Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< ITIAVANA NY NAMANA NY FINOANA.>> ---- Efa azontsika fiangonana alefa aty amin'ny RADIO FAHAZAVANA ny "ANTSO sy FAMPANDRENESANA". Ny Toerana handraisana izany dia eto amin'ny Foibe FJKM (Ifanomezantsoa Analakely) Rihana faha-6 - Varavarana 608. Ny onjam-peo dia 88.6 Mhz ihany.

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17


Mon Site Gratuit : Horloge Virtuelle pour site internet
Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

agenda


EditĂ´rialy : HAFATRA PENTEKOSTA

HAFATRA PENTEKOSTA 2015

Fotoana miavaka eo amin’ ny Taonan’ ny Fiangonana ny Pentekosta, dia ilay fahadimampolo andro taorian’ ny Paska. Fanahy Masina hampitombo sy hanamafy ny finoantsika no ankalazaina ankehitriny.

Fanahy Masina manosika hiasa ho fampandrosoana :

Raha nivory tao Jerosalema ny mpianatry ny Tompo dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina. Nihamafy ny fiorenan’ny Fiangonana ary nihanazava ny iraka nampanaovin’ ny Tompo azy ho vavolombelony manerana izao tontolo izao. Ny Fanahy Masina no manosika ny Fiangonana hiasa, hitory ny Filazantsara any ivelany fa tsy ho variana ao an-trano. Koa ampirisihana isika FJKM, indrindra fa ny Fitandremana mba hanao ho zava-dehibe hatrany ny hoenti-manana ny fitoriana ny Filazantsara. Tsy hianina amin’ ny fanorenana na fanatsarana trano fiangonana fotsiny fa hihevitra izay hampandrosoana ny fiainan’ ny mpiara-belona eo amin’ ny tanàna misy ny fiangonana koa.

Izany no antom-pisian’ny “ny fampisehoana ny Fanahy” ho fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Fiangonana miasa, manasoa ny mpiara-belona ; Fiangonana manao politika fampandrosoana ny Filazantsara ho famonjena ny olona rehetra sy ny olona manontolo no ilaina ; Kristiana mandray andraikitra eo amin’ny fiaraha-monina ary mijoro amin’ny fahamarinana no tadiavin’ny Tompo.

Mbola manjaka ary miha-mitombo ny tsi-fahamarinana sy ny kolikoly ka izay manao sy mitana ny marina indray izao no disoina sy helohina, toa lasa tsinontsinona ny aina ka misy ny “vono moka” etsy sy eroa, sns. Tsy afaka misitraka feno ny fiainany ny tsirairay. Toy ny tany tsy misy fanjakana eto amintsika.

Miha-mitombo isa anefa ny Kristiana ary maniry hoatry ny anana ny antokom-pivavahana. Feno ny trano fiangonana isak’ Alahady, nefa dia izany no santionan’ny zava-misy mahazatra isan’andro. Tena mila ny Filazantsara ho fampandrosoana isika koa aoka ny mpino isam-batan’olona hitsangana hitondra ny famonjen’i Kristy eo amin’ny sehatra misy azy. Mijoroa ho olon’Andriamanitra tokoa amin’ny fifidianana samihafa izay mitranga na ao amin’ny fiangonana na eto amin’ny firenena. Raiso ny Fanahy Masina.

Fanahy Masina manova :

Nanova ny fisainan’ny mpianatra sy izay nokasainy hatao ny Fanahy Masina. Nanitsy ny mety ho fahadisoany. Saika hijanona tao Jerosalema izy ireo. Kinanjo naparitaky ny Fanahy Masina. Tsy ao Jerosalema ihany no nanirahana azy. Manitsy antsika ka mamerina izay diso làlana ho amin’ ny marina indray dia i Jesoa ny Fanahy Masin’ny Pentekosta.

Ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ i Jesoa Kristy no mampahafantatra antsika ny marina. Koa raha tsy tarafina amin’ ny Tenin’i Kristy omban’ ny Fanahy Masina ny Soratra Masina dia hivily lalana toy ny Fiangonana sasany isika ka ho tafalatsaka amin’ ny fampianaran-diso. Lasa resabe eo amin’ny mpino Kristiana ato amin’ny FJKM sasany tao ho ao ny fanapahan-kevitry ny Fiangonana Protestanta sasany any am-pitandranomasina momba ny fiarahana na fanambadian’ny mitovy (samy lahy na samy vavy).

Efa mazava hatrany am-pahariana izao tontolo izao anefa fa lahy sy vavy no namoronan’Andriamanitra antsika olombelona ary lahy sy vavy ihany –samy olombelona- no natao hivady, fa tsy hafa noho izany. isika FJKM dia mitana hatramin’izay ary mitana mandrakariva, manao ho hany loharanon’ny finoany ny Tenin’Andriamanitra. Na inona na inona adi-hevitra teolojika dia sahinay ny milaza fa mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny fanambadian’ny mitovy “seksa“. Mbola tsy vita hatreto ny fanazavana izany ara-tSoratra Masina avy amin’ny FJKM fa saingy efa misoratra mazava ao amin’ny Fotodalana sy Fitsipiky ny FJKM. Ny fahadiovam-pinoana anananao no arovy ry mpino FJKM ary mivavaha ho an’ny fianakaviambe protestanta sy ny Fiangonana hafa diso lalana mba hiverenany amin’ny heviny ka hanaiky ny asan’ny Fanahy Masina manova izy ireny.

Vao mainka aza hanamafy ny finoantsika ny fisian’ireny fivilianan-dalana ireny. Samy mpikambana ao amin’ny Filankevitry ny Fiangonana Erantany (COE) sy Vondrom-piangonana samihafa isika ka tsy afaka ny tsy hivavaka ho azy ireny na tsy hifandray sy hiara-miasa aminy. Ny finoanao no angataho mba hitombo noho ny asan’ny Fanahy Masina ka hanova anao, hanova ny manodidina anao.

Ho finoana hamafisin’ny Fanahy Masina tokoa anie ny finoantsika FJKM sy izay rehetra miantso ny anaran’i Jesoa.

Rasendrahasina Lala, mpitandrina

Filohan’ny FJKM