Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MAMPANDRESY NY MPINO NY ASAN’NY TOMPO.>> ----

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17


radio online

Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

agenda


Editôrialy : HAFATRA PASKA 2016

PASKA FAHAMARINANA SY FANDRESENA

Miaina ny vanim-potoanan’ ny Paska isika ankehitriny ary mifampiarahaba nahatratra izany. Paska izay fety marihina eran-tany kanefa toa latsa-danja noho ny Krismasy na Noely raha jerena ny zava-misy. Eny fa na ny mpino Kristiana aza dia toa tsy manao ho zava-dehibe loatra izany eo amin’ ny fiainany kanefa io Paska io no maha-izy azy ny finoan’ny Fiangonana kristiana. Ny ankohonan’ ny mpino sy ny taranany dia toa tsy tezaina ho amin’ izany maha-zava-dehibe ny Paska izany. Ny Paska anefa no anorenan’ ny Fiangonana Kristiana ny finoany, mampisy dikany azy.

Izany Paska, izay manambara ny fandalovan’ Andriamanitra indray mandeha tsy miverina teo amin’ ny tantaran’izao tontolo izao izany ho famonjena azy tamin’ ny alalan’ i Jesoa ary mbola mampiorina sy mampaharitra ny Fiangonana.

Ny Paska no mampiharihary ny fahamarinan’ Andriamanitra manoloana ny lainga sy ny fitaka ary tsi-fahamarinana samihafa manjaka eto amin’ izao tontolo izao. Mbola manjaka ety ambany masoandro ny fitsanganana ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namany. Atao izay hanapotehana ny namana amin’ ny alalan’ ny famoronana lainga momba azy sy fandotoana azy. Miseho amin’ ny endriny samihafa ary toa miha-matanjaka ny kolikoly sy ny fanaovana ny tsy marina. Toa izay manao ny tsi-famamarinana indray izao no manana ny rariny sy ny marina. Nahariharin’ Andriamanitra tamin’ ny nananganany an’ i Jesoa anefa fa ny fahamarinany dia mandresy ny fanamelohana sy ny fanendrikendrehana natao tamin’ ny Zanany. Ny fahamarinany dia ny fanaovany ny sitrapon’ ny Rainy any an-danitra dia nanapi-dalan-kaleha ny fahavalony. Ny Paska no nanehoan’ Andriamanitra ny asa famonjeny. Ny fitsanganan’ i Jesoa tamin’ ny maty no manala ny tsi-finoana sy ny fisalasalana teo amin’ ny mpianany sy ireo mpanara-dia Azy, na dia somary mbola gaga sy talanjona ary natahotra ihany aza izy ireo. Jesoa maty kanefa velona indray, ary velona mandrakizay no tsaroana anatin’ izao fotoanan’ny Paska izao. Ny Paska no nanamarinan’ Andriamanitra fa Izy no tompon’ ny teny farany manoloana ny fahafatesana. Miseho amin’ ny endriny samihafa ny fahafatesana amin’ izao fotoana ankehitriny izao. Fantaro izany endri-pahafatesana izay mety iainantsika na manodidiba antsika izany. Kanefa koa fantaro sy inoy fa i Jesoa no efa nandresy izany fahafatesana izany. Ny Paska no fandresen’ Andriamanitra ny herin’ ny ratsy ary misantatra izany fandresena izany ny mino. Kanefa, indrisy fa na dia nandritra iny Herinandro Masina iny fotsiny aza, eny nandritra ny fotoanan’ ny Karemy dia nanjaka ny herin’ny ratsy. Fampihorohoroana sy fahafatesana etsy sy eroa, fahasahiranana sy fahatrana no mbola iainan’ ny maro, sns. Ary na dia ny olon’ ny finoana sasany aza dia tafalatsaka tamin’ izany faharatsiana izany ka mitady hamono ny namany, amin’ ny fomba mivantana na an-kolaka. Izany herin’ ny ratsy dia ny devoly izany anefa no efa noresen’i Jesoa ary tiany ho mpandresy tahaka Azy koa ianao raha mino.

Mampahery antsika mpamaky àry mba tsy ho kivy manoloana ny fahasarotana sy ny fisedrana mihatra eo amin’ ny fiainantsika isan’ andro. Mampahery anao mpino mba hijoro sy hivavaka hatrany ary hiaina ny Tenin’ Andriamanitra mba handresena ny fahafatesana, ilay efa noresen’ i Jesoa. Paska fahamarinana sy fandresen’ Andriamanitra ao amin’ i Jesoa anie ity Paska 2016 ity. Arahabaina ianao nahatratra ny Paska. Mahereza.

RASENDRAHASINA Lala Haja Mpitandrina,

Filohan’ ny FJKM


MIASA AMIN’NY FANAHINY NY TOMPO