Mofonaina

Sabotsy 22 Oktobra 2016

MAHATOKY AMIN’NY ASANY NY MINO

2KORINTIANA 1.8-20

Mijoroa  ho mahatoky  fa mahatoky Andriamanitra

Hoy i Paoly : « fa  raha mahatoky  koa Andriamanitra , ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia (and18). Andeha  hodinihantsika ny antony nitenenany izany sy ny dikany .

1-Ny antony nitenenan’i Paoly izany teny izany

Ny antony dia izao : nikasa  handeha  tany Korinto izy mialohan’ny handehanany tany Makedonia , ary dia hiverina  tao indray rehefa avy any (and 15-17). Rehefa  nandre  ireo fanoheran’ny olona  sasany tao Korinto  anefa izy dia  nanova  ny diany ka nandeha  mivantana  tany Makedonia . Dia hoy ireo tsy tia azy hoe : olona miovaova i Paoly   , androany  « eny » rahampitso « tsia ». Dia  izay  no valiany eto hoe: »fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia.

2-Ny dikan’izany teniny izany

Ny dikany àry dia izao  : Mahatoky Andriamanitra ka tsy  mivadibadika  , ary izahay  koa  tsy olona mivadibadika  tsy amin’antony akory fa mihevitra  hatrany   izay sitrapon’ny Tompo (and17). Araraotiny izany hanandratana  avo an’i Jesoa Kristy . « fa  ao Aminy  dia eny ihany . Fa na firy  na firy teny fikasan’ Andriamanitra , dia ao aminy ny eny , ary amin’ny alalany  koa ny amena , ho Voninahitr’ Andriamanitra amin’ny ataonay »(and 18-20). Izany hoe : mahatoky tanteraka Andriamanitra sy ny famonjeny antsika  ao amin’i Kristy , ary izany no ifikirany , na inona na inona  midona (and 8-9) ho Voninahitr’ Andriamanitra .

Fanontaniana:

Ny toetran’ Andriamanitra mahatoky no loharanon’ny toetra mahatoky nijoroan’i Paoly teo anoloan’ny mafy. Nahoana kosa no misy olona vao voadona dia mihemotra ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

HAFATRY NY FILOHA

IZA AVY MOA NO IRAHINA HOE:

VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA!”?

Ny valiny dia ISIKA REHETRA ! Iza avy izany?

*Ny Tomponandraikitra rehetra ato amin’ny FJKM. Mba tsy hisy ny holazaina hoe: “nefa ny olona ambonimbony teo aminy dia tsy nety nampiondrika ny vozony ho amin’ny fanompoana ny Tompony” (Neh. 3.5). Kanefa tsy ireo tomponandraikitra ireo ihany fa ny Kristiana FJKM isam-batan’olona mihitsy koa:  lehilahy na vehivavy, na antitra na tanora na ankizy, araka ny voasoratra hoe” Ary ianareo no tenan’i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy (I Kor.12: 27)

*ny Sampana rehetra ato amin’ny FJKM: tsy ireo sampana valo (8) faritan’ny Fotodalàna sy Fitsipika FJKM ihany, fa izay sampana sy fikambanana rehetra miorina ato anatin’ny FJKM, ary ny sampanasa sy asa rehetra, araka ny nambaran’i Jesoa hoe: Izany no ankalazana ny Raiko, mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo( Jao.15: 8).

*Ny Ambaratongan-drafitra rehetra: Foibe, Synodamparitany, Fitandremana, miaraka amin’ireo mpanompon’Andriamanitra ao aminy avy.

*Ho an’ny Foibe:

-Ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe

-Ny Mpiandraikitra Foibe

-Ny Mpanatanteraka tarihin’ny Sekretera Jeneraly sy ireo Tonian’ny Departemanta 3,  miaraka amin’ireo Tonia sy Tale rehetra

– Ireo mpiasan’ny Foibe FJKM rehetra!

  *Ho an’ny Synodamparitany : ny Birao, ny Mpihevidraharaha ary ny Komity Lehibe

*Ho an’ny Fitandremana: ny birao, ny Mpihevidraharaha ary ny Fivorian’ny   Mpandray.

Ireo rehetra ireo no entanina hahatanteraka izay nolazain’i Paoly hoe: “ny fifanompoan’ny isan-tonony, araka ny fiasan’izay rehetra momba azy amin’izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin’ny fitiavana (Efes.4: 16).

*Isika Kristiana FJKM rehetra eto Madagasikara, nefa isika Kristiana FJKM rehetra any am-pitandranomasina koa, araka ny teny fikasana nataon’i Jesoa hoe: Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany(Asa 1.8).

Raha ny marina, dia tsy tokony hisy Kristiana mihevitra ny tenany fa FJKM hihevitra tena ho tsy manana anjara amin’ny fanatanterahana ity iraka lehibe apetraky ny Tompo amintsika ity. Kristiana FJKM ve ianao ? Ambara aminao, amin’ny Anaran’i JESOA , izao iraka izao:

 

                                                        “VONTOSY FILAZANTSARA

                                                        NY NOSY MADAGASIKARA!”

 

 

 

 

Vaovao farany

Antsoina ny Mpikambana ao amin’ny Mpiandraikitra Foibe rehetra , ny President Synodal rehetra, ny Tonian’ny Sampana  sy Sampanasa ary Asa…..

« Koa aza menatra  ny ho vavolombelon’ny Tompontsika  » 2 Tim 1.8 Ny Foibe FJKM  dia faly   manasa antsika mpianakavin’ny finoana…..

FANASANA Araka ny fandaharam-potoanan’ny Sampana Dorkasy  dia hotanterahana  ny Alakamisy 10 Novambra 2016 ho avy izao  ny Lasy Tselatra  farany …..

Miseho amin’ny endrika vaovao Ny Alatsinainy 10 Oktobra 2016  tamin’ny 9 ora sy 45 mn maraina lasa teo no nivoaka…..

  Hanomboka ny hetsika mitety faritra Efa ho herintaona mahery izao no nisokafany sy nandehanan’ny Radio Fahazavana. Ho fanohizana ny…..

  FANASANA « Ary  ianareo  koa dia vavolombelona hanambara » Jaona 15.27a Ny Foibe Fitondran-tSekoly FJKM  dia faly  manasa  ny Fianakaviamben’ny Sekoly…..

Perikopa

MAHATOKY AMIN’NY ASANY NY MINO

  30 oktobra 2016 Alahady XXIII manaraka Trinite
1 Sam 2.35-36 / Mat 25.14-30 / Apo 2.8-11

  23 oktobra 2016 Alahady XXII manaraka Trinite – Sampana Fifohazana
2 Tan 34.1-7 / Lio 7.1-10 / Tit 2.6-10

  16 oktobra 2016 Alahady XXI manaraka Trinite – MAMRE
Eks 39.32-43 / Lio 17.7-10 / Heb 3.1-6

  9 oktobra 2016 Alahady XX manaraka Trinite – Radio Protestanta FFPM
Oha 31.10-31 / Mat 24.45-51 / 1 Kor 4.1-5

  2 oktobra 2016 Alahady XIX manaraka Trinite
Sal 1.1-6 / Lio 12.35-40 / Kol 4.7-18