Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MAHARITRA AMIN'NY FAMONJENA NY MINO.>>

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Romana 1:17


Mon Site Gratuit : Horloge Virtuelle pour site internet
Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

agenda


Editôrialy : FFKM /Hafatra Pentekosta 2014

FIOMBONAN’NY FIANGONANA ETO MADAGASIKARA-FFKM

HAFATRA PENTEKOSTA HO AN’NY KRISTIANA

SY NY VAHOAKA MALAGASY

"Fa Ilay Mpananatra , dia ny Fanahy Masina izay hirahin’ny Ray noho ny Anarako no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo " (Johany 14:26)

Ry Havana,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina .

Miarahaba antsika rehetra tratry ny Pentekosta 2014 izay vanim-potoana hahatsiarovana ny nahatongavan’ny Fanahy Masina tamin’ireo mpianatra very fanahy nilaozan’ny Tompony .Ny Pentekosta dia mitondra hafatra sy fahamarinana vitsivitsy izay tsara ho tsiahivintsika amin’izao vanim-potoana izao.

- Tsy mandao antsika Andriamanitra ka nisafidy ny hitoetra ao anatintsika amin’ny alalan’ny Fanahiny .
- Mahalala ny sentompontsika Andriamanitra ka mampionona antsika amin’ny alalan’ny Fanahiny .
- Mandrisika antsika hiaina ny fahamarinan’ny Tenin’ Andriamanitra ny Fanahiny mba haha-fanasina sy fahazavana antsika hatrany .
- Manambara antsika avy amin’izay mety ho endriky ny fahafatesana rehetra ny Fanahy Masina .

Noho ireo fahamarinana entin’ny Pentekosta ireo no anaovanay Filoham-piangonana efatra mirahalahy izao hafatra izao .

Miombona alahelo amin’ireo mpiray tanindrazana any amin’ny faritra samihafa eto amin’ny Nosy ny FFKM , noho ireo aina nafoy marobe noho ny hetraketraky ny ratsy fanahy izay manao tsinotsinona ny aina . Na inona na inona mety ho antony mahatonga ny fifamonoana any , na koa ireo halatra miaro herisetra sy vonoan’ olona izay toa miha-mahazo vahana , na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra , ny FFKM dia mampahatsiaro ny mpiray tanindrazana manontolo ny maha- ambony indrindra ny olombelona mihoatra noho ny zava-drehetra .

Avy amin’ Andriamanitra ny aina ka tsy maintsy hajaina araka izany (Jer 2:13). Ny tsy fanekena izany no mahatonga ny fiaraha-monina hilona ao anatin’ny endri-pahafatesana maro. Io famonoana ny hafa io dia mety miseho amin’ny endriny maro samihafa amin’ny alalan’ny lainga, ny fanodokodonana ny marina ka mahatonga ny olona ho faty ara-panahy(1 Tes 5:19). Ireny fositra mikiky tsikelikely ny fiaraha-monina ka mamparefo azy. Ny fitiavan-karena mihoa-pampana ihany koa dia sady mamono ny tena no mamono ny hafa , mampikipy sy mampihirim-belona eo anoloan’ny fahatran’ny sarambabem-bahoaka .

Mitrotro am-bavaka ny fitondrana mahefa ny FFKM mba hiainantsika amin’ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra sy ny fahamaontinana rehetra (1 Tim 2:2). Manamafy hatrany ny FFKM fa ny fihavanan’ny olona amin’ Andriamanitra ihany no mitondra fihavanana marina eo amin’ny olona samy olona (2 Kor 5:21). Koa dia vaindohan-draharahany hatrany ny fampihavanam-pirenena araka ireo asa notanterahany izay mifototra amin’ny Fiaiken-keloka , Fifamelana , Fahamarinana izay làlana mitondra ho amin’ny tena Fihavanana (4F).

Ny asan’ny Fanahy Masina izay tsarovantsika izao anie hampiaiky ny tsirairay ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana (Johany 16:8) ka hitarika ny vahoaka Malagasy hisokatra amin’ny Fanahin’aina (Rom 8:2)mba handresentsika izao kolontsaim-pahafatesana sy herisetra ary tsi-fahamarinana izay toa mahazo vahana izao .

Antananarivo faha- 05 Jiona 2014

Amin’ny Anaran’ny Filoham-Piangonana efatra mirahalahy

- Mgr RANARIVELO Samoela Jaona , Filoha EEM

- Atoa Lala Haja RASENDRAHASINA Mpitandrina , Filoha FJKM

- Pastora Dr RAKOTO Endor Modeste , Filoha FLM

- Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA , Filoha EKAR


MAHARITRA AMIN’NY FAMONJENA NY MINO