazava ka tsy afaka hampiaraka na hampivady ny fanarahana an’i Kristy amin’ ny finoana na hery hafa. Ny mivavaka amin’ Andriambodilova dia tsy misy hafa amin’ ny krsitiana mpikambana amin’ ny fikambanana miafina (société secrète) samihafa misy eto amin’ izao tontolo izao, izay miafina amin’ ny alalan’ ny fanaovana asa soa ho an’ ny fiaraha-monina. Mampirisika antsika hiaina ny fahamarinana sy ny fiadanana ka hampanjaka izany eto amin’ izao tontolo izao ny Paska. Mbola mamela dindo eo amin’ny fiainantsika Malagasy mantsy ny asan’ ny zanaky ny aizina ka mahatonga ny krizy lavareny, krizy izay anjakan’ ny aizin’ ny fahafatesana noho ny tebiteby vokatry ny tsy fisian’ny fandriampahalemana, noho ny fahantrana lalina eo amin’ny lafiny toekarena sy sosialy. Namonjy anao amin’ izany endrika sy aloky ny fahafatesana izany ny Tompo. Tian’ ny Tompo ho fiasam-pamonjena eo amin’ ny fiaraha-monina misy anao ianao. Nasehon’ Andriamanitra miharihary tamin’ ny Paska fa tsy ny fahafatesana no tompon’ ny teny farany manana ny fahamarinana. Koa entanina isika kristiana FJKM mba ho sahy hijoro amin’ ny fahamarinana ka tsy hanaiky hovidina na hivarotra ny fahamarinana. Ny zanaky ny mazava mandova ny fandresen’ i Kristy dia mitondra fiadanana eo amin’ ny tontolo misy azy sy ao amin’ ny Fiangonana. Tanteraho ny fampanantenana fiadanana nataonao kristiana tomponandraikitra eo amin’ ny fiaraha-monina sy ny firenena ary ho feno ny fahamarinana ny fiainanao sy ny asanao. Fiasana nataon’ ny Tompo hamonjy amin’ ny fahafatesana misy eto amin’ izao tontolo izao ny kristiana tsirairay. Miaina ny fanantenana mandrakariva isika na dia diso fanantenana aza ianao, na dia sarotra aza ny làlana diavina satria “hiposaka … ny Masoandron’ ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ ny tànany” (Malakia 3,20).

Ho Paska fampiombonana sy fampiraisana, Paska fahamarinana sy fiadanana, Paska mandroaka ny aizina rehetra eo amin’ ny fiainantsika izao Paska izao.

Amin’ ny anaran’ ny Ilay Andriamanitra telo izay iray, ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Andriamatoa Lala Rasendrahasina, Mpitandrina

Filohan’ ny FJKM