Mofonaina

Talata 25 Oktobra 2016

MAHATOKY AMIN’NY ASANY NY MINO

TITOSY 2.6-10

Mijoroa ho mahatoky   amin’ny maha- « mpanompo »  anao

Hoy  ny and 9-10 : « ny mpanompo  koa anaro hanaiky ny tompony  ka hanao izay sitrapony amin’ny zavatra  rehetra  , fa tsy hamalivaly , tsy hangala-tety , fa haneho    izay toe-panahy  mahatoky indrindra , mba hamapahamendrika  ny fampianaran’ Andriamanitra , Mpamonjy  antsika  amin’ny zavatra rehetra » .

1-Iza  no mpanompo resahina eto ?

Ny mpanompo  eto   dia ireo  mpanompon’ny olona  tamin’izany  na  andevo akory aza . Ankehitriny  , ny teny  ho azy ireo  dia marina  ho an’ny mpiasa  manana lehibe mifehy azy rehetra , na mpiasa  an-trano , na mpiasa birao na mpiasan’ny orinasa .

2-Inona  no toetra mahatoky takina  aminy eto ?

Fanoavana sy fahamarinana  no asongadin’i Paoly  manokana eto . Fanoavana  , izany hoe: fanekena  ny mpampiasa , tsy famalivaliana azy . Ary fahamarinana  , izany hoe: tsy fangalarana  na fanodikodinana zavatra.

3-Inona no tokony  hanentana  azy hanana izany toetra izany ?

« mba  hampahamendrika ny fampianaran’ Andriamanitra  Mpamonjy antsika  amin’ny zavatra rehetra , hoy i Paoly, izany hoe: mba hahazo voninahitra  amin’ny zavatra  rehetra  ny fampianarana  momba  Ilay Andriamanitra Mpamonjy antsika (DIEM) ». Araka izany , dia  ny fitandroana  ny Voninahitr’ Andriamanitra no fanoitra lehibe tokony hanentana ny mpiasa  kristiana  any amin’ny asa  rehetra  atao  hijoroany ho mahatoky .

Fanontaniana:

Raha  kristiana  mpiasa  ianao  , mahatoky  araka  izany  ve ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

HAFATRY NY FILOHA

IZA AVY MOA NO IRAHINA HOE:

VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA!”?

Ny valiny dia ISIKA REHETRA ! Iza avy izany?

*Ny Tomponandraikitra rehetra ato amin’ny FJKM. Mba tsy hisy ny holazaina hoe: “nefa ny olona ambonimbony teo aminy dia tsy nety nampiondrika ny vozony ho amin’ny fanompoana ny Tompony” (Neh. 3.5). Kanefa tsy ireo tomponandraikitra ireo ihany fa ny Kristiana FJKM isam-batan’olona mihitsy koa:  lehilahy na vehivavy, na antitra na tanora na ankizy, araka ny voasoratra hoe” Ary ianareo no tenan’i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy (I Kor.12: 27)

*ny Sampana rehetra ato amin’ny FJKM: tsy ireo sampana valo (8) faritan’ny Fotodalàna sy Fitsipika FJKM ihany, fa izay sampana sy fikambanana rehetra miorina ato anatin’ny FJKM, ary ny sampanasa sy asa rehetra, araka ny nambaran’i Jesoa hoe: Izany no ankalazana ny Raiko, mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo( Jao.15: 8).

*Ny Ambaratongan-drafitra rehetra: Foibe, Synodamparitany, Fitandremana, miaraka amin’ireo mpanompon’Andriamanitra ao aminy avy.

*Ho an’ny Foibe:

-Ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe

-Ny Mpiandraikitra Foibe

-Ny Mpanatanteraka tarihin’ny Sekretera Jeneraly sy ireo Tonian’ny Departemanta 3,  miaraka amin’ireo Tonia sy Tale rehetra

– Ireo mpiasan’ny Foibe FJKM rehetra!

  *Ho an’ny Synodamparitany : ny Birao, ny Mpihevidraharaha ary ny Komity Lehibe

*Ho an’ny Fitandremana: ny birao, ny Mpihevidraharaha ary ny Fivorian’ny   Mpandray.

Ireo rehetra ireo no entanina hahatanteraka izay nolazain’i Paoly hoe: “ny fifanompoan’ny isan-tonony, araka ny fiasan’izay rehetra momba azy amin’izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin’ny fitiavana (Efes.4: 16).

*Isika Kristiana FJKM rehetra eto Madagasikara, nefa isika Kristiana FJKM rehetra any am-pitandranomasina koa, araka ny teny fikasana nataon’i Jesoa hoe: Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany(Asa 1.8).

Raha ny marina, dia tsy tokony hisy Kristiana mihevitra ny tenany fa FJKM hihevitra tena ho tsy manana anjara amin’ny fanatanterahana ity iraka lehibe apetraky ny Tompo amintsika ity. Kristiana FJKM ve ianao ? Ambara aminao, amin’ny Anaran’i JESOA , izao iraka izao:

 

                                                        “VONTOSY FILAZANTSARA

                                                        NY NOSY MADAGASIKARA!”

 

 

 

 

Vaovao farany

« Misaora an’i Jehovah  ny asany rehetra  , eran’ny fanjakany » Sal 103.22a FANASANA -Ny Synodamparitany Alaotra Chrome -Ny Komitin’ny faha- 20…..

    Indro  ny  Tolotra TIM 2017 ho an’ireo Mpitandrina  PEV . Ireto manaraka ireto ny fepetra : – Mahay…..

Antsoina ny Mpikambana ao amin’ny Mpiandraikitra Foibe rehetra , ny President Synodal rehetra, ny Tonian’ny Sampana  sy Sampanasa ary Asa…..

« Koa aza menatra  ny ho vavolombelon’ny Tompontsika  » 2 Tim 1.8 Ny Foibe FJKM  dia faly   manasa antsika mpianakavin’ny finoana…..

FANASANA Araka ny fandaharam-potoanan’ny Sampana Dorkasy  dia hotanterahana  ny Alakamisy 10 Novambra 2016 ho avy izao  ny Lasy Tselatra  farany …..

Miseho amin’ny endrika vaovao Ny Alatsinainy 10 Oktobra 2016  tamin’ny 9 ora sy 45 mn maraina lasa teo no nivoaka…..

Perikopa

MAHATOKY AMIN’NY ASANY NY MINO

  30 oktobra 2016 Alahady XXIII manaraka Trinite
1 Sam 2.35-36 / Mat 25.14-30 / Apo 2.8-11

  23 oktobra 2016 Alahady XXII manaraka Trinite – Sampana Fifohazana
2 Tan 34.1-7 / Lio 7.1-10 / Tit 2.6-10

  16 oktobra 2016 Alahady XXI manaraka Trinite – MAMRE
Eks 39.32-43 / Lio 17.7-10 / Heb 3.1-6

  9 oktobra 2016 Alahady XX manaraka Trinite – Radio Protestanta FFPM
Oha 31.10-31 / Mat 24.45-51 / 1 Kor 4.1-5

  2 oktobra 2016 Alahady XIX manaraka Trinite
Sal 1.1-6 / Lio 12.35-40 / Kol 4.7-18