Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
<< MPIARA-MIASA AMIN'NY TOMPO NY MINO.>> ----

Navigation

Fandaharana MaTV

«FJKM FAHAZAVANA»

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Romana 1:17


radio online

Mofon'aina
FAMPIANARANA SY FITAIZANA

agenda


Editôrialy : HAFATRY NY MF 08/SLX VII

FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA

"Fa ny fanantenana no namonjena ny mino" (Rom 8.24a)

Ry havana,

“Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo”.( Fil 1:2)

Miarahaba ny Fiangonana sy ny mpianakavin’ny finoana manerana ny Nosy sy ny any am-pita, nahatratra ny Paska Fandresena 2016.

Ny Mpiandraikitra Foibe, izay nivory teto amin’ny CFD Ampandrana tamin’ny 6 -13 Aprily 2016,dia mampita izao hafatra izao ho an’ ny Fiangonana sy ny Kristiana FJKM rehetra :

1. Mampahery ny tompon’andraikitra rehetra isan’ambaratonga manerana ny sahan’ny FJKM, amin’ny fanatanterahana ireo asan’Andriamanitra samihafa nampanaovin’ny Tompo azy.

2. Misaotra ny Tompo isika fa noho ny fitahiany sy ny fahasoavany dia efa maro sahady ankehitriny ireo Synodamparitany sy fitandremana efa nahavita ny adidiny ara-bola taona 2016, hampandrosoana ny Fitoriana ny Filazantsara. Hampaherezina kosa ireo izay mbola tsy nahahefa mba hiezaka hahavita izany mialohan’ny Synoda lehibe manaraka.

3.Vita soa aman-tsara tamin’izao fivoriana izao ny fankatoavan’ny Mpiandraikitra Foibe ireo Tale sy Tonian’ny Sampana sy Sampanasa ary Asa, ka hiasa indray mandritra ny efatra taona. Noraisin-tanana sy nentina am-bavaka tamin’ny Alahady 10 Aprily 2016 tolakandro teny amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana izy ireo.

4.Nankatoavin’ ny mpivory ny maha Prezidà Synodaly mandritra ny efatra taona indray, ireo am-perinasa manerana ny Synodamparitany 38

5.Ny Radio Fahazavana, izay fitaovana ho fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo dia isaorana an’Andriamanitra fa efa mihatsara, na dia mbola misy tokony hohatsaraina bebe kokoa aza. Mangataka ny fanomezan-tànana avy amin’ny Fiangonana. Antsika ny Radio ary entintsika am-bavaka ny asany.

6.Aoka ny Fiangonana hazoto hivavaka ny amin’ny fanitaram-piangonana sy ny fitoriana ny Filazantsara “hatrany amin’ny faran’ny tany” (Asa 1:8), ka hiorina mafy amin’ny finoana an’I Jesoa Kristy Lohan’ny Fiangonana

7.Manamafy ny FJKM fa tsy ankasitrahan’Andriamanitra ny “homosexualité” ary tsy ekeny ny hampiharana izany.

8.Mitohy ary mbola hanentanana ny fiangonana ny fandraisana anjara amin’ny Kofehy Volamena.

9.Momba ny fiainam-pirenena :

- Entanina isika hivavaka ho an’ny FFKM amin’ny fanohizana ny fampihavanana izay efa natombony.

- Ny fiangonana mpaminany ho an’ny firenena dia miangavy ny Kristiana FJKM rehetra mba :

•Hampiseho ny maha kristiana sy hiaina ny maha-mpanompon’Andriamanitra azy ka hijoro ho vavolombelona hilaza ny marina, Hitandro toy ny anakandriamaso ny fihavanana malagasy.

•Hitondra am-bavaka ny mpitondra isan’ambaratonga mba tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy izy ireny. Ny haren’ny firenena dia hahitan’ny isam-baravarana tombontsoa tokoa.

10.Farany, raha sitrapon’ny Tompo, dia hotanterahina any Antsirabe amin’ny 17-24 Aogositra 2016 izao ny Synoda Lehibe faha XVIII. Miangavy ny Synodamparitany,ny Fiangonana ary ny isam-batan’olona mba hitrotro amam-bavaka izany satria io no fahefana ambony indrindra amintsika FJKM.

“Aoka ho masina hianareo, satria masina Aho, Jehovah Andriamanitrareo” Lev 19:2b

Eto am-pamaranana dia mirary soa ho an’ny vahoakan’Andriamanitra rehetra izahay ary mamangy sy manao veloma finaritra.

“ Hitahy anareo anie Jehovah ka hiaro anareo…” (Nomery 6:24)

Ampandrana faha 13 Aprily 2016.

Amin’ny anaran’ny Mpiandraikitra Foibe

Ny Filoha Mpanampin’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe,

ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina


PERIKOPA VOLANA JOLAY 2016